Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cymorth costau byw


Mae penawdau ar y dudalen hon yn cynnig gwybodaeth ac arweiniad gyda chostau byw.

Mae’n bwysig cofio nad ydych chi ar eich pen eich hun a bod help ar gael.

Os ydych chi’n meddwl na fedrwch dalu eich dyledion neu os ydi delio gyda dyledion yn eich llethu, chwiliwch am gymorth ar unwaith.

Bydd hyn yn helpu i stopio’r ddyled rhag cynyddu ac yn eich helpu i ganfod ffyrdd o reoli eich dyledion.

HelpwrArian

Mae HelpwrArian yn dwyn ynghyd gefnogaeth a gwasanaethau tri darparwr arweiniad ariannol a gefnogir gan y llywodraeth:

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Pension Wise.

Sgwrs we ar gael (Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 6pm, dydd Sadwrn 8am i 3pm)

Ffôn 0800 138 7777 (Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 6pm)

Ewch i wefan HelpwrArian

Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth

Mae Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn darparu gwybodaeth am fudd-daliadau, cyflogaeth a thai a chymorth ar faterion dyled, credyd a chyfreithiol.

Ewch i wefan y Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth

National Debtline

Mae National Debtline yn cynnig cyngor diduedd, rhad ac am ddim ar ddyledion.

Ffôn: 0808 808 4000 (Dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 8pm, dydd Sadwrn 9am i 1pm)

Ewch i wefan National Debtline (yn Saesneg)

StepChange Debt Charity

Mae StepChange Debt Charity yn helpu pobl mewn trafferthion ariannol trwy ddarparu cyngor cyfrinachol, annibynnol a realistig ar ddyledion am ddim.

Llinell gymorth: 0800 138 1111

Ewch i wefan StepChange Debt Chaity (yn Saesneg)

Efallai bod gennych hawl i gael taliadau costau byw os cewch unrhyw un o’r budd-daliadau neu’r credydau treth canlynol:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith

Os ydych yn gymwys, bydd y taliadau yn cael ei dalu’n uniongyrchol i chi ar ddyddiadau penodol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ni fydd angen i chi wneud cais na gwneud unrhyw beth i'w dderbyn.

Ewch i GOV.UK i ddarganfod mwy

Mae'r prif gynllun bellach wedi dod i ben.

Cynllun dewisol

Rydym wedi penderfynu y bydd cronfa’r cynllun dewisol yn cael ei defnyddio i gefnogi aelwydydd sy’n bodloni meini prawf penodol.

Dysgwch fwy am y taliad cost byw yn ôl disgresiwn

Mae Bancbwyd Ynys Môn yn darparu bwyd brys i'r rhai sydd mewn angen.

Mynnwch help gan Bancbwyd Ynys Môn (gwefan allanol, ar gael yn Saesneg yn unig)

Mae'n bosib y gallwch gael help i dalu am ofal plant os ydych yn defnyddio darpariaeth gofal plant sydd wedi cofrestru, er enghraifft

 • gwarchodwr plant, meithrinfa, cylchoedd meithrin, cynllun chwarae neu glwb
 • gwarchodwr plant gydag asiantaeth gwarchod plant gofrestredig neu asiantaeth gofal plant

Dyma beth a allai fod ar gael i chi

Cynnig Gofal Plant Cymru

Gall rhieni i blant 3 a 4 oed sy’n gweithio ac sy’n gymwys gael hyd at 30 awr o addysg a gofal plant.

Cynnig Gofal Plant Cymru: Gweler mwy

Credyd Treth Plant

Help i deuluoedd sy’n gweithio ac sydd ar incwm isel.

Credyd Treth Plant: Gweler mwy

Lwfans Cynnal Addysg

Gall disgyblion o deuluoedd gydag incwm isel sy’n dymuno aros yn yr ysgol y tu draw i’r oedran gadael ysgol statudol hawlio Lwfans Cynnal Addysg.

Lwfans Cynnal Addysg: Gweler mwy

Rhieni, gofal plant a chyflogaeth (PaCE)

Cymorth i rieni cymwys sydd heb waith ac sy’n ei chael hi’n anodd dechrau hyfforddiant neu waith oherwydd gofal plant.

Rhieni, gofal plant a chyflogaeth: Gweler mwy

Dechrau'n Deg

Mae hyd at 12.5 awr o ofal plant ar gael ar gyfer plant rhwng 2-3 oed am ddim yn ystod y tri thymor ysgol os yn byw mewn ardal Dechrau’n Deg. Defnyddiwch y gwiriwr cod post i weld os ydych chi'n gymwys am y cynllun ai peidio.

Dechrau'n Deg: Gweler mwy

Grant Hanfodion Ysgol (Grant Datblygu Disgyblion yn flaenorol)

Pwrpas y grant yw darparu cymorth grant i deuluoedd ar incwm is.

Grant Hanfodion Ysgol: Gweler mwy

Prydau ysgol am ddim

Efallai y byddwch yn gymwys i'ch plentyn hawlio prydau ysgol am ddim. Gwiriwch gyda'ch ysgolion neu llenwch y cais.

Prydau ysgol am ddim: Gweler mwy

Cludiant am ddim

Efallai y byddwch yn gymwys i'ch plentyn hawlio cludiant am ddim i'r ysgol. Gwiriwch gyda'ch ysgolion neu llenwch y cais.

Cludiant am ddim: Gweler mwy

Credydau Yswiriant Cenedlaethol

Os ydych yn daid neu’n nain neu aelod arall o’r teulu yn gofalu am blentyn o dan 12 oed, fel arfer tra bo’r rhiant neu’r prif ofalwr yn gweithio.

Credydau Yswiriant Cenedlaethol: Gweler mwy

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Mae’n bosib y gall myfyrwyr mewn addysg uwch sy’n gymwys hawlio cymhorthdal gofal plant yn ddibynnol ar y cwrs maen’t yn ei wneud.

Mae hefyd yn bosib y gall myfyrwyr mewn addysg bellach yng Nghymru hawlio cymorth gyda chostau gofal plant gan y Gronfa Wrth Gefn Ariannol. Gofynnwch am wybodaeth yn swyddfa cymorth i fyfyrwyr eich coleg.

Cyllid Myfyrwyr Cymru: Gweler mwy

Cymorth ariannol ar gyfer myfyrwyr 16+

Gall myfyriwr fod yn gymwys i gael cymorth ariannol arall.

Cymorth ariannol ar gyfer myfyrwyr 16+: Gweler mwy

Cynllun gofal plant di-dreth

Help gyda chostau gofal plant i deuluoedd sy’n gweithio.

Cynllun gofal plant di-dreth: Gweler mwy

Credyd Cynhwysol

Budd-dal ar gyfer pobl heb waith neu ar incwm isel.

Credyd Cynhwysol: Gweler mwy

Credyd Treth Gwaith

Help i deuluoedd sy’n gweithio ac sydd ar incwm isel.

Credyd Treth Gwaith: Gweler mwy

Llywodraeth: Help i dalu am eich gofal plant

Cymorth gan y Llywodraeth gyda chostau gofal plant i rieni.

P'un a oes gennych chi blant bach neu bobl ifanc yn eu harddegau, fe allech chi gael cefnogaeth.

Darganfod mwy: Cyngor llywodraeth (yn Saesneg)

Cyngor pellach

Am gyngor pellach ffoniwch ni ar 01248 725 888 rhwng 8:45am a 5pm Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Gofynnwch am Teulu Môn.

Gwefan a gefnogir gan y llywodraeth yw HelpwrArian sy’n ei gwneud hi’n haws dod o hyd i’r cyngor cywir a’r cymorth cywir am ddim, ar faterion fel dyled, budd-daliadau, pensiynau a mwy.

Ewch i HelpwrArian

Nyth

Os ydych yn poeni am eich biliau ynni, ffoniwch Nyth a siaradwch ag un o’u cynghorwyr cyfeillgar. Gallant gynnig cyngor diduedd am ddim ar:

 • arbed ynni a dŵr
 • rheoli arian
 • gwneud yn siŵr eich bod ar y tariff ynni a dŵr gorau
 • p’un a oes hawl gennych i gael unrhyw fudd-daliadau er mwyn cynyddu eich incwm

Ewch i wefan Nyth

Dŵr Cymru

Os ydych chi'n cael trafferth fforddio talu'ch bil, mae gan Dŵr Cymru ffyrdd i'ch helpu.

Dŵr Cymru a chinio ysgol am ddim

Os ydych yn deulu sy'n cael prydau ysgol am ddim a'ch bod yn cael budd-dal cymhwyso, efallai y gallwch gael hyd at £230 oddi ar eich bil dŵr blynyddol.

Os cewch:

 • Credyd Pensiwn
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (JSA)
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Cynhwysol
 • Budd-dal Tai
 • Gostyngiad Treth y Cyngor/cymorth

Ffoniwch 0800 052 0145

Ewch i wybodaeth cymorth Dŵr Cymru

Tenantiaid y cyngor

Os ydych yn denant cyngor ac yn cael trafferth talu eich rhent, cysylltwch â'ch Swyddog Rheoli Tai ar 01248 752 200 i drafod eich pryderon. 

Rhentu preifat a morgeisi

HelpwrArian

Gwefan a gefnogir gan y llywodraeth yw HelpwrArian sy’n ei gwneud hi’n haws dod o hyd i’r cyngor cywir a’r cymorth cywir am ddim.

Ewch i HelpwrArian

Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn rhoi cymorth a chyngor diduedd am ddim.

Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau annibynnol, rhad ac am ddim a dienw ar wefan GOV.UK i wirio beth y gallech fod â hawl iddo.

Ewch i gyfrifiannell budd-daliadau GOV.UK

Os ydych ar incwm isel, gallech gael Gostyngiad y Dreth Gyngor i'ch helpu i dalu Treth Cyngor.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth am ostyngiadau ac eithriadau Treth Cyngor.

Ewch i Gostyngiad y Dreth Gyngor

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi eu talu yn ôl.

Gwiriwch gymhwysedd a gwnewch gais

Bydd y Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn hwyluso’r cymorth ariannol i ofalwyr di-dâl.

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr ar (01248) 370 797 neu anfonwch e-bost i help@carersoutreach.org.uk

Gwybodaeth bellach

Isod ceir manylion mudiadau gofalwyr cenedlaethol sy’n darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr di-dâl yng Nghymru.

Gofalwyr Cymru: Yn darparu cyngor a gwybodaeth i ofalwyr a’r gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi gofalwyr. Llinell gyngor – o ddydd Llun i ddydd Gwener: 0808 808 7777 gwefan www.carersuk.org/wales

Fforwm Cymru Gyfan: Yn darparu llais cenedlaethol i rymuso rhieni a gofalwyr pobl ag anableddau dysgu. 029 2081 1120 admin@allwalesforum.org.uk gwefan www.allwalesforum.org.uk

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru: Wedi ymrwymo i wella’r gefnogaeth a’r gwasanaethau i ofalwyr di-dâl. 0300 772 9702 wales@carers.org gwefan www.carers.org/around-the-uk-our-work-in-wales/our-work-in-wales-welsh

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cydweithio ag Elusen Lluoedd Arfog y DU er mwyn cefnogi cyn-filwyr sy’n profi caledi ariannol.

Yn ddiweddar, bu’r cyngor sir sicrhau £580,000 er mwyn darparu'r Cynllun Cymorth Disgresiynol Costau Byw ar ran Llywodraeth Cymru. Bydd rhan o’r cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio er mwyn cefnogi cyn-filwyr lleol.

Bydd y cyllid, yn seiliedig ar angen a aseswyd, yn darparu taliad hyd at £300 fesul cartref, gyda Changen o’r SSAFA yn dosbarthu’r taliad i gyn-filwyr cymwys.

Gwneud cais

Fe ddylai cyn-filwyr sydd angen mwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael gysylltu â Kath Eastman drwy ffonio (01407) 861 171 neu gellir anfon neges e-bost at Kath.Eastment@Anglesey.ssafa.org.uk

Mae Cyngor ar Bopeth yn rhoi cymorth a chyngor diduedd am ddim ar bethau fel:

 • costau byw
 • dyled
 • cyngor arian
 • budd-daliadau
 • Treth Cyngor
 • biliau trydan, dŵr a nwy

a mwy.

Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth

Tîm Cynhwysiant Ariannol a Digidol

Mae'r tîm yn darparu cyngor a chymorth cyfrinachol yn rhad ac am ddim ar amrywiaeth o faterion, megis:

 • cael gafael ar wybodaeth am filiau cyfleustodau a chymorth ariannol a allai fod ar gael ar gyfer dŵr/nwy a thrydan; gan gynnwys cael mynediad at gredyd ar gyfer mesuryddion rhagdalu i'r rhai sy'n gorfod hunanynysu ac nad ydynt yn gallu ymweld â man talu
 • cael mynediad i fanciau bwyd os nad oes gan rywun incwm/cynilion i brynu bwyd
 • cyngor ar gyllidebu
 • rhoi gwybod am unrhyw newidiadau ar Lyfryn Cofnodi Credyd Cynhwysol neu reoli hawliad Credyd Cynhwysol ar-lein

a mwy.

Darganfyddwch fwy a gwnewch apwyntiad ar-lein

Ar gau i geisiadau newydd.

Ewch i'r wybodaeth wreiddiol

Gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cymorth gyda chostau byw, megis:

 • cyflwyniad
 • costau byw
 • tai
 • cymorth ariannol
 • hawlio budd-daliadau
 • costau ysgol a gofal plant
 • costau addysg bellach ac addysg uwch
 • iechyd a lles

a mwy.

Ewch i gyngor costau byw Llywodraeth Cymru