Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Datganiad hygyrchedd


Datganiad hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Cyngor Sir Ynys Môn: https://www.ynysmon.llyw.cymru

Mae gwefan Cyngor Sir Ynys Môn yn defnyddio cod HTML a steiliau CSS dilys. Ein nod yw gwneud yn siŵr bod y safle mor hygyrch â phosib i bawb a’i bod yn cydymffurfio â safon AA fersiwn 2.2 o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) a Menter Hygyrchedd y We (WAI) y W3C. Mae’r safle’n defnyddio dyluniad ymatebol, sy’n newid cynllun tudalennau gwe fel eu bod yn gweithio’n dda ar gyfrifiaduron, tabledi a ffonau symudol.

Defnyddio'r wefan hon

Mae'r wefan hon yn cael ei chynnal gan Gyngor Sir Ynys Môn.  Rydym am i gymaint o bobl â phosib allu ei defnyddio. Mae hyn yn golygu y dylech, er enghraifft, allu gwneud y pethau canlynol:

 • newid lliw, lefelau cyferbynnedd a ffont
 • chwyddo’r cynnwys 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio drwy'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiwn fwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver).

Rydym hefyd yn deall pa mor bwysig yw gwneud yn siŵr bod testun y safle mor syml â phosib fel ei fod yn ddalladwy.

Pa mor hygyrch ydi’r wefan

Rydym yn ymwybodol nad yw pob rhan o’r wefan hon yn gwbl hygyrch eto:

 • Nid yw rhai dogfennau PDF, Word ac Excel yn gwbl hygyrch i feddalwedd  darllen sgrin.
 • Efallai y byddwn yn cyhoeddi dogfennau sydd yn addas i’w hargraffu, nad ydynt yn hygyrch, os ydi’r wybodaeth eisoes ar gael mewn fformat hygyrch ar yr un dudalen. Bwydlenni cinio ysgol, er enghraifft, fel y gall ysgolion argraffu’r atodiadau os ydynt yn dymuno.
 • Nid yw’n gorchmynion cyfreithiol ar gyfer priffyrdd yn hygyrch. Rydym wedi asesu’r gost o ddatrys y mater o fewn ein fformat presennol ac rydym o’r farn y byddai hynny’n faich anghymesur. Ein nod yw dod o hyd i ddatrysiad hygyrch.
 • Nid yw pob fideo sy’n cael ei ffrydio yn cynnwys capsiynau.
 • Map Môn – nid yw’n safle mapio (Map Môn) yn nodi iaith y dudalen er mwyn helpu technolegau cynorthwyol, megis meddalwedd darllen sgrin, i drosi testun yn iaith lafar ddealladwy.
 • Safle recriwtio – gwasanaeth yw hwn sy’n seiliedig ar blatfform technegol gwahanol ac sydd wedi’i addasu i edrych fel ein gwefan ni.  Mae’r safle’n cael ei hadolygu ar hyn o bryd a bydd yn cael ei hail-adeiladu’n fuan. Rydym wedi asesu’r gost o ddatrys y problemau ond credwn y byddai hynny’n faich anghymesur yn unol â’r dehongliad yn y rheoliadau hygyrchedd (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/952/regulation/7/made). Rydym wedi prynu system newydd. Rydym yn gobeithio lansio’r system yn 2024.

Beth i'w wneud os na allwch ddefnyddio rhannau o'r wefan hon

Os ydych chi angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, er enghraifft, PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd-ei-darllen, recordiad sain neu Braille, anfonwch e-bost i’r cyfeiriad hwn digidol@ynysmon.llyw.cymru

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 15 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd ar y wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwneud y wefan hon yn fwy hygyrch. Os dewch o hyd i broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn teimlo nad ydym yn cwrdd â gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Digidol digidol@ynysmon.llyw.cymru

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os ydych yn anhapus â’r ffordd yr ydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r  Gwasanaeth Cynghori ar Gydraddoldeb a Chymorth (GCGCh) (dolen allanol).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd ar y wefan hon

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA fersiwn 2.2 o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We.

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Mae gennym nifer o ddogfennau PDF a Word nad ydynt yn bodloni’r safonau hygyrchedd – er enghraifft, mae’n bosib nad ydi pob dogfen wedi’i marcio fel ei bod yn hygyrch i feddalwedd darllen sgrin.

Efallai y byddwn yn cyhoeddi dogfennau sydd yn addas i’w hargraffu, nad ydynt yn hygyrch, os ydi’r wybodaeth eisoes ar gael mewn fformat hygyrch ar yr un dudalen. Bwydlenni cinio ysgol, er enghraifft, fel y gall ysgolion argraffu’r atodiadau os ydynt yn dymuno.

Nid yw’n gorchmynion cyfreithiol ar gyfer priffyrdd yn hygyrch. Rydym wedi asesu’r gost o ddatrys y mater o fewn ein fformat presennol ac rydym o’r farn y byddai hynny’n faich anghymesur. Ein nod yw dod o hyd i ddatrysiad hygyrch.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud hi’n ofynnol i ni gywiro dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 (dolen allanol) os nad ydyn nhw’n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Ein nod yw sicrhau bod dogfennau PDF a dogfennau Word a gyhoeddwyd ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu trosi’n ddogfennau hygyrch lle bo modd. Bydd fersiynau hygyrch ar gael ochr yn ochr â chyhoeddiadau cymhleth sy’n cael eu cynhyrchu i’w hargraffu, megis newyddlenni a thaflenni.  

Ein nod yw cael cyn lleied o ddogfennau PDF â phosib ar ein gwefan trwy weld os oes modd i’r cynnwys gael ei ychwanegu fel tudalen we neu ddogfen HTML.

Fideos byw

Nid yw fideos byw yn cynnwys capsiynau. Mae hyn yn groes i faen prawf llwyddiant 1.2.4 (capsiynau – byw) yn WCAG fersiwn 2.1.

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau i fideos sy’n cael eu ffrydio’n fyw gan fod fideos byw wedi’u heithrio rhag cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd.

Fideos wedi’u recordio ymlaen llaw a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2020

Nid yw’r rhan fwyaf o’r fideos a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2020 yn cynnwys capsiynau. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf 1.2.2 Capsiynau (fideos wedi’u recordio ymlaen llaw) yn WCAG fersiwn 2.1. Mae’n bosib na fyddwn yn ychwanegu capsiynau i’r fideos hyn gan fod fideos a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2020 wedi’u heithrio rhag cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd.

Mae’n bosib y bydd rhai o’r fideos a recordiwyd ymlaen llaw cyn 23 Medi 2020 angen disgrifiad sain, ond nad ydynt yn cynnwys disgrifiad sain. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf 1.2.5 Disgrifiad Sain  (fideos wedi’u recordio ymlaen llaw) yn WCAG fersiwn 2.1. Ni fyddwn yn ychwanegu disgrifiad sain i’r fideos hyn  gan fod fideos a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2020 wedi’u heithrio rhag cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd. Mae pob fideo a recordiwyd ymlaen llaw ac a gyhoeddwyd ar ôl 23 Medi 2020 bellach yn bodloni’r safonau hygyrchedd. 

Sut rydym wedi profi'r wefan hon

Mae profion awtomatig wedi cael eu cynnal yn wythnosol ynghyd ag archwiliad cydymffurfiaeth gan arbenigwyr.

Rydym wedi profi’r canlynol:

 • prif blatfform y wefan, sydd ar gael yn https://www.ynysmon.llyw.cymru
 • tudalen hafan http://democratiaeth.llyw.cymru, gwasanaeth sy’n seiliedig ar wahanol blatfform technegol ond sy’n edrych fel ein gwefan ni.
 • Fy Nghyfrif Môn - gwasanaeth sy’n seiliedig ar wahanol blatfform technegol ond sy’n edrych fel ein gwefan ni.
 • safle mapio - gwasanaeth sy’n seiliedig ar wahanol blatfform technegol ond sy’n edrych fel ein gwefan ni.
 • safle recriwtio - gwasanaeth sy’n seiliedig ar wahanol blatfform technegol ond sy’n edrych fel ein gwefan ni. 

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwneud y wefan yn fwy hygyrch.

 • Ein nod yw cael cyn lleied o ddogfennau PDF â phosib ar ein gwefan trwy weld os oes modd i’r cynnwys gael ei ychwanegu fel tudalen we neu ddogfen HTML.
 • Byddwn yn dal i gynnal profion hygyrchedd wythnosol gan ddefnyddio partneriaid trydydd parti (Site Improve) a bydd ein Tîm Gwasanaethau Digidol hefyd yn cynnal profion.
 • Byddwn yn archwilio siwrneiau defnyddwyr yn rheolaidd i weld a ydynt yn hygyrch.
 • Byddwn yn parhau i ddatblygu ymwybyddiaeth o fewn y cyngor ynglŷn â hygyrchedd i wneud yn siŵr bod cynnwys yn hygyrch cyn iddo gael ei gyhoeddi ar y wefan.
 • Byddwn yn parhau i weithio â chyflenwyr trydydd parti i wneud yn siŵr bod eu meddalwedd yn hygyrch. 

Os dewch o hyd i broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn teimlo nad ydym yn cwrdd â gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Digidol digidol@ynysmon.llyw.cymru 

Paratowyd y datganiad hwn ar 26 Medi 2020. Fe’i diweddarwyd ar 10 Ionawr 2024. 

Cyngor ynglŷn â hygyrchedd

Porwyr gwe

Er mwyn gwneud yn siŵr bod eich dyfais yn gydnaws ac er mwyn i chi allu pori’r we yn ddiogel rydym yn argymell eich bod chi’n diweddaru system weithredu a phorwr gwe eich dyfais. Gallwch weld pa mor ddiweddar ydi’ch porwr drwy fynd i’r wefan yma https://www.whatismybrowser.com neu wefannau tebyg.

Cymraeg clir a Saesneg clir

Rydym yn ceisio ysgrifennu Cymraeg a Saesneg clir a heb jargon lle bo modd. Os nad ydych yn deall rhywbeth, rhowch wybod i ni.

Newid gosodiadau eich porwr gwe

Gallwch hefyd newid gosodiadau eich porwr gwe neu’ch dyfais er mwyn cael gwell profiad o’r wefan yn unol â’ch anghenion a’ch dewisiadau.

Mae help ar gael ar-lein yn AbilityNet, lle gallwch ddod o hyd i gyngor ar sut i wneud y pethau canlynol:

 • gwneud eich llygoden yn haws i’w defnyddio
 • defnyddio'ch bysellfwrdd yn llech llygoden
 • siarad â’ch dyfais
 • gwneud i’ch dyfais i siarad â chi
 • gwneud y testun yn fwy
 • newid lliw tudalennau
 • chwyddo’r sgrin

Eich dyfais

Mae AbilityNet (dolen allanol) hefyd yn darparu cyngor ar sut y gallwch wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Cynnwys wedi’i fewnblannu

Mae ein gwefan yn defnyddio cynnwys wedi’i fewnblannu o wefannau eraill. Fe all hyn amharu ar hygyrchedd os ydych chi’n ceisio cael mynediad at gynnwys gan ddefnyddio bysellfwrdd neu dechnoleg darllen sgrin. Os dewch o hyd i broblem, cysylltwch â ni fel y gallwn ni eich helpu a cheisio  datrys y broblem  lle bo modd.

Efallai y byddwn ni’n defnyddio gwefannau fel YouTube i ddangos cynnwys fideo.  Mae rhai o’r systemau yr ydym ni’n eu defnyddio yn cael eu darparu gan gwmnïau trydydd parti, er enghraifft cymryd taliadau, mapio, ymgeisio am swydd neu chwilio am gais cynllunio (i enwi dim ond ychydig). Er ein bod ni’n pwysleisio pwysigrwydd hygyrchedd a defnyddioldeb, rydym yn aml iawn yn dibynnu ar y darparwyr hyn i ddiweddaru eu meddalwedd. Yn yr un modd, nid oes gennym unrhyw reolaeth dros wefannau allanol y mae modd cysylltu â hwy drwy ddolenni ar ein gwefan.

Argraffu tudalennau

Os oes yn well gennych chi argraffu cynnwys yn hytrach  na’i ddarllen ar sgrin, gallwch argraffu tudalennau heb ddefnyddio’r fwydlen. Mae modd argraffu pob tudalen ar y wefan hon.

Argraffu'r dudalen hon

Cysylltu

Os hoffech gynnig adborth ynglŷn â hygyrchedd y wefan hon, neu roi gwybod am unrhyw broblemau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen adborth. Mae ffurflen adborth ar gael ar waelod pob tudalen fel y gallwch awgrymu unrhyw welliannau.

Cysylltu â ni dros y ffôn neu wyneb yn wyneb

Mae dolenni sain ar gael yn ein swyddfeydd, neu gallwch gysylltu â ni ymlaen llaw er mwyn i ni allu trefnu cyfieithydd BSL (Iaith Arwyddion Prydain) ar eich cyfer.