Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Datganiad hygyrchedd


Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Cyngor Sir Ynys Môn: https://www.ynysmon.gov.uk/.

Mae gwefan Cyngor Sir Ynys Môn yn defnyddio cod HTML dilys ac arddulliau CSS. Rydym yn anelu at wneud ein gwefan mor hygyrch â phosib i bawb ac rydym wedi’ dylunio’r wefan i gydsynio gydag arweiniad a gofynion y Llywodraeth ac i gyrraedd safonau’r WAI (Web Accessibility Initiative) 2.1 ar raddfa “AA”. Mae dyluniad y safle yn ymatebol ac mae cynllun ein tudalennau gwe yn newid yn dibynnu ar a ydych chi’n defnyddio cyfrifiadur, llechen electronig neu ffôn symudol.  

Defnyddio'r wefan hon

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan Cyngor Sir Ynys Môn. Rydym yn awyddus i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Mae hynny’n golygu er enghraifft y dylech chi fod yn gallu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • closio i mewn hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet (dolen gyswllt allanol) gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w ddefnyddio os oes gennych chi anabledd.

Hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch.

 • nid yw’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF a Word yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin.
 • nid oes gan ffrydiau fideo byw benawdau
 • cynnwys sydd o dan reolaeth rhywun arall - er enghraifft, system dalu trydydd parti neu fotymau cyfryngau tebyg i gyfryngau cymdeithasol
 • Mae cyferbyniad lliw gwael yn ei gwneud hi'n anodd i rywun sydd wedi colli golwg weld y cynnwys yn iawn.Iaith y dudalen - nid yw'r safle mapio yn nodi iaith y dudalen er mwyn helpu technoleg gynorthwyol fel darllenwyr sgrin i drosi testun yn lleferydd gydag ynganiad cywir.

Beth i’w wneud os na allwch gael mynediad i rannau o’r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch am y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, fformat hawdd i'w ddarllen, recordiad sain neu braille, ebostiwch webmaster@ynysmon.gov.uk.

Fe fyddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi mewn 5 diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch chi o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi eu rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â thîm y Gwasanaethau Digidol, webmaster@ynysmon.gov.uk

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych yn hapus gyda sut rydym yn ymateb i’ch cwyn cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS) (dolen gyswllt allanol).

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2).

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol gyda safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 o ganlyniad i'r enghreifftiau nad ydynt yn cydymffurfio a restrir isod.

 • nid yw rhai dogfennau PDF a Word yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenwyr sgrin.
 • cynnwys trydydd parti sydd o dan reolaeth rhywun arall - er enghraifft, system dalu trydydd parti neu fotymau cyfryngau tebyg i gyfryngau cymdeithasol.
 • safle recriwtio - gwasanaeth yn seiliedig ar blatfform technegol gwahanol ond ‘croen’ i edrych fel ein gwefan. Mae'r wefan hon yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd a bydd yn cael ei hailadeiladu yn y dyfodol agos. Rydym wedi asesu cost trwsio'r problemau. Credwn y byddai gwneud hynny nawr yn faich anghymesur (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/952/regulation/7/made) o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn gwneud asesiad arall pan fydd y contract cyflenwyr ar fin cael ei adnewyddu, yn 2021.
 • Cyferbyniad (Isafswm) - Mae cyferbyniad lliw gwael yn ei gwneud hi'n anodd i rywun sydd wedi colli golwg weld y cynnwys yn iawn. Mae hwn yn broblem gyda rhai o'n gwefannau porthol - Recriwtio, Mapiau a'r hên fersiwn o Fy Nghyfrif.
 • Iaith y dudalen - mae hwn yn broblem gyda'n gwefan Mapio.

Problemau gyda dogfennau PDF a dogfennau eraill

Nid yw nifer o'n dogfennau PDF a Word hŷn yn bodloni safonau hygyrchedd – er enghraifft mae'n bosib nad ydynt wedi eu marcio fel eu bod yn hygyrch i feddalwedd darllen sgrin.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddatrys dogfennau PDF na dogfennau eraill sydd wedi eu cyhoeddi cyn 23 Medi 2018 (dolen gyswllt allanol) os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. 

Ein cynllun yw sicrhau bod yr holl dogfennau pdf a Word a gyhoeddwyd ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu trosi'n ddogfennau hygyrch. Bydd cyhoeddiadau cymhleth e.e. Byddwn yn atodi fersiynau testun-yn-unig hygyrch o cylchlythyrau a thaflenni sy'n cael eu cynhyrchu i'w hargraffu.

Problemau gyda delweddau, fideo a sain

Nid oes capsiynau ar ffrydiau fideo byw.

Mae ffrydiau fideo byw a gyhoeddwyd yn flaenorol wedi'u heithrio rhag cwrdd â'r rheoliadau hygyrchedd. Fodd bynnag, byddwn yn sicrhau bod unrhyw sain a fideo newydd a recordiwyd ymlaen llaw yn hygyrch o fis Medi 2020 ymlaen.

Sut wnaethom ni brofi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 8 Medi 2020. Cynhaliwyd y prawf gan y Digital Accessibility Centre (Llan Coed House, Llandarcy, Neath, SA10 6FG)

Roedd y profion yn cynnwys profion awtomatig ynghyd ag archwiliad cydymffurfio manwl gan arbenigwr. Cafodd y profion eu cynnal gan ddefnyddwyr ag amrywiaeth o anableddau.

Yn gryno, fe wnaethom brofi: 

 • Prif blatfform y wefan yn https://www.anglesey.gov.uk,
 • Hafan ar http://democracy.anglesey.gov.uk, gwasanaeth a gynigir at blatfform technegol gwahanol ond sydd wedi’i wneud i edrych fel ein gwefan.
 • MyAccount – gwasanaeth sy’n seiliedig ar blatfform technegol gwahanol ond sydd wedi’i wneud i edrych fel ein gwefan. Mae'r wefan yma bellach wedi ei ddisodli gan Fy Nhgyfrif Môn.
 • Safle mapio - gwasanaeth sy’n seiliedig ar blatfform technegol gwahanol ond sydd wedi’i wneud i edrych fel ein gwefan
 • Safle recriwtio - gwasanaeth sy’n seiliedig ar blatfform technegol gwahanol ond sydd wedi’i wneud i edrych fel ein gwefan

Mae rhestr lawn o’r tudalennau we a brofwyd i’w weld yn yr adran “Paratoi’r datganiad mynediad hwn”.

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn gweithio â’r Digital Accessibility Centre (Llan Coed House, Llandarcy, Neath, SA10 6FG), er mwyn creu cynllun ar gyfer gwella’r materion sydd wedi eu hadnabod.

Rydym bob amser yn edrych i wella mynediad a hygyrchedd ein gwefan. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi eu cynnwys ar y dudalen hon neu os ydych yn meddwl nad ydym yn bodloni’r rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â’r Gwasanaethau Digidol, webmaster@ynysmon.gov.uk.

Paratowyd y datganiad hwn ar 26 medi, 2020. Fe’i adolygwyd ddiwethaf ar 7 Hydref 2020.

Paratoi’r datganiad mynediad hwn 

Paratowyd y datganiad hwn ar 26 Medi, 2020. Fe’i adolygwyd ddiwethaf ar 7 Hydref 2020.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 8 Medi 2020. Cynhaliwyd y prawf gan y Digital Accessibility Centre (Llan Coed House, Llandarcy, Neath, SA10 6FG).

Fe wnaethom ddefnyddio’r agwedd hon er mwyn penderfynu ar sampl o dudalennau i’w profi.

Roedd y profion yn cynnwys tudalennau we a adolygwyd yn flaenorol gan Wasanaeth Digidol Llywodraeth y DU (The White Chapel Building, 10 Whitechapel High Street, Llundain E1 8QS), ynghyd â detholiad o dudalennau poblogaidd eraill.  

Cafodd y tudalennau we sydd wedi eu rhifo 1 i 11 fynediad iddynt o hafan yr URL: https://www.anglesey.gov.uk. Cafodd yr hafan “Democratiaeth” ei restru gan fod 12 yn defnyddio URL gwahanol,  a ddangosir isod.

Roedd y tudalennau we a adolygwyd yn cynnwys:

 1. Hafan
 2. Cofrestr
 3. Cysylltu
 4. Datganiad Mynediad
 5. Ffioedd a Thaliadau Ebrill 2020 PDF
 6. Ffurflen Logio Mewn
 7. Recriwtio
 8. Amserlenni Bysiau
 9. Canolfan Fusnes
 10. Mapiau
 11. Newyddion
 12. Hafan Democratiaeth:
  http://democracy.anglesey.gov.uk/uuCoverPage.aspx?bcr=1&LLL=0

Cafodd y tudalennau we eu profi gan ddefnyddio cyfrifiaduron a dyfeisiadau symudol. 

Roedd y profion yn cynnwys amrywiaeth o fathau o ddefnyddwyr: dall, problemau symudedd, lliwddall, dyslecsia, problemau golwg, anawsterau gwybyddol, Asperger’s a phryder.

Roedd y systemau gweithredol a ddefnyddiwyd ar gyfer profi yn cynnwys Windows, Mac OS, Android ac iOS. Roedd y porwyr a ddefnyddiwyd yn cynnwys Internet Explorer 11, Safari, Chrome ac Android. Defnyddiwyd amrywiaeth eang o fathau o dechnoleg ar gyfer profi. Roedd y rhain yn cynnwys JAWS, NVDA, VoiceOver, Dragon Voice Activation 15, bysellfwrdd, chwyddo’r sgrin, reflow, bylchau testun a lliwiau system gwrthdro, Talkback a Chymhorthydd Llais.

Cyngor Hygyrchedd

Porwyr

Rydym yn argymell eich bod yn cadw'r system weithredu a'r porwr gwe ar eich dyfais yn gyfredol er mwyn y diogelwch a'r cydnawsedd gorau. Gallwch ddarganfod pa mor gyfoes yw eich porwr ar safle fel: https://www.whatismybrowser.com

Cymraeg Clir

Rydym yn ceisio ysgrifennu mewn Cymraeg clir ac osgoi jargon lle bo hynny'n bosibl. Os nad ydych yn deall rhywbeth, rhowch wybod i ni.

Newid gosodiadau porwr

Gallwch hefyd newid gosodiadau ar gyfer eich porwr gwe neu ddyfais i wella'ch profiad yn unol â'ch anghenion a'ch dewisiadau. Mae AbilityNet, yn rhoi arweiniad ar sut i:

Cynnwys wedi'i fewnosod

Mae ein gwefan yn defnyddio cynnwys sydd wedi'i fewnosod o wefannau eraill. Gall hyn arwain at lai o hygyrchedd wrth geisio cyrchu cynnwys yn uniongyrchol gan ddefnyddio'r dechnoleg darllenydd bysellfwrdd neu sgrin. Os byddwch chi'n dod ar draws problem gyda hyn, cysylltwch â ni fel y gallwn eich cynorthwyo lle bo hynny'n bosibl a cheisio cywiro'r broblem.

Efallai y byddwn yn defnyddio offer fel YouTube i ddangos fideo. Mae rhai o'r systemau rydyn ni'n eu defnyddio ar gyfer pethau fel cymryd taliadau, mapio, ceisio am swyddi neu edrych am geisiadau cynllunio (i enwi dim ond rhai) yn cael eu darparu gan drydydd parti. Er ein bod bob amser yn pwysleisio pwysigrwydd hygyrchedd a defnyddioldeb, byddwn yn aml yn dibynnu ar gyflenwyr y systemau hyn i ddiweddaru eu meddalwedd. Yn yr un modd, nid oes gennym reolaeth dros y gwefannau allanol yr ydym yn cysylltu â hwy.

Fersiwn print

Os byddai'n well gennych ddarllen cynnwys oddi ar y sgrin, gallwch argraffu tudalennau'r wefan heb y ddewislen. Mae'r holl dudalennau wedi'u cynllunio i fod yn gyfeillgar i brint.

Argraffu'r dudalen hon

Cyswllt

Os hoffech gynnig sylwadau ar hygyrchedd y safle neu adrodd unrhyw problemau technegol , gallwch anfon eich sylwadau atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Ar waelod pob tudalen mae ffurflen adborth y gallwch ei ddefnyddio i awgrymu ffyrdd o wneud y wybodaeth yn well.