Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cymorth costau byw

Mae llawer o gyngor a gwahanol ffynonellau o wybodaeth ar gael a gall fod yn gymhleth iawn. Dyma grynodeb o’r prif gynlluniau cymorth ariannol, ffynonellau gwybodaeth a’r cymorth diweddaraf sydd ar gael.

Rydym yn dymuno cadw cyfeirlyfr cyfredol o unrhyw gymorth ychwanegol sydd ar gael, felly, os gwyddoch am wasanaeth neu sefydliad nad ydynt yn cael eu rhestru yma a allai helpu pobl leol, anfonwch wybodaeth at financialinclusion@ynysmon.llyw.cymru.

Cliciwch i ymweld a'r dudalen

Sefydliadau a all helpu

Sefydliadau a all roi cyngor i chi am ddyledion, budd-daliadau a chymorth.

Cliciwch i ymweld a'r dudalen

Budd-daliadau a thaliadau

Rhestr o fudd-daliadau a thaliadau a all helpu'n uniongyrchol gyda chostau byw.

Cliciwch i ymweld a'r dudalen

Cymorth gyda chostau’r cartref

Cyngor ar rent, morgeisi, costau cyfleustodau, taliadau tanwydd, banciau bwyd a chinio ysgol am ddim, ffonau, rhyngrwyd a chynnyrch hylendid merched.

Cliciwch i ymweld a'r dudalen

Symud i Gredyd Cynhwysol

Sut bydd symud i Gredyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi.

Cliciwch i ymweld a'r dudalen

Digartref neu dan fygythiad o fod yn ddigartref

Pobl y gallwch siarad â nhw os ydych yn ddigartref, neu dan fygythiad o ddigartrefedd - pobl a fydd yn helpu.

Cliciwch i ymweld a'r dudalen

Croeso Cynnes

Dysgwch fwy am y rhwydwaith o leoliadau sy’n gallu cynnig croeso cynnes i bobl ar Ynys Môn sy’n wynebu heriau costau byw, trwy gynnig lle cynnes, sgwrs a phaned.

Cliciwch i ymweld a'r dudalen

Gofalwyr di-dâl

Sefydliadau gofalwyr sy’n darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth i ofalwyr di-dâl yng Nghymru.

Cliciwch i ymweld a'r dudalen

Cefnogaeth i gyn-filwyr

Mae'r cyngor yn cydweithio ag Elusen Lluoedd Arfog y DU er mwyn cefnogi cyn-filwyr sy’n profi caledi ariannol.

Cliciwch i ymweld a'r dudalen

Cynllun Strategol Taclo Tlodi

Mae’n rhaid i’r cyngor felly barhau i gefnogi pobl i ddod yn fwy gwydn i sicrhau’r canlyniadau y maent yn dymuno’u gweld yn eu bywydau bob dydd, er mwyn lleihau’r galw ar wasanaethau.