Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Rhoi sylw ar gais cynllunio cyfredol


Mae’r gyfraith yn dweud fod yn rhaid i’r Cyngor Sir- fel yr Awdurdod Cynllunio Lleol - roi cyhoeddusrwydd i bob cais am ganiatad cynllunio. Mae’r math a’r lefel o gyhoeddusrwydd yn dibynnu ar natur y bwriad yn y cais.

Yn gyffredinol, y mwya’ ydy’r datblygiad a fwriedir yna y mwya’ yw lefel y coheddusrwydd sydd ei angen. Mae rheoliadau a chyngor o’r Swyddfa Gymreig yn rhoi manylion ar y math o gyhoeddusrwydd ac ymgynghori sydd ei angen.

Chwilio a gweld ceisiadau a phenderfyniadau cynllunio

Nid oes rhaid i chi wneud sylw os nad ydych eisiau. Mae hyn yn wir hyd yn oed os y cafoch lythyr gan yr Adran Gynllunio. Fodd bynnag, mae gennych yr hawl i wneud sylwadau os ydych yn dymuno. Dylech nodi fod unrhyw sylwadau a wnewch yn mynd ar ffeil y cais.

Mae ffeil y cais yn ddogfen gyhoeddus ac mae hawl gan aelodau eraill o’r cyhoedd i’w archwilio a gweld unrhyw sylwadau a wnewch chi.

 • Cymeryd y cyfle i edrych ar y cais. Mae’r cais ar gael i’w weld ar ein safle wê.
 • Gwnewch eich sylwadau mewn ysgrifen. Nodwch gyfeirnod y cais ar eich llythyr. Cyfeiriwch eich llythyr i: Pennaeth Gwasanaethau Cynllunio, Adran Gynllunio, Cyngor Sir Ynys Mon, Swyddfa’r Sir, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7TW.
 • Ceisiwch wneud eich sylwadau mor fuan ag sy’n bosib’. Er y cewch wneud eich sylwadau ar unrhyw adeg, mae’n haws eu asesu fel rhan o’r cais os y cawn eu gwneud yn fuan.
 • Mae’n rhaid dyfarnu ceisiadau cynllunio ar seiliau cynllunio yn unig gan dalu sylw i faterion cynllunio. Felly, mae’n rhaid i’ch sylwadau fod ar ‘faterion cynllunio’. Mater cynllunio yw ystyriaeth sy’n deillio o ddefnydd y tir.

Fe fydd y swyddog cynllunio sy’n delio a’r cais yn talu sylw i’r hyn a ddywedir ynghyd a phob sylwadau perthnasol eraill, polisiau a phob mater cynllunio perthnasol arall. Nid oes adnoddau digonol gan y Gwasanaeth Cynllunio i fynd i drafodaeth ynghylch cryfderau/gwendidau’r cais. Rhoddir sylw i’r holl ystyriaethau yn adroddiad y swyddog.

Mae’r rhan fwyaf o benderfyniadau yn cael eu gwneud gan swyddogion o dan bwerau dirprwyedig. Fe fydd adroddiad yn crynhoi y penderfyniad a’r rhesymau drosto ac fe fydd rhybudd o’r penderfyniad yn cael ei yrru i’r ymgeisydd.

Os yw’r Pwyllgor Cynllunio yn gwneud y penderfyniad, fe fydd adroddiad cyhoeddus i’r cyfarfod ble y bydd Cynghorwyr ar y Pwyllgor yn ystyried a dyfarnu’r cais. Fe fydd yr adroddiad yn rhoi crynodeb o’r sylwadau a dderbynwyd. Yn y ddau achos, fe gewch edrych ar ffeil y cais i weld beth a benderfynwyd a beth oedd y materion cynllunio perthnasol ar gyfer dod i’r penderfyniad yna.

Mae materion cynllunio yn cynnwys y canlynol:

 • cydymffurfiaeth gyda’r cynllun datblygu
 • dyluniad a defnydd y bwriad yn ei amgylchedd
 • effaith ar olau haul neu olau dydd ar eiddo drws nesaf
 • colli preifatrwydd i eiddo drws nesaf
 • effaith ar barcio, traffig a diogelwch ffyrdd
 • swn ac ymhariaeth gyffredinol ar eiddo drws nesaf

Nid yw materion cynllunio yn cynnwys y canlynol:

 • yr hawl i olygfa
 • yr hawl i olau
 • diwerthu eich eiddo
 • cyfamodydd sy’n effeithio eiddo
 • niwsans o waith adeiladu
 • anghydfod dros berchnogaeth eiddo
 • cymeriad personol yr ymgeisydd
 • materion moesol