Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cludiant ysgol: cwestiynau cyffredinol


Mae’r Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn amodi mai dim ond i ddysgwyr o oed ysgol statudol (hyd at Flwyddyn 11) fydd trafnidiaeth am ddim yn cael ei ddarparu, os yw’r pellter o’u cartref i’r ysgol addas agosaf o leiaf:

 • 2 filltir i ddisgyblion ysgol gynradd
 • 3 milltir i ddisgyblion ysgol uwchradd

Gallwch hefyd gael mynediad at ein polisi trafnidiaeth

Mae’r ALl hefyd yn darparu trafnidiaeth am ddim i ddisgyblion oedran ysgol statudol:

 • lle mae’r llwybr i’r ysgol yn cael ei ystyried fel llwybr peryglus gan yr ALl mewn ymgynghoriad â’r Gwasanaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo
 • lle mae trafnidiaeth i’r ysgol a enwir yn cael ei hadnabod mewn Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig disgybl. Byddai hyn fel arfer ar sail feddygol neu addysgol a byddai’n cael ei ystyried yn hanfodol yng nghyd-destun meini prawf eraill a adnabyddir yn y polisi
 • lle mae plentyn angen trafnidiaeth ar sail feddygol ac nid oes trafnidiaeth gyhoeddus addas yn bodoli

Mae’r ffenestr ar gyfer ceisiadau tocyn bws yn agor gyda ffurflenni ar gael o’r 1 Mawrth i 31 Mai.

 • Dylid cwblhau ceisiadau ar-lein: https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Ysgolion-a-dysgu/Cludiant-ysgol/Tocynnau-bws-ysgol.aspx
 • Byddwch yn derbyn ymateb awtomatig i’r e-bost yr ydych wedi ei ddarparu unwaith y byddwch wedi rhoi eich cais i mewn.
 • Bydd yr ALl yn asesu eich cais unwaith yr ydym wedi derbyn cadarnhad gan yr ysgol bod eich plentyn wedi cael lle.
 • Pan fydd eich cais wedi cael ei asesu, byddwn yn rhoi gwybod i chi a yw eich plentyn yn gymwys.
 • Cyn belled â bod eich cais wedi cael ei gyflwyno ar amser, byddwn yn anelu at roi gwybod i chi o’r trefniadau cludiant cyn ddiwedd tymor yr haf (Gorffennaf) ac yn anfon tocyn bws ar gyfer eich plentyn (os yn berthnasol).
 • Noder y bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried ar ôl y rhai a dderbynnir erbyn y dyddiad cau, ond ni allwn warantu y bydd trefniadau trafnidiaeth ar waith erbyn mis Medi.
 • Os byddwch yn symud tŷ, bydd rhaid i chi wneud cais newydd am docyn bws: https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Ysgolion-a-dysgu/Cludiant-ysgol/Tocynnau-bws-ysgol.aspx . Mae hyn oherwydd bod eich cymhwysedd yn dibynnu ar y pellter rhwng eich cartref a’r ysgol. Os ydych yn symud i gyfeiriad newydd, bydd rhaid i ni wirio eich cymhwysedd eto.
 • Os ydych yn gwneud cais am docyn bws ar ôl symud tŷ yn ystod y flwyddyn ysgol, gwnewch gais cyn gynted ag y gallwch unwaith y bydd eich cyfeiriad newydd wedi’i gadarnhau.
 • Bydd yn ofynnol i chi hefyd wneud cais newydd am docyn bws os oes unrhyw rai o’ch amgylchiadau’n newid yn ystod y cyfnod y mae eich plant yn mynychu’r ysgol, neu os yw ysgol neu gwrs eich plentyn yn newid.
 • Os nad yw eich cyfeiriad cartref na’r ysgol a fynychir yn newid, nid oes angen i chi ail-wneud cais am docyn bws bob blwyddyn.
 • Bydd angen i rieni ail-wneud cais am docyn bws os yw eu plentyn yn penderfynu trosglwyddo i’r chweched dosbarth. https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Ysgolion-a-dysgu/Cludiant-ysgol/Tocynnau-bws-ysgol.aspx
 • Dylid cyfeirio ceisiadau am docynnau teithio i golegau i’r coleg dan sylw: https://www.gllm.ac.uk. Gellir gwneud ceisiadau ar unrhyw amser o’r flwyddyn er yr argymhellir i fyfyrwyr wneud cais ar ddiwedd tymor yr haf cyn dechrau cyrsiau ym mis Medi.

Dilynwch y linc isod i gwblhau cais.

https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Ysgolion-a-dysgu/Cludiant-ysgol/Tocynnau-bws-ysgol.aspx

Darperir darpariaeth cludiant yn amodol ar God Ymddygiad Teithio Llywodraeth Cymru:

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-03/canllawiau-statudol-ynghylch-y-cod-ymddygiad-wrth-deithio-ar-gyfer-cymru-gyfan.pdf.

Sicrhewch eich bod wedi darllen a deall y goblygiadau o beidio â glynu at y cod hwn. Gweler dolenni cyswllt i’r ‘Arweiniad i Rieni’ a’r arweiniad statudol llawn yn yr adran Dogfennau Defnyddiol.

Anelwn at anfon tocynnau teithio allan i’ch cyfeiriad cartref cyn diwedd Gorffennaf yn barod erbyn dechrau’r tymor ysgol ym mis Medi.

Os nad ydych wedi derbyn y tocyn bws cyn yr amser hwn ac os oeddech wedi gwneud cais erbyn y dyddiad cau, cysylltwch â cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru.

Os gwnaethpwyd eich cais ar ôl dechrau’r tymor neu hanner ffordd drwy’r flwyddyn ac mae eich plentyn yn gymwys, anelwn at ddyrannu tocyn o fewn 14 diwrnod. Noder y gall fod oedi ar geisiadau a wneir yn ystod amseroedd prysur a rhieni/gofalwyr sy’n gyfrifol yn y pen draw am wneud trefniadau teithio wrth gefn.

Pan fyddwch yn derbyn y tocyn teithio, sicrhewch eich bod yn ei gadw mewn lle diogel. Os ydych yn talu tuag at gost trafnidiaeth eich plentyn, ni fydd tocynnau’n cael eu hanfon nes y bydd y taliad sy’n ddyledus wedi cael ei dderbyn.

Cysylltwch â Chludiant Ysgol drwy e-bostio cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru a byddwn yn ymdrechu i drefnu un newydd cyn gynted â phosibl.

Cyflwynir y rhan fwyaf o geisiadau am docynnau bws gan rieni/gofalwyr mewn amser ar gyfer dechrau’r flwyddyn ysgol ym mis Medi, unwaith y bydd lle ysgol wedi ei gadarnhau ar gyfer eu plentyn. I fod yn sicr fod gennych drefniadau cludiant ar waith ar gyfer mis Medi, cyflwynwch eich cais cyn diwedd mis Mai (gorau po gyntaf).

Efallai y bydd amseroedd lle y bydd angen i chi wneud cais am docyn bws y tu allan i’r dyddiadau hyn, efallai bod anghenion eich plentyn wedi newid yn ystod y flwyddyn neu rydych wedi symud tŷ. Gallwch gyflwyno cais ar unrhyw amser. Cofiwch y bydd angen i chi wneud cais rhwng y dyddiadau a ddangosir uchod er mwyn gwarantu cludiant ar ddechrau’r flwyddyn ym mis Medi.

Mae’n well cyflwyno eich cais cyn gynted â phosibl. Bydd ceisiadau sy’n cael e derbyn cyn y dyddiad cau uchod yn cael eu hystyried yn gyntaf.

Os derbynnir eich cais ar ôl y dyddiad cau, ni allwn warantu y bydd yn cael ei ystyried mewn amser i gael trefniadau ar waith erbyn dechrau’r flwyddyn ysgol ym mis Medi ac mae’n bosibl y bydd rhaid chi ddisgwyl cyn hired â hanner tymor Hydref.

Os nad yw eich cais yn llwyddiannus, gall fod yn bosibl i chi wneud cais am sedd wag.

Mae amseroedd, ar rhai llwybrau, lle mae’r nifer o blant cymwys yn llai na’n nifer o seddi a ddarperir ar y bws. Lle mae hyn yn digwydd, gall y plant nad ydynt yn cwrdd â’r amodau ar gyfer cludiant ysgol am ddim gael cynnig y cyfle i wneud cais am un o’r seddi gweigion hyn.

Os yw tocyn teithio eich plentyn wedi cael ei golli neu ei ddifrodi, mae’n rhaid cael un newydd ar unwaith. Cysylltwch â’r Adran Drafnidiaeth dros e-bost neu dros y ffôn cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru / 01248 752 456

 Noder y gall fod tâl o £5 am docyn newydd yn lle un a gollwyd, a bydd disgwyl i ddisgyblion sy’n teithio ar wasanaethau bws masnachol dalu’r ffi briodol nes y derbynnir tocyn yn lle'r un a gollwyd a ni fydd unrhyw ad-daliadau’n cael eu talu am unrhyw dreuliau y deuir iddynt.

Mae’n bwysig i bob disgybl gario eu tocyn a bod yn barod i’w ddangos i’r gyrrwr bob tro wrth fynd ar y cerbyd. Dylid cadw tocynnau’n ddiogel ac mewn cyflwr da.

Na. Bydd pob disgybl uwchradd sy’n gymwys am gludiant ysgol am ddim yn cael tocynnau bws, y mae’n rhaid eu defnyddio i gael mynediad at gludiant ysgol bob amser.

Os ydych yn gwneud cais am docyn teithio ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf cyn diwedd mis Mai, anelwn at sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r trefniadau ar gyfer eich plentyn, os yn llwyddiannus, cyn gwyliau ysgol yr haf.

Os yw eich plentyn yn gymwys am docyn teithio am ddim, ac os yw eich plentyn yn dal i fynychu’r un ysgol ac yn byw yn yr un cyfeiriad cartref, nid oes angen gwneud cais am docyn bws bob blwyddyn.

Mae’r Awdurdod yn creu tocynnau bws sy’n ddilys am 5 mlynedd ar gyfer y disgyblion sy’n gymwys am docyn am ddim – gwiriwch y dyddiad ar docyn eich plentyn.

Gwneir ceisiadau am gludiant mewn ysgolion cynradd drwy'r ysgol – ni dderbynnir ceisiadau am gludiant a wneir yn uniongyrchol i'r Awdurdod gan rieni/gofalwyr.

Cysylltwch â'r person sy'n gyfrifol am gludiant yn eich ysgol i drafod ymhellach.

Os yw eich plentyn yn trosglwyddo i’r sector uwchradd ac rydych yn byw ymhellach na 3 milltir oddi wrth yr ysgol ddalgylch, nid oes angen gwneud cais am docyn bws am ddim gan y bydd y Gwasanaeth Dysgu yn rhoi gwybod i’r Adran Drafnidiaeth am gymhwysedd eich plentyn am docyn bws am ddim.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Adran Drafnidiaeth drwy cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru.

Na.

Dim ond ar gyfer plant oed ysgol gorfodol y mae cludiant am ddim ar gael ar eu cyfer, nid yw ar gael ar gyfer disgyblion ôl-16 h.y. ar ôl Blwyddyn 11).

Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd myfyrwyr yn gallu prynu Tocyn Sedd Wag gan yr Awdurdod Lleol. Bydd yn ofynnol iddynt dalu ffi (adolygir y ffi yn flynyddol).

Dylid cyfeirio ceisiadau am gludiant i golegau i’r coleg dan sylw. Gellir gwneud ceisiadau ar unrhyw amser o’r flwyddyn er yr argymhellir i fyfyrwyr wneud cais ar ddiwedd tymor yr haf cyn dechrau cyrsiau ym mis Medi.

Coleg Menai
Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY

Ffôn: 01248 383 348

Coleg Menai
Ffordd Ffriddoedd
Bangor
LL57 2TP

Ffôn: 01248 370 125

Coleg Menai
Y Maes
Caernarfon
LL55 2NN

Ffôn: 01286 673 450

Coleg Glynllifon
Ffordd Clynnog
Llandwrog
LL54 5DU

Ffôn: 01286 830 261

Coleg Meirion Dwyfor
Penrallt
Pwllheli
LL53 5EB

Ffôn: 01758 701 385

Coleg Llandrillo
Cefndy Road
Rhyl
LL18 2HG

Ffôn: 01745 354 797

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn darparu tocynnau teithio i ddisgyblion sy’n gymwys am gludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol dan y polisi presennol.

I wneud hyn, pwrcasir coetsis, bysiau mini a thacsis yn arbennig ar gyfer trafnidiaeth ysgol a dylunnir y rhwydwaith trafnidiaeth i redeg yn y modd mwyaf cost-effeithiol posibl i wasanaethu disgyblion sy’n gymwys am gludiant am ddim.

Caiff unrhyw seddi sbâr ar y cludiant eu cynnig ar sail cyntaf i’r felin i ddisgyblion nad ydynt yn gymwys i deithio am ddim. Mae’r lleoedd hyn ar gael dan y Cynllun Seddi Gweigion.

Oherwydd deddfwriaeth newydd Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus 2000 (PSVAR) a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2020, nid yw'r Awdurdod ar hyn o bryd yn codi tâl am docynnau bws i'r rhai sy'n gwneud cais llwyddiannus am deithio consesiynol fel rhan o'r cynllun seddi gweigion ym mlwyddyn academaidd 2022 i 2023.

Cynllun seddi gweigion

Gall yr ALl ddarparu tocynnau teithio consesiynol, am gost, lle nad yw disgybl/myfyriwr yn gymwys o dan y meini prawf uchod ond gellir ei roi ar daith contract cludiant sydd eisoes yn bodoli sydd â seddi gweigion ar gael. Dan yr amgylchiadau hyn:

 • Bydd tâl blynyddol o £180 fel arfer yn cael ei godi (mae hyn yn amodol ar adolygiad blynyddol).
 • Gellir tynnu consesiynau yn ôl ar fyr rybudd, gydag ad-daliad pro-rata, pan na fydd seddi ar gael mwyach.

Os na nodir fel arall, mae tocynnau’n ddilys ar gyfer taith ddychwelyd i/o’r ysgol/coleg, ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig.

Ymdrinnir â chamddefnydd ac/neu ddefnydd twyllodrus o docyn teithio yn ddifrifol a gall arwain at gludiant yn cael ei dynnu’n ôl.

Gall unrhyw un o’r canlynol arwain at atafaeliad:

 • Defnydd gan unrhyw un oni bai am y deilydd tocyn a enwir.
 • Ceisio ei ddefnyddio ar gyfer teithiau anawdurdodedig.
 • Defnyddio tocyn teithio sydd wedi ei ddifwyno.
 • Defnyddio tocyn sydd wedi mynd heibio ei ddyddiad gorffen ac nid yw bellach yn ddilys.

Mae’n rhaid gwneud unrhyw apêl yn ysgrifenedig ac wedi ei gyfeirio at:

Gwasanaeth Dysgu
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW

Gallwch hefyd gyfeirio eich cais drwy e-bostio AddysgEducation@ynysmon.llyw.cymru gan nodi eich rhesymau dros yr apêl a darparu unrhyw ddogfennaeth berthnasol i gefnogi eich cais.

Bydd yr Awdurdod Lleol yn rhoi darpariaeth addysgol berthnasol i’r holl blant ag anghenion addysgol arbennig i sicrhau eu bod yn gallu datblygu i’w llawn botensial. Asesir lefel yr angen gan weithwyr proffesiynol yng ngwasanaeth ADY&Ch Gwynedd a Môn, ac mae hyn yn cyfarwyddo’r math o gludiant a ddarperir. Bydd cludiant yna’n cael ei ddarparu yn unol â’r cyngor a roddir a’i adolygu’n rheolaidd.

Os oes gan blentyn Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig neu Gynllun Datblygu Unigol (CDU), gellir cynnwys cludiant ysgol fel rhan o'r darpariaethau anaddysgol a wneir ar gyfer y plentyn fel rhan o'u datganiad/Cynllun CDU. Os ydyw, yna darperir cludiant.

Os nad yw cludiant ysgol wedi'i gynnwys yn Natganiad/Cynllun CDU plentyn yna efallai y bydd ganddynt hawl o hyd i gludiant o'r cartref i'r ysgol o dan y polisi ar yr amod mai'r ysgol y maent yn ei mynychu yw'r ysgol briodol agosaf gyda lle neu os ydynt wedi mynychu ysgol fwydo gynradd ddynodedig ar gyfer ysgol uwchradd benodol; yn amodol ar fodloni'r meini prawf cymhwysedd. Bydd unrhyw gais am gludiant yn cael ei wneud drwy adolygiad o anghenion y disgybl gan yr ysgol. Yna bydd yr ysgol yn cyflwyno'r cais i'w ystyried i'r Panel Cymedroli drwy'r Cynllun Datblygu Unigol.

Cysylltwch â Chydlynydd ADY eich ysgol er mwyn trafod y mater ymhellach.

Cewch eich cynghori ei bod yn bosibl na fydd cludiant am ddim yn cael ei ddarparu os yw rhieni / gofalwyr yn arfer eu hawl i ddewis ysgol nad yw hi'r ysgol addas agosaf.

Gall goruchwyliwr teithwyr gael ei ddarparu gan yr Awdurdod ar gyfer disgyblion sydd â Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig/CDU, sy'n gymwys i gael cludiant o dan y meini prawf diffiniedig.

Bydd goruchwylwyr teithwyr yn cael eu darparu ar ôl i swyddogion perthnasol ystyried anghenion unigol y disgyblion neu'r grŵp o ddisgyblion a natur y cludiant sydd ar gael.

Asesir llwybrau peryglus o'r man casglu/safle bws i'r ysgol (nid o’r cyfeiriad cartref). Os ystyrir bod y llwybr yn beryglus ar ôl asesiad, yna bydd yr Awdurdod Lleol yn darparu cludiant o'r man casglu agosaf. Fodd bynnag, pe bai'r llwybr yn cael ei ystyried yn beryglus, cyfrifoldeb y rhiant o hyd fyddai trefnu bod eu plentyn/plant yn teithio hyd at bellter o 2 filltir i gwrdd ag unrhyw gludiant a ddarperir gan yr awdurdod lleol.

Nid oes disgwyl i bob plentyn gerdded i'r mannau casglu, oherwydd mewn rhai achosion bydd hyn yn amhriodol. Rhaid iddynt hefyd sicrhau bod oedolyn cyfrifol i gwrdd â'i blentyn ar y daith yn ôl.

E-bostiwch AddysgEducation@ynysmon.llyw.cymru fel y gall yr Awdurdod drefnu i ymchwilio a phenderfynu a oes angen unrhyw drefniadau cludiant amgen.

Bydd yr Awdurdod Lleol yn darparu tocynnau teithio i ddysgwyr y gall fod, oherwydd eu hamgylchiadau, yn byw mewn mwy nag un preswylfa; gydag o leiaf un preswylfa ym Môn. Fodd bynnag, mae hyn yn amodol ar y ffaith mai'r ysgol a fynychir yw'r ysgol addas agosaf o'r brif breswylfa, neu y cytunwyd arni i fod yr ysgol fwyaf addas, gan ystyried lleoliadau'r ddau breswylfa. Rhaid darparu prawf o breswyliad deuol a'r prif breswylfa fel arfer yw'r eiddo y telir budd-dal plant iddo.

Os yw’r ail breswylfa mewn ardal Awdurdod Lleol wahanol, yna cyfrifoldeb yr awdurdod hwnnw yw ystyried trefniadau trafnidiaeth ar gyfer y llwybr hwnnw i’r ysgol. Dylai rhieni / gofalwyr felly wneud cais i’r awdurdod lleol perthnasol.

Mae’n rhaid adrodd ar newid cyfeiriad neu ysgol fel y gallwn ail-asesu eich manylion a diweddaru ein cofnodion. Cysylltwch â ni drwy e-bostio cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru

Gall fod angen i chi ddarparu tystiolaeth o’ch cyfeiriad os ydych wedi symud cyfeiriad, e.e. copi o fil Treth y Cyngor neu fil cyfleustodau.

Wrth bennu math y cludiant sydd ei angen, bydd yr egwyddorion canlynol yn cymhwyso:

 • yr angen am gludiant arbenigol
 • anghenion ychwanegol disgybl fel y diffinnir yn natganiad/CDU disgybl

Ym mhob achos, bydd defnyddio adnoddau'n effeithlon yn pennu'r dull o deithio (yn amodol ar yr amodau uchod). Gellir darparu cludiant drwy gyfrwng gwasanaethau cludiant contract ysgol neu wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus presennol a fydd, ynghyd â'r math o drafnidiaeth (bws, bws mini, trên, tacsi ac ati) yn cael eu pennu gan gost-effeithiolrwydd.

Mewn rhai achosion, gall un bws contract gludo gwahanol ddisgyblion i fwy nag un safle ysgol. Mewn amgylchiadau eithriadol, gall taliad arian parod (30c y filltir ar hyn o bryd) fod ar gael ar gyfer cludo disgyblion sy'n bodloni'r holl feini prawf, os bernir gan yr ALl ei fod yn fwy cost-effeithiol.

Gwneir pob cyfrifiad o bellter gan ddefnyddio pecyn meddalwedd dewisol yr Awdurdod.

Bydd y llwybr i'r ysgol yn cael ei fesur o ffin y cartref i giât agosaf yr ysgol, a gall gynnwys llwybrau cyhoeddus a llwybrau eraill, yn ogystal â ffyrdd wedi'u mabwysiadu. Nid dyma'r pellter byrraf ar y ffyrdd o reidrwydd.

Na.

Ni fydd yr Awdurdod yn darparu cludiant i glybiau y tu allan i'r ysgol neu oddi yno (h.y. clwb brecwast, clybiau ar ôl ysgol ac ati) neu weithgareddau allgyrsiol sydd y tu allan i'r cwricwlwm statudol. Cyfrifoldeb y rhiant / gofalwr yw sicrhau bod trefniadau cludiant priodol yn cael eu rhoi ar waith os ceir mynediad at y gwasanaethau hyn.

Na.

Darperir cludiant o'r cartref i'r ysgol ar gyfer dysgwyr cymwys rhwng eu cyfeiriad cartref neu fan casglu penodedig, a'r ysgol gymhwysol lle maent wedi'u cofrestru.

Ni ddarperir cludiant am ddim i neu o gyfeiriadau aelodau eraill o'r teulu neu ffrindiau, cyfeiriadau gwaith rhieni na chyfleusterau gofal plant o unrhyw fath.

Os nad yw eich plentyn yn gallu mynychu'r ysgol neu os nad oes angen cludiant mwyach, bydd angen i chi gysylltu â cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru cyn gynted â phosibl.

Cyfrifoldeb y rhiant/gofalwr yw sicrhau bod eu plant yn cyrraedd i ac o'r ysgol ar yr adeg briodol bob dydd. Mae trefniadau teithio yn ystyriaeth bwysig pan fydd rhieni/gofalwyr yn gwneud dewisiadau.

Dylech feddwl pa mor ymarferol yw dewis ysgol nad yw o fewn pellter cerdded, oni bai ei bod wedi'i dynodi'n ysgol briodol agosaf.

Eich cyfrifoldeb chi fel rhiant/gofalwr yw sicrhau bod trefniadau teithio i'r ysgol ar waith.

Mae gan rieni / gofalwyr yr hawl i fynegi eu bod yn ffafrio derbyn eu plentyn i unrhyw ysgol, yn amodol ar argaeledd lleoedd. Fodd bynnag, os derbynnir y cais, bydd y dysgwr yn colli ei hawl i gludiant am ddim os nad dyma'i ysgol addas agosaf neu, yr ysgol uwchradd ddynodedig ar gyfer yr ysgol fwydo gynradd yr oeddent yn ei mynychu.

Nid oes gan yr awdurdod gyfrifoldeb i ddarparu cludiant i ddisgyblion sy'n dewis mynychu ysgol mewn awdurdod lleol gwahanol. Mewn amgylchiadau o'r fath, cyfrifoldeb y rhieni fydd sicrhau bod eu plentyn yn cael ei gludo'n ddiogel i'r ysgol ac oddi yno.

Na.

Nid yw'r Awdurdod yn darparu cludiant i blant sy'n mynychu ysgol feithrin neu ddosbarth meithrin yn 3 neu 4 oed. Darperir cludiant i blant cymwys o ddechrau'r flwyddyn ysgol y mae'r plentyn yn 5 oed ac yn dechrau addysg orfodol amser llawn, fel arfer yn y dosbarth derbyn.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi Cod Ymddygiad Teithio: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-03/canllawiau-statudol-ynghylch-y-cod-ymddygiad-wrth-deithio-ar-gyfer-cymru-gyfan.pdf

sy’n orfodol ar gyfer dysgwyr hyd at 19 oed. Mae’n berthnasol ar gyfer pob modd trafnidiaeth i ac o sefydliadau addysg. Mae’n rhaid i ddysgwyr gydymffurfio â’r Cod tra eu bod yn teithio i ac o’u man dysgu.

O dan y Cod, gellir tynnu trefniadau teithio yn ôl oddi wrth ddysgwyr nad yw eu hymddygiad yn ystod y daith i'r ysgol neu'r coleg neu oddi yno o safon dderbyniol. Bydd y gyrrwr, yn unol â'r weithdrefn y cytunwyd arni, yn rhoi gwybod am unrhyw achosion o gamymddwyn i'r ALl a phennaeth yr ysgol dan sylw. Ymchwilir i unrhyw ddigwyddiadau o'r fath a chymerir camau priodol, os oes angen, gan gynnwys atal cludiant dros dro.

Na.

Ni chaniateir bwyta ac yfed ar gerbydau. Os oes gan eich plentyn gyflwr meddygol sy'n golygu bod yn rhaid iddo fwyta'n rheolaidd, rhaid i chi hysbysu'r Adran Drafnidiaeth drwy cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru o hyn cyn y daith.

Caiff offer a bagiau ychwanegol ond eu caniatáu os:

 • oes digon o le ar y cerbyd
 • gellir eu storio’n ddiogel
 • nad yw'n arwain at unrhyw gost ychwanegol
 • nid yw’n achosi anghyfleustra i deithwyr eraill

Dylid ystyried opsiynau eraill, er enghraifft, a yw’r offer ar gael yn yr ysgol?

Dylid storio meddyginiaeth mewn cynhwysydd wedi'i selio a'i roi y tu mewn i fag ysgol eich plentyn.

Ni chaniateir ysmygu ar unrhyw gerbyd a gontractiwyd i'r Cyngor ar gyfer trawsgludiad disgyblion ysgol i'r ysgol ac oddi yno. Bydd unrhyw ddisgyblion sy'n ysmygu ar fysiau ysgol neu goleg yn cael eu riportio am gamau disgyblu i'w hystyried.

Mae rhieni'n gyfrifol am:

 • cael eu plentyn i'r ysgol ac oddi yno lle nad ydynt yn gymwys i gael cludiant am ddim i'r ysgol
 • gwneud cais am gludiant am ddim lle mae eu plentyn yn gymwys
 • hysbysu'r ALl a'r ysgol am amgylchiadau sydd wedi newid a allai effeithio ar gludiant
 • sicrhau bod eu plentyn yn barod ac yn aros am gludiant ar yr adeg ac yn y lle priodol Cyfrifoldeb y rhiant yw mynd gyda'r plentyn at y cerbyd ac oddi arno
 • sicrhau bod ymddygiad eu plentyn wrth ddefnyddio cludiant ysgol yn dderbyniol

Os bydd ysgol/coleg ar agor, ac os oes tywydd garw, penderfyniad y darparwr cludiant fydd a fydd gwasanaethau cludiant yn gweithredu, yn dibynnu ar yr amodau ar y pryd, y rhagolwg ar gyfer hyd at 9am ac ar gyfer gweddill y dydd, lleoliad y llwybr a lleoliad y gweithredwr, ac amodau yn yr ysgol/coleg.

Dylai rhieni/myfyrwyr wirio'r sefyllfa gyda'r darparwr cludiant neu gysylltu â cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru.

Os bydd tywydd gwael yn atal cludiant ysgol/coleg rhag gweithredu yn y bore, ni fydd unrhyw wasanaeth dychwelyd yn gweithredu yn y prynhawn hyd yn oed os bydd y tywydd yn gwella. Mewn amgylchiadau o'r fath, os bydd rhieni/gofalwyr yn ymrwymo i gludo myfyrwyr i'r ysgol/coleg eu hunain, maent wedyn yn gyfrifol am ddod â’r myfyrwyr adref eto ar ddiwedd y dydd, neu'n gynharach os bydd angen anfon pob myfyriwr adref a chau'r ysgol/coleg oherwydd y tywydd sy'n gwaethygu.

Y Pennaeth sy'n gwneud y penderfyniad i gau ysgol, yn dilyn asesiad risg sy'n seiliedig ar nifer o ffactorau. Rhaid gwneud y penderfyniad hwn heb wybod yn union sut y bydd y tywydd yn symud ymlaen yn ystod y dydd.

Bydd gwybodaeth am gau ysgolion/colegau unigol oherwydd tywydd garw yn cael ei rhoi ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn cyn gynted â phosibl a bydd cyhoeddiadau'n cael eu gwneud ar Môn FM.

Gweler hefyd wefannau ysgolion unigol.

Ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus, dylai teithwyr holi darparwyr cludiant cyn teithio neu gysylltu ag:

 • Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752459
 • Traveline Cymru ar 0871 200 22 33

I fod yn gymwys ar gyfer un o gontractau trafnidiaeth yr Awdurdod, rhaid i weithredwyr allu dangos eu bod yn bodloni safonau mewn perthynas ag iechyd a diogelwch, diogelwch ariannol, diogelwch cerbydau, yswiriant a rheoliadau gyrwyr.

Mae canllaw i yrwyr hefyd yn cael ei gyhoeddi ynghylch safonau ymddygiad gyrwyr ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i'w leihau, efallai y byddwch weithiau'n profi oedi neu broblemau annisgwyl. Arhoswch am 15 munud ar ôl yr amser casglu a drefnwyd. Os nad yw'r cludiant wedi cyrraedd o hyd, cysylltwch â'r Adran Drafnidiaeth ar 01248 752 455/58.

Cysylltwch â ni hefyd os oes cludiant yn hwyr yn gyson drwy e-bostio cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru

Gallwch naill ai gysylltu â'r cwmni cludiant yn uniongyrchol neu gallwch gysylltu â cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru a byddwn yn rhoi enw a rhif ffôn gweithredwr y cerbyd i chi fel y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol a gwneud trefniadau i gasglu'r eiddo.

Cysylltwch â cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru os ydych yn poeni neu'n pryderu am unrhyw agwedd ar daith eich plentyn, gan gynnwys ymddygiad y teithwyr eraill neu ddiogelwch neu ddibynadwyedd y cerbyd.

Gorau po gyntaf y cawn wybod am broblem, po gyflymaf y gallwn weithredu i'w gywiro.

Yn gyffredinol, rydym yn derbyn rhybudd ymlaen llaw am ddigwyddiadau cau ffyrdd sydd wedi eu trefnu ymlaen llaw. Lle yr effeithir ar gludiant i'r ysgol, efallai y bydd angen i ni drefnu mannau casglu/gollwng amgen gyda'r gweithredwr. Byddem wedyn yn trefnu i rieni/gofalwyr gael gwybod am y trefniadau teithio dros dro.

Os bydd argyfwng, gall ffyrdd gael eu cau heb rybudd, o bosibl yn achosi oedi i gludiant i'r ysgol. Lle bo’n bosibl, byddwn yn cyhoeddi digwyddiadau o gau ffyrdd brys ar wefan Cyngor Ynys Môn.

Cysylltwch â cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru os ydych yn pryderu ar unrhyw adeg am ddyfodiad hwyr eich plentyn/plant.

Mae ysgolion yn gyfrifol am ymddygiad eu plant ar y ffordd i'r ysgol ac oddi yno, gan gynnwys wrth deithio ar gludiant o'r cartref i'r ysgol.

Rhowch wybod i'r ysgol am y digwyddiad yn y lle cyntaf ac yna cysylltwch â cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru.

Na.

Dim ond disgyblion cymwys sy'n cael teithio ar y cerbyd cludiant ysgol. Mae'r holl seddi wedi'u dyrannu i ddisgyblion cymwys. Os bydd plant ychwanegol yn teithio yna gall hyn arwain at y cerbyd yn mynd yn orlawn.

Ni chaniateir i rieni deithio ar gludiant ysgol oni bai bod amgylchiadau arbennig a bod cytundeb ymlaen llaw wedi'i roi gan Gyngor Ynys Môn.

Er mwyn sicrhau bod llwybrau trafnidiaeth yn parhau i fod yn effeithlon ac yn gost-effeithiol, mae angen cynnal adolygiadau cyfnodol.

O ganlyniad, efallai y bydd newidiadau'n cael eu gwneud o bryd i'w gilydd i gludiant eich plentyn, ond byddwn bob amser yn ceisio rhoi rhybudd ymlaen llaw i chi.

Rhowch wybod i'r Awdurdod pryd bynnag y bydd problem fel y gallwn fynd ar drywydd eich pryder ar unwaith.

I gyflwyno eich pryder, cysylltwch â'r Adran Drafnidiaeth drwy e-bostio cludiantysgol@ynysmon.llyw.cymru.

Gallwch hefyd godi unrhyw bryderon gyda'r Gwasanaeth Dysgu drwy e-bostio AddysgEducation@ynysmon.llyw.cymru

 • Ar gyfer ymholiadau ynghylch cludiant tacsis: 01248 752458
 • Ar gyfer ymholiadau ynglŷn â thocynnau bws: 01248 752456
 • Ar gyfer ymholiadau ynghylch bysiau: 01248 752455

Gellir e-bostio ymholiadau neu bryderon cyffredinol hefyd i'r Gwasanaeth Dysgu drwy AddysgEducation@ynysmon.llyw.cymru


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na