Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Eich Treth Gyngor


Mae’r Cyngor yn cydnabod yr anhawster y gallai trethdalwyr ei gael yn talu’r Dreth Gyngor o ganlyniad i’r pandemig Covid-19.

Fodd bynnag, mae’r Dreth Gyngor yn ffurfio tua 30% o incwm y Cyngor, incwm a fydd yn hanfodol er mwyn ariannu gwasanaethau hanfodol dros y misoedd nesaf. Rydym felly yn disgwyl i drethdalwyr geisio parhau i dalu eu taliadau misol, fel y nodir yn eu biliau Treth Cyngor.

Os bydd trethdalwyr yn cael anhawster talu oherwydd eu bod wedi colli eu gwaith a gostyngiad mewn incwm, mae cymorth ar gael drwy’r Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a fyddai’n lleihau biliau unigol neu’n lleihau’r atebolrwydd i £0. 

Lle nad yw trethdalwyr yn gymwys am gymorth o dan y Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, maent yn cael eu hannog i gysylltu gyda'r tim Treth y Cyngor i drafod dulliau amgen o dalu cyn gynted â phosibl drwy gysylltu ar 01248 750057 neu drwy ebost: refeniw@ynysmon.llyw.cymru Byddai’r trefniadau amgen yn dibynnu ar amgylchiadau unigol y trethdalwr.

Os oes gennych ymholiad am eich bil Treth Cyngor neu Cyfradd Busnes darllenwch ein atebion i'r cwestiynau cyffredin.

Mae tair elfen i’ch Dreth Gyngor, sy'n mynd i:

  • Gyngor Sir Ynys Môn
  • Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd
  • i’r cynghorau tref a chymuned

Cyngor Sir Ynys Môn sy’n gyfrifol am gasglu’r arian ar eu rhan ond mae’r heddlu a’r cynghorau tref a chymuned yn penderfynu ar eu lefelau treth eu hunain.

Ystad o werthoedd Band
Gwerth ddim mwy na £44,000   A
Gwerth dros £44,000 ond dim mwy na £65,000 B
Gwerth dros £65,000 ond dim mwy na £91,000 C
Gwerth dros £91,000 ond dim mwy na £123,000 D
Gwerth dros £123,000 ond dim mwy na £162,000   E
Gwerth dros £162,000 ond dim mwy na £223,000 F
Gwerth dros £223,000 ond dim mwy na £324,000  G
Gwerth dros £324,000 ond dim mwy na £424,000 H
Gwerth dros £424,000 I

Cynllun cymorth costau byw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o fesurau ehangach i helpu pobl â’r argyfwng costau byw.

Gweler mwy

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na