Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor


Gall y cyngor godi premiwm ar gyfradd safonol Treth Gyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi.

Premiwm Treth Gyngor: beth ydyw

O’r 1 Ebrill 2017, mae awdurdodau lleol yn gallu codi premiwm o hyd at 100% o’r gyfradd safonol treth gyngor ar dai gwag tymor hir ac ail gartrefi.

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn rhoi pwerau dewisol i awdurdodau lleol i weithredu premiwm ar Dreth y Cyngor ar gyfer eiddo ac eiddo gwag hirdymor, sy’n cael eu dodrefnu ond nid yn cael eu meddiannu yn barhaol (a elwir yn aml fel ail gartrefi neu gartrefi gwyliau).

Bwriad y disgresiwn a roddir i awdurdodau lleol i godi premiwm yw i fod yn offeryn i helpu awdurdodau lleol i:

 • ddod â chartrefi gwag tymor hir yn ôl i ddefnydd i ddarparu cartrefi diogel, sicr a fforddiadwy
 • cefnogi awdurdodau lleol i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy a gwella cynaliadwyedd cymunedau lleol

Faint mae premiwm yn ei gostio

Ar hyn o bryd, mae'r cyngor wedi penderfynu codi premiwm o:

 • 100% sy’n ychwanegol i’r Dreth Gyngor lawn a godir h.y. 200% mewn perthynas ag eiddo gwag hirdymor
 • 75% sy'n ychwanegol i'r Dreth Gyngor lawn a godir. h.y 175% mewn perthynas ag ail gartref tan 31 Mawrth 2024
 • 100% ers 1 Ebrill 2024 ymlaen - 200%.

Eithriadau

Mae rhai eithriadau i’r premiwm allai fod yn berthnasol:

 • Dosbarth 1 - Anheddau cael ei farchnata ar werth - eithriad hwn ar gyfer un flwyddyn gyfyngedig o ran amser.
 • Dosbarth 2 - Anheddau cael ei farchnata i’w gosod - eithriad hwn ar gyfer un flwyddyn gyfyngedig o ran amser.
 • Dosbarth 3 - Atodiadau ffurfio rhan o, neu’n cael ei drin fel rhan o’r, y prif annedd.
 • Dosbarth 4 - Anheddau a fyddai’n unig neu brif breswylfa rhywun os nad oeddent yn byw mewn llety lluoedd arfog.
 • Dosbarth 5 - lleiniau carafanau Meddiannu ac angorfeydd cychod.
 • Dosbarth 6 - cartrefi tymhorol ble y flwyddyn - galwedigaeth gydol y gwaherddir.
 • Dosbarth 7 - anheddau sy’n gysylltiedig â swydd.

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys am eithriad a restrir uchod cysylltwch â ni.

Os nad yw eich eiddo yn gymwys ar gyfer eithriad

O’r 1 Ebrill 2017, byddwch yn amodol ar y premiwm Treth y Cyngor 25% (ac o 1 Ebrill 2019 premiwm y Dreth Gyngor o 100% ar eiddo gwag hirdymor a 35% ar ail gartref), fodd bynnag , mae gan y cyngor gynlluniau os yw eich eiddo yn parhau i fod yn ail gartref neu eiddo gwag tymor hir.

Os hoffech chi i weithio gyda’r cyngor er mwyn sicrhau bod yr eiddo yn ôl i ddefnydd llawn amser, gallwn o bosibl eich cynorthwyo.

Sut mae'r arian a gesglir o bremiymau Treth Gyngor yn cael ei wario

Blwyddyn ariannol 2022 i 2023

Incwm o godi premiwm ar eiddo gwag hirdymor

Nifer yr eiddo gwag tymor hir: 431

Incwm o’r premiwm ar eiddo gwag tymor hir: £595,142.23 (llai £59,116.34 sy’n ymwneud ag addasiadau o’r flwyddyn flaenorol)

Incwm o godi tâl premiwm ar eiddo wedi'i ddodrefnu nad yw'n unig neu'n brif breswylfa i neb

Nifer yr eiddo wedi'u dodrefnu nad ydynt yn unig neu brif breswylfa neb (a elwir yn aml yn ail gartrefi): 2553

Incwm o bremiwm ar eiddo wedi’i ddodrefnu nad yw’n unig neu brif breswylfa neb: £2,279,987.69 (llai £101,878.26 sy’n ymwneud ag addasiadau o’r flwyddyn flaenorol)

Anghenion tai lleol

Fel y rhan fwyaf o incymau'r cyngor, nid oes angen clustnodi'r arian a geir o bremiymau Treth y Cyngor ar gyfer dibenion penodol. Fodd bynnag, anogir Awdurdodau Lleol gan Lywodraeth Cymru i ddefnyddio unrhyw refeniw ychwanegol a gynhyrchir i helpu i ddiwallu anghenion tai lleol, yn unol â bwriadau polisi'r premiymau.

Mae anghenion tai lleol yn Ynys Môn yn cynnwys swyddogaethau amrywiol fel cymorth ar gyfer y digartref, gwella stoc tai presennol ac adeiladu tai cyngor newydd y gallwn eu rhenti i'r rheini sydd eisiau dod yn denantiaid y cyngor.

Wrth gwrs, nid yw gwario ar faterion sy'n ymwneud â thai a digartrefedd yn gyfyngedig i rôl yr Adran Tai yn unig. Bydd adrannau eraill hefyd yn rhan o hyn, fel y gwasanaethau cymdeithasol.

Cyhoeddir cyllideb y cyngor yn flynyddol ac mae'n cynnwys manylion yr holl wariant, a bydd y symiau a wariwyd ar faterion sy'n ymwneud â digartrefedd yn cael eu cynnwys.

Dylid nodi hefyd fod y swm a gesglir ar bremiymau Treth Gyngor yn cyfrannu at y gwariant cyffredinol ar anghenion sy'n ymwneud â thai yn unig, ac nid yw'n adlewyrchu'r swm cyfan a wariwyd ar y materion hynny.

Dangosydd o'r symiau a wariwyd

Yn 2022 i 2023, £696,000 wedi ei gasglu drwy premiymau Treth Cyngor ac wedi ei neilltuo ar gyfer cynlluniau tai sydd wedi gweld 28 o aelwyddydd yn cael grant i brynu eu cartref cyntaf ac ariannu swydd swyddog tai gwag.