Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor


Gall y cyngor godi premiwm ar gyfradd safonol Treth Gyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi.

Beth yw’r premiwm Treth Gyngor?

O’r 1 Ebrill 2017 mae awdurdodau lleol yn gallu codi premiwm o hyd at 100% o’r gyfradd safonol treth gyngor ar dai gwag tymor hir ac ail gartrefi.

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn rhoi pwerau dewisol i awdurdodau lleol i weithredu premiwm ar Dreth y Cyngor ar gyfer eiddo ac eiddo gwag hirdymor, sy’n cael eu dodrefnu ond nid yn cael eu meddiannu yn barhaol (a elwir yn aml fel ail gartrefi neu gartrefi gwyliau).

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi penderfynu cyflwyno premiwm Treth y Cyngor 25%, yn effeithiol o 1 Ebrill 2017 ar gyfer eiddo a ddynodwyd fel cartrefi gwyliau/ail gartrefi neu dymor hir gwag ac nid yn cael eu defnyddio fel unig neu brif breswylfa rhywun.

O’r 1 Ebrill 2019, mae’r cyngor wedi penderfynu codi premiwm o:

 • 100% sy’n ychwanegol i’r Dreth Gyngor lawn a godir h.y. 200% mewn perthynas ag eiddo gwag hirdymor
 • 35% sy’n ychwanegol i’r Dreth Gyngor lawn a godir h.y. 135% mewn perthynas ag ail gartref

O'r 1 Ebrill 2022, mae'r cyngor wedi penderfynu codi premiwm o:

 • 100% sy’n ychwanegol i’r Dreth Gyngor lawn a godir h.y. 200% mewn perthynas ag eiddo gwag hirdymor
 • 50% sy'n ychwanegol i'r Dreth Gyngor lawn a godir. h.y 150% mewn perthynas ag ail gartref 

Bwriad y disgresiwn a roddir i awdurdodau lleol i godi premiwm yw i fod yn offeryn i helpu awdurdodau lleol i:

 • ddod â chartrefi gwag tymor hir yn ôl i ddefnydd i ddarparu cartrefi diogel, sicr a fforddiadwy
 • cefnogi awdurdodau lleol i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy a gwella cynaliadwyedd cymunedau lleol

Eithriadau

Mae rhai eithriadau i’r premiwm allai fod yn berthnasol:

 • Dosbarth 1 - Anheddau cael ei farchnata ar werth - eithriad hwn ar gyfer un flwyddyn gyfyngedig o ran amser.
 • Dosbarth 2 - Anheddau cael ei farchnata i’w gosod - eithriad hwn ar gyfer un flwyddyn gyfyngedig o ran amser.
 • Dosbarth 3 - Atodiadau ffurfio rhan o, neu’n cael ei drin fel rhan o’r, y prif annedd.
 • Dosbarth 4 - Anheddau a fyddai’n unig neu brif breswylfa rhywun os nad oeddent yn byw mewn llety lluoedd arfog.
 • Dosbarth 5 - lleiniau carafanau Meddiannu ac angorfeydd cychod.
 • Dosbarth 6 - cartrefi tymhorol ble y flwyddyn - galwedigaeth gydol y gwaherddir.
 • Dosbarth 7 - anheddau sy’n gysylltiedig â swydd.

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys am eithriad a restrir uchod cysylltwch â ni.

Beth os nad yw fy eiddo yn gymwys ar gyfer eithriad?

O’r 1 Ebrill 2017, byddwch yn amodol ar y premiwm Treth y Cyngor 25% (ac o 1 Ebrill 2019 premiwm y Dreth Gyngor o 100% ar eiddo gwag hirdymor a 35% ar ail gartref), fodd bynnag , mae gan y cyngor gynlluniau os yw eich eiddo yn parhau i fod yn ail gartref neu eiddo gwag tymor hir.

Os hoffech chi i weithio gyda’r cyngor er mwyn sicrhau bod yr eiddo yn ôl i ddefnydd llawn amser, gallwn o bosibl eich cynorthwyo.