Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Amddiffynfeydd arfordirol a phrosiectau eraill


Yn unol â Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, rhaid i Lywodraeth Cymru ddatblygu, cynnal a chadw, gweithredu a monitro Strategaeth genedlaethol ar gyfer rheoli llifogydd a risg o erydiad arfordirol yng Nghymru.  

Mae’r Strategaeth Genedlaethol yn nodi’r pedwar amcan ar gyfer rheoli llifogydd a risg o erydiad arfordirol yng Nghymru, sydd fel a ganlyn: 

  • Lleihau’r canlyniadau ar gyfer unigolion, cymunedau, busnesau a’r amgylchedd rhag llifogydd ac erydiad arfordirol;
  • Codi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu â phobl mewn ymateb i risg o lifogydd ac erydiad arfordirol;
  • Darparu ymateb effeithiol ac ymateb cynaliadwy i achosion o lifogydd ac erydiad arfordirol; a
  • Blaenoriaethu buddsoddiad yn y cymunedau lle mae’r mwyaf o risg.    

O ystyried hyn, mae’r gwaith a’r ymchwiliadau canlynol bellach ar y gweill:-

Biwmares

Cynllun lliniaru llifogydd o bwys

Dwyran

https://naturalresources.wales/about-us/news-and-events/news/next-steps-following-llangefni-and-dwyran-flooding/?lang=cy

Llangefni

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.