Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cofrestrau statudol hawliau tramwy cyhoeddus


O dan y Rheoliadau Hawliau Tramwy Cyhoeddus (Cofrestrau) (Cymru) 2006 mae angen i’r Cyngor gynnal tair cofrestr gyhoeddus ynglŷn â hawliau tramwy cyhoeddus yn yr ardal hon.

Diben y cofrestrau yw cynyddu gwybodaeth ymhlith perchnogion tir a’r cyhoedd am faterion:

  • a allai arwain at newidiadau i’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus
  • osgoi dyblygu pan fo mwy nag un person efallai yn ystyried gwneud cais i’r awdurdod lleol am yr un newid i’r map a’r datganiad swyddogol
  • cynyddu sicrwydd ynghylch pa lwybrau neu ffyrdd y mae perchnogion tir yn bwriadu eu cyflwyno fel hawliau tramwy cyhoeddus
  • cynorthwyo awdurdodau lleol i reoli swyddogaethau o ran hawliau tramwy cyhoeddus

Trefnir y cofrestrau yn ôl ardal cyngor cymuned / tref, yna’r dyddiad pryd dderbyniwyd y cais neu ddatganiad.

Map rhyngweithiol

I gael rhagor o wybodaeth, defnyddiwch y map hawliau tramwy cyhoeddus.

Map hawliau tramwy cyhoeddus