Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Sgiliau diogelwch ar y ffyrdd i blant


Mae’r dudalen we yma wedi cael ei ddatblygu yn ystod yr epidemic Covid-19 fel bod plant yn gallu parhau i  ddatblygu eu sgiliau ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch y ffyrdd.

Os oes ganddo’ch cwestiwn, neu lun eich plentyn yn cyflawni sialens, a fyddech cystal ag e-bostio Diogelwchfyrdd@ynysmon.gov.uk

Sialens yr wythnos!

Sialens yr wythnos yma yw addasu'ch helmed fel ei fod yn ffitio'ch pen yn gywir ac yn ddiogel. Gwyliwch y fideo isod i gael mwy o wybodaeth ac edrych ar y taflen gwaith sydd ynghlwm.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.

E-bostiwch eich lluniau at: DioglewchyFfyrdd@ynysmon.gov.uk

Amser cystadleuaeth

Hoffech chi gymryd rhan mewn cystadleuaeth Gymru gyfan?  Hoffech chi'r cyfle i ennill gwobr?  Efallai mai hwn yw’r sialens i chi!  Cystadleuaeth creu poster ydyw gan Ddiogelwch y Ffyrdd Cymru sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Byddwn yn rhannu'r posteri buddugol ar y safle we yma ym mis Mehefin.  Pob lwc plant a phobl ifanc Ynys Môn!  Dyma’r manylion.

Gwahoddir pobl ifanc hyd at 18 oed i ddylunio poster a fydd yn annog pobl i ddefnyddio dulliau teithio llesol yn ddiogel, yn hybu manteision terfynau cyflymder 20 mya i gymunedau neu’n annog gyrwyr i ymddwyn yn fwy diogel ledled Cymru. Bydd Partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru yn rhannu’r cynigion buddugol ar eu sianeli yn y cyfryngau cymdeithasol.

Canllawiau’r gystadleuaeth

  1. Yn ddelfrydol, dylai’r posteri fod yn A4 o ran eu maint a hynny â’r llun ar draws ac nid ar i fyny.
  2. Cewch greu’ch gwaith celf gan ddefnyddio fformatau digidol neu fformatau eraill. 
  3. Dim ond un cynnig yr un sy’n cael ei ganiatáu.
  4. Dylech anfon eich cynigion at Diogelwch Ffyrdd Cymru, 2 Cwrt-y-Parc, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GH neu communication@roadsafetywales.org.uk.
  5. Rhaid i’r holl waith celf fod yn wreiddiol, rhaid iddo beidio â dod o dan gyfreithiau hawlfraint na gwahaniaethu yn erbyn unrhyw unigolyn, cwmni neu sefydliad. 
  6. Caiff y cynigion buddugol eu beirniadu ar sail gwreiddioldeb, creadigrwydd, effaith a’r neges sy’n cael ei chyfleu.

Bydd y cynigion buddugol yn ennill siec am £50 gan Diogelwch Ffyrdd Cymru a chaiff hyd at 5 o fuddugwyr eu dewis ar ôl i’r gystadleuaeth gau ddydd Gwener 12 Mehefin 2020.

Edrychwn ymlaen at weld eich cynnig.

Road Safety Wales logo

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.