Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Twrcelyn


Cyfeiriad: Llyfrgell Amlwch, Ffordd Parys, Amlwch, Ynys Môn. LL 68 9EA

Enw: Rachel Rowlands

Ffôn: 01248 752095

E-bost: llyfrgelloedd@ynysmon.llyw.cymru

Gwefan: https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd/Chwilio-am-fy-llyfrgell-leol/Llyfrgell-Amlwch.aspx

Facebook: https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddMonLibraries/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Dydd Llun: Ar Gau

Dydd Mawrth: 9.30yb – 12.30yh a 2yh – 5yh

Dydd Mercher: 9.30yb – 12.30yh

Dydd Iau: 2yh – 7yh

Dydd Gwener: 9.30yb – 12.30yh

Dydd Sadwrn: 9.30yb – 12.30yh

Mae hi hefyd yn bosib bwcio’r adeilad tu allan i oriau agor arferol drwy drefniant. Mae yno ofod i gynnal gweithgaredd i hyd at 20 o unigolion.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Wi-Fi Gyhoeddus
 • Cyfrifiaduron/ Tabledi

Hygyrchedd

 • Gofod parcio i 2 gar (1 anabl) tu allan i’r llyfrgell. Hefyd, dau faes parcio cyhoeddus cyfagos.
 • Safle bws agosaf: Tu allan i’r Llyfrgell
 • Mae’r adeilad yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn, ac ar un lefel i gyd. Mae gan yr adeilad drysau awtomatig.

Gweithgareddau a gynigir

 • Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw weithgareddau penodol ymlaen yn Llyfrgell Amlwch.

Cyfeiriad: Cyngor Amlwch, Llawr y Llan, Lôn Goch, Amlwch. LL68 9EN

Enw: Carli Evans Thau (Clerk)

E-bost: swyddfa@cyngortrefamlwch.co.uk

Gwefan: www.cyngortrefamlwch.co.uk

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un. Ddim yn adeilad cymunedol o’r rheidrwydd, ond man cyfarfod. Mae’r Banc Bwyd, Cyngor ar Bopeth a’r Orsaf Heddlu hefyd wedi’i leoli yma. Mae’n bosib llogi’r Siambr am gyfarfodydd/ ymgynghoriadau.

Oriau Agor: N/A

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Ystafell gyfarfod (capasiti Siambr y Cyngor 10-20 o bobl)
 • Toiledau (2 ac 1 anabl)
 • Cegin Fach
 • Offer Cyfarfod Hybrid (Wi-Fi, Sgrin a.y.b..)

Hygyrchedd

 • Mae parcio Cyngor am ddim dros y ffordd
 • Safle Bws Agosaf: Dros y ffordd, 70 medr i ffwrdd
 • Mae’r adeilad yn hen ond mae mynediad heb risiau ac mae’r siambr a thoiledau ar un llawr. Mae un cam i fyny i’r gegin fach, ond gellir gwneud trefniadau i adael cyfleusterau yn y Siambr os oes angen.

Hygyrchedd

 • Cyngor Tref
 • Pwyllgor
 • Banc Bwyd
 • Cyngor ar Bopeth
 • Cyfarfodydd Allanol

Cyfeiriad: HWB Cemaes CIC, Lôn Glasgoed, Cemaes, LL67 0HS

Ffôn: N/A

E-bost: hwbcemaes@gmail.com

Gwefan: www.hwbcemaes.org

Facebook: https://www.facebook.com/HWB.Cemaes

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Yn amrywio yn ddibynnol ar y gweithgaredd.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 45 yn eistedd, 100 yn sefyll)
 • Ystafell Gyfarfod/ Gweithgaredd (un ystafell gall ei rannu’n ddau)
 • Smart TV
 • Cyfrifiaduron/ Tabledi
 • Cegin
 • Meicrodon
 • Oergell
 • 1 Toiled (Ddim yn Anabl)
 • Gofod Tu Allan

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (50+ o lefydd)
 • Safle Bws Agosaf: Stryd Fawr Cemaes, 150 – 200 medr i ffwrdd
 • Deuddeg o risiau a ramp serth o’r maes parcio i HWB Cemaes. Mae’n bosib cael mynediad anabl drwy dop Maes Cynfor. Mae yno un gam bach i fyny i fynd i mewn i’r HWB.

Gweithgareddau a gynigir

 • Gweithgareddau Croeso Cynnes (Warm Spaces) ar gael i bob oed
 • Clwb Gwnïo
 • Ffeiriau Crefftau
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd (Cryfder, Ioga, Pilates)
 • Clwb Cymraeg i ddysgwyr
 • Digwyddiadau Creadigol i bob oed
 • Mae’n bosib bwcio’r HWB ar gyfer digwyddiadau, a rydym wastad yn agored i awgrymiadau

Cyfeiriad: Eglwys St Eilian, Llaneilian, Amlwch, Ynys Môn. LL68 9RL

Enw: Parch Jenny Clarke (Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Eleth)

Ffôn: 07901 862010

E-bost: Rev.jen@outlook.com

Oriau Agor

Gwasanaethau Sul. Priodasau, Bedydd a Cynebryngau.

Ar agor yn ddyddiol yn yr haf i ymwelwyr.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (mae prif corff yr eglwys yn dal 30-40 o bobl)
 • Gofod tu allan
 • Darpariaeth Trafnidiaeth Gymunedol

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (10 lle). Mae lle am barcio anabl tu allan i giât yr eglwys
 • Safle bws agosaf: Ar y brif ffordd
 • Yr eglwys yn hygyrch i gadeiriau olwyn o’r brif giât i brif ddrws fynedfa’r eglwys sydd gyda ramp

Gweithgareddau a gynigir

 • Defnyddir yr Eglwys fel man addoli’n unig

Cyfeiriad: Eglwys St Eleth, Sgwâr Dinorben, Amlwch. LL68 9EA

Enw: Rev Jenny Clarke

Ffôn: 07901 862010

E-bost: rev.jen@outlook.com

Facebook: https://www.facebook.com/broeleth

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un, yn ôl canllawiau Eglwysi yng Nghymru.

Oriau Agor

Dydd Sul: 10.30yb – 12yh

Amseroedd eraill drwy drefniant

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 150 o bobl)
 • Ystafell Gyfarfod/Gweithgaredd (yn dal 24 o bobl)
 • Cegin
 • Oergell
 • Sustem PA
 • Toiledau (2 doiled, 1 anabl)

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: Ffordd Parys (ger y Llyfrgell).

Cyfeiriad: Eglwys St Gwenllwyfo, Llangwenllwyfo, Dulas, Ynys Môn. LL70 9LZ

Enw: Rev Jenny Clarke

Ffôn: 07901 862010

E-bost: rev.jen@outlook.com

Pwy sy’n cael bwcio: N/A

Oriau Agor

Ar agor ar gyfer addoliad ar Ddydd Sul, priodasau, cynebryngau etc.

Hefyd ar agor ar gyfer gweld y ffenestri lliw (stained glass Windows) ar gais

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (prif corff yr Eglwys, yn dal 50/60 o bobl)

Hygyrchedd

 • Mynediad i gadeiriau olwyn o’r giât i’r brif fynedfa ar hyd llwybr wedi’i tarmacio gyda ramp i mewn i’r Eglwys
 • Safle Bws Agosaf: Penysarn, Brynrefail, Dulas (Brif Ffordd o Amlwch i Foelfre)

Cyfeiriad: Canolfan Hamdden Amlwch, Pentrefelin, Ynys Môn. LL68 9TH

Enw: Rheolwr ar Ddyletswydd

Ffôn: 01407 830060

E-bost: MonActif@ynysmon.llyw.cymru

Gwefan: https://www.anglesey.gov.wales/en/Residents/Leisure/Leisure-centres/Amlwch-Leisure-Centre/Amlwch-Leisure-Centre.aspx

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Dydd Llun: 8yb – 9.30yh

Dydd Mawrth: 8yb – 9.30yh

Dydd Mercher: 8yb – 9.30yh

Dydd Iau: 8yb – 9.30yh

Dydd Gwener: 8yb – 8yh

Dydd Sadwrn: 9yb – 3yh

Dydd Sul: 9yb – 3yh

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 60 o bobl)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Smart TV
 • Flipchart
 • Bwrdd Gwyn
 • Taflunydd
 • Seinydd
 • Toiledau (6, oll yn hygyrch i'r anabl)
 • Cyfleusterau Newid Plant

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (40 lle, gan gynnwys mannau parcio i’r anabl)
 • Safle Bws Agosaf: Tu allan i’r Brif Fynedfa
 • Sustem Anwytho Dolen Clyw
 • Cwbl hygyrch i gadeiriau olwyn.

Gweithgareddau a gynigir

 • Badminton
 • Pickleball
 • Tenis Bwrdd
 • Tenis
 • 5-bob-ochr (tu fewn ac ar gae 3G)
 • Nofio
 • Ymarfer Corff Grwp
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol

Cyfeiriad: Clwb y Gorlan, Lôn Newydd, Amlwch, Ynys Môn. LL68 9TG

Enw: Rita Owens

Ffôn: 07787557211

E-bost: ritaannowens@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/991853918662279/ 

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Yn amrywio yn ddibynnol ar y weithgaredd/ alw.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 50 o bobl)
 • Ystafell Gyfarfod (yn dal 10 o bobl)
 • Wi-Fi
 • Cegin
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Toiledau (2, gydag un yn doiled anabl)
 • Gofod tu allan

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (lle i 10 car)
 • Safle Bws Agosaf: 100 medr i ffwrdd, dros y ffordd i garej ar Lôn Newydd
 • Cwbl hygyrch i gadeiriau olwyn
 • Mynediad drwy ramp wrth y drws ffrynt ynghyd a mynediad un lefel trwy’r drysau patio yn arwain i’r brif ystafell

Gweithgareddau a gynigir

 • Merched y Wawr Amlwch
 • WI Amlwch ac WI Eleth
 • Eglwys Fethodistaidd Saesneg
 • Partion Teulu a Phlant Preifat
 • Boreau Coffi
 • Grwpiau Addysgol
 • Clwb Gwnïo
 • AgeWell

Cyfeiriad: Eglwys Fethodistaidd Amlwch, Stryd Wesley, Amlwch, Ynys Môn. LL68 9EY

Enw: Rev David B Jones

E-bost: david.jones3@methodist.org.uk

Gwefan: https://www.amlwchmethodistchurch.org.uk/

Facebook: https://www.facebook.com/people/Amlwch-Methodist-Church/100067658121987/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un (cyn belled a'u fod yn derbyn Rheoliadau’r Eglwys Fethodistiaid)

Oriau Agor

Gwasanaethau Sul: 9.45yb – 10.45yb (Cymraeg) a 11yb – 12.30yh (Saesneg)

Prif Neuadd ar gael i’w logi ar unrhyw amser rhesymol.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 60 o bobl)
 • Ystafell Gyfarfod/ Gweithgaredd (yn dal 40 o bobl)
 • Cegin
 • Meicrodon
 • Popty
 • Oergell
 • Siart Fflip
 • Toiledau (2, 1 tu allan)

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: Canol Tref Amlwch, 300 llath i ffwrdd
 • Sustem Anwytho Dolen Clyw
 • Mynediad anabl gwael i’r adeilad

Gweithgareddau a gynigir

 • Gwasanaeth Sul a gofod gweddi
 • Grŵp Cefnogi Galar
 • Cyfarfodydd Siaradwyr Fforwm

Cyfeiriad: Hen Ysgol Borth Amlwch, Well Street, Porth Amlwch, Ynys Môn LL68 9HF

Enw: Gerry Belanger

Ffôn: 01407 830614

E-bost: henysgolborth@outlook.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087996895374

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un.

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 60 o bobl)
 • Cegin
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Toiledau (2)
 • Gofod Tu Allan

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: 0.5 milltr
 • Mynediad drwy ramp i’r adeilad ar gyfer pobl mewn cadeiriau olwyn a gyda phram

Gweithgareddau a gynigir

 • Ti a Fi
 • Grŵp Cerdd i Blant
 • Grŵp Crefftau

Cyfeiriad: Neuadd Bentref Penysarn, Ystad Tyn y Coed, Penysarn, Ynys Môn. LL69 9UN

Enw: Elfyn Hughes

Ffôn: 01407 831350 / 07748 573805

E-bost: elfyn42@gmail.com

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 90 o bobl yn eistedd, ffurf theatr)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Smart TV
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Toiledau (2, a’r ddau yn hygyrch i bobl gyda symudedd cyfyngedig)
 • Gofod llwyfan

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (20 o lefydd, gan gynnwys 2 anabl)
 • Safle Bws Agosaf: 150 medr i ffwrdd ger Swyddfa Bost Penysarn
 • Mynediad ramp i’r neuadd, holl gyfleusterau ar un llawr, tri cham i’r llwyfan

Gweithgareddau a gynigir

 • Clwb Ieuenctid Penysarn
 • Gofodau Croeso Cynnes – Rhagfyr 2022 – Mawrth 2023
 • Gweithgareddau eraill yn ôl y gofyn
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol