Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Crigyll


Cyfeiriad: Iorwerth Arms, Stryd Fawr, Bryngwran, Ynys Môn. LL65 3PP

Enw: Neville Evans

Ffôn: 07821 483154

E-bost: iorwertharms@gmail.com

Gwefan: https://www.iorwertharms.wales/

Facebook: https://www.facebook.com/BryngwranCymunedol

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Yn amrywio yn ddibynnol ar y gweithgaredd.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 50 o bobl)
 • Ystafell Gyfarfod (yn dal rhwng 15 a 20 o bobl)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Teledu
 • Smart TV
 • Cyfrifiaduron/ Tabledi
 • Cegin
 • Popty
 • Microdon
 • Oergell
 • Bwrdd Gwyn
 • Seinydd
 • System PA
 • Gofod Tu Allan
 • Gofod Llwyfan
 • Toiledau (Lawr Grisiau: 1 Dynion, 1 Merched, 1 Anabl. Fyny Grisiau: 1 Cyffredinol)

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (10 lle)
 • Safle Bws Agosaf: O fewn 100 medr o’r Iorwerth Arms
 • Y Dafarn a’r Gofod Perfformio Allanol yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn
 • Darpariaeth Cludiant Cymunedol ar gael i drigolion lleol

Gweithgareddau a gynigir

 • Croeso Cynnes (Warm Spaces) am 4 awr yr wythnos
 • Te Prynhawn Misol
 • Dosbarthiadau Cymraeg
 • Bingo
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd 60+ Môn Actif
 • Partïon a Gigs
 • Adloniant Cymraeg a Saesneg

Cyfeiriad: Neuadd Bentref Rhosneigr, Stryd Fawr, Rhosneigr, Ynys Môn. LL64 5UX

Enw: Amanda Pearson

Ffôn: 07989361391

E-bost: treasurerrvh@yahoo.co.uk

Facebook: https://www.facebook.com/RhosActivities/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 180 o bobl yn sefyll)
 • Ail Neuadd
 • Ystafell Gyfarfod (sy’n dal 12 o bobl)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Teledu
 • Smart TV
 • 2 Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Taflunydd
 • Seinydd
 • Toiledau (2 Merched, 1 Dynion, 1 Anabl)

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: Yng nghanol y pentref, 200 llath i ffwrdd
 • Mynediad drwy ramp lawr grisiau, cwbl hygyrch i gadeiriau olwyn. Drysau dwbl i fyny grisiau, dim cam, cwbl hygyrch i gadeiriau olwyn. Lifft rhwng y lloriau isaf ac uchaf, eto’n gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn.

Gweithgareddau a gynigir

 • Tenis Bwrdd
 • Pickleball
 • Bowlio Dan Do
 • Bridge
 • Ioga
 • Dosbarthiadau Cadw’n Heini
 • Ymarfer Corff Cadair
 • Dosbarth Dawns
 • Pilates
 • Boreau Coffi Wythnosol
 • Grŵp Cyfeillgarwch yr Henoed
 • Partïon Preifat
 • Gofodau Croeso Cynnes (tan Ebrill 2023)
 • Te Prynhawn Misol

Cyfeiriad: Eglwys St Morhaiarn's, 100m i lawr ffordd heb enw ar y chwith cyntaf oddi ar y A5 wrth ddod i mewn i Gwalchmai Uchaf o gyfeiriad Llangefni. Cod Post agosaf: LL65 4RE

Enw: Rev Steve Leyland

Ffôn: 01248 521230

E-bost: BroCyngar@gmail.com

Gwefan: https://www.churchinwales.org.uk/en/structure/church/2305/

Facebook: https://www.facebook.com/people/Bro-Cyngar/100076238801960/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Dydd Sul 1af ac 2il y mis: 17:00 Gwasanaeth Cymraeg/ Dwyieithog

3ydd a 4ydd Dydd Sul y mis: 09:30 Gwasanaeth Cymraeg/ Dwyieithog

Priodasau, Bedydd, Cynebryngau a digwyddiadau eraill yn ôl trefniant gyda’r gweinidog.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Brif Neuadd (yn dal 100 o bobl)

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: Tŵr Cloc Gwalchmai
 • Yn rhannol hygyrch i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Yn bennaf man addoli, ond hefyd ambell i ddigwyddiad cerddoriaeth a darlithoedd

Cyfeiriad: Neuadd Bentref Llanfaelog, Llanfaelog, Tŷ Croes, Ynys Môn. LL63 5SS

Enw: Gwyneth Parry

E-bost: llanfaelogcommunityhub12@gmail.com

Ffon: 07818 002920

Gwefan: www.llanfaelog.com (mewn datblygiad)

Facebook: https://www.facebook.com/gwynethparry13/

Pwy sy’n cael bwcio: Ar gael ar gyfer defnydd a budd preswylwyr Cyngor Cymuned Llanfaelog.

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn. Ar gael i’w logi rhwng 9yb – 11yh.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Brif Neuadd (yn dal uchafswm o 150 fel Neuadd, uchafswm o 96 fel Bwyty, Ystafell Gynhadledd neu Gyfarfod, yn dal uchafswm o 64 fel Neuadd Arddangosfa, a’n dal uchafswm o 20 fel Galeri)
 • Ystafell Gyfarfod/ Gweithgaredd (3 ystafell ar gael ar gyfer cyfarfodydd bach. Ystafell Bwyllgor Lawr grisiau sy’n dal uchafswm o 25 person, a dwy swyddfa i fyny grisiau sy’n dal 12 person yr un)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Smart TV
 • Cegin
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Flipchart
 • Bwrdd Gwyn
 • Taflunydd
 • Sustem PA (ddim ar y safle, ond gallwn ddod ag un i’r neuadd)
 • Toiledau (dau ger y fynedfa ar flaen yr adeilad sy’n doiledau sengl gyda mynediad i’r anabl, ac un yng nghefn yr adeilad ble mae cyfleusterau newid plant ond dim rheiliau llaw)
 • Cyfleusterau Newid Plant
 • Gofod Tu Allan (gan gynnwys safle chwarae)
 • Gofod Llwyfan (gan gynnwys blociau llwyfannu a llenni blacowt)
 • Byrddau sy’n Plygu
 • Cadeiriau
 • Llestri
 • Hwb Swyddogol Cadw Cymru’n Daclus

Hygyrchedd

 • Maes Parcio: 20 safle (hefyd yn cael ei ddefnyddio gan y feddygfa leol pan ar agor)
 • Safle Bws Agosaf: 100 llath o’r brif fynedfa ar y brif ffordd
 • Mae’r Brif Neuadd yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae’r llwybr i flaen yr adeilad yn wastad ac mae yno lwybr ar ogwydd o’r brif fynedfa i’r maes parcio ble mae’r ddau doiled anabl. Ramp i’r Ystafell Bwyllgor. Cam o’r Brif Neuadd i’r Gegin, ond mae yno flwch gweini. Dim lifft i’r llawr cyntaf.

Gweithgareddau a gynigir

 • Pilates
 • Zumba
 • Hyfforddi Cŵn
 • Grŵp Cwrdd a Sgwrsio i Ferched
 • Whist
 • Ti a Fi
 • Grŵp Drama i Blant
 • Bingo
 • Trix ‘n’ Paws
 • Ar gael i’w logi ar gyfer partïon preifat. Hefyd yn gallu gweini hyfforddiant a chlybiau gwyliau.
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol