Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Canolbarth Môn


Cyfeiriad: Neuadd Goffa Bodwrog, Llynfaes, Tyn Lon, Ynys Môn. LL63 3BJ

Enw: Rhys Roberts (Cadeirydd)

Ffôn: 07748 786746

Facebook: https://www.facebook.com/groups/neuaddgoffabodwrog/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 100 o bobl)
 • Ystafell Gyfarfod (yn dal rhwng 10-15 o bobl)
 • Smart TV
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Toiledau (2, 1 yn anabl)
 • Cyfleusterau Newid Plant

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: 20 medr i ffwrdd
 • Yr adeilad yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Cyfarfodydd
 • Partïon
 • Cyngherddau
 • Hyfforddiant
 • Bingo
 • Merched y Wawr
 • Côr Hogiau Bodwrog
 • Grŵp Canu Genod y Gwyndy
 • Arddangosfeydd
 • Cystadlaethau Siarad Cyhoeddus CFFi Môn
 • Ymarferion

Cyfeiriad: Canolfan Ebeneser, Stryd y Bont, Llangefni, Ynys Môn. LL77 7PN

Enw: Carl Gillam

Ffôn: 01248 722 110

E-bost: enq.ebeneser@gmail.com

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

 • Dydd Llun i Ddydd Gwener: 9am – 5pm
 • Hefyd ar agor gyda’r nos am ddosbarthiadau amrywiol

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 100 o bobl)
 • 3 Ystafell Gyfarfod/ Gweithgaredd (sy’n dal rhwng 4-35 o bobl)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Cyfrifiaduron/ Tabledi
 • Cegin
 • Popty
 • Microdon
 • Oergell
 • Flipchart
 • Bwrdd Gwyn
 • Toiledau (Merched, Dynion ac Anabl)
 • Cyfleusterau Newid Plant

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: 50 llath i ffwrdd
 • Gellir cael mynediad at holl gyfleusterau trwy’r Brif Fynedfa trwy ramp i gadeiriau olwyn a grisiau. Mae’r adeilad oll ar un llawr a’n gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn
 • Sustem Anwytho Dolen Clyw

Gweithgareddau a gynigir

Cyfarfodydd a sesiynau hyfforddiant wedi’i redeg gan amrywiaeth o fudiadau ac elusennau sy’n cynnwys:

 • Tai Chi
 • Karate
 • Ioga
 • Wh Shu Kwan
 • Sesiynau Galw Heibio Cymorth Clyw GIG
 • Grŵp Cefnogaeth Epilepsi
 • Majorettes
 • Grwpiau Dawns a Cherddorol
 • Clwb Camera
 • WI

Cyfeiriad: Tŷ Clwb, CPD Llangefni, Cae Bob Parry, Lôn Talwrn, Llangefni. Ynys Môn.

Enw: Ivor, Daryl neu Steph

Ffôn: Ivor (07527926605) Daryl (07473170000) neu Steph (07772540851)

E-bost: Ieuan.davies04@gmail.com

Pwy sy’n cael bwcio: Aelodau’r Bwrdd

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 50 o bobl)
 • Ystafell Gyfarfod (sy’n dal 30 o bobl)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Teledu
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Toiledau (2, dim anabl)

Hygyrchedd

 • Maes Parcio: 100 lle
 • Safle Bws Agosaf: 0.25 milltir i ffwrdd

Gweithgareddau a gynigir

 • Ioga
 • AA
 • Mencap

Cyfeiriad: Neuadd Talwrn, Tai Lôn Goch, Talwrn, Ynys Môn. LL77 7SU

Enw: Dafydd Owen

Ffôn: 01248 722686

E-bost: neuaddtalwrnhall@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/people/Neuadd-Talwrn-Hall-Playing-Field/100064555935126/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Yn amrywio yn ddibynnol ar y gweithgaredd, ond ar gael i’w logi trwy’r flwyddyn

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 160 o bobl)
 • Ystafell Gyfarfod (yn dal rhwng 10-12)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Toiledau (4, gan gynnwys 1 anabl)
 • Teledu
 • Smart TV
 • Cyfrifiaduron/ Tabledi
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Bwrdd Gwyn
 • System PA
 • Gofod Tu Allan
 • Gofod Llwyfan
 • Pwynt Pŵer Car Trydan
 • Cae Pêl Droed Fach
 • Ardal i Gŵn Redeg

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (28 o lefydd, gan gynnwys 2 anabl)
 • Safle Bws Agosaf: 250 medr i ffwrdd
 • Cwbl hygyrch i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Clwb Archaeoleg
 • Dosbarthiadau Ioga
 • Guides
 • Eisteddfod
 • Cylch Ti a Fi
 • Cylch Meithrin

Cyfeiriad: Canolfan Hamdden Plas Arthur, Ffordd Glanhwfa, Llangefni, Ynys Môn. LL77 7QX

Enw: Rheolwr ar Ddyletswydd

Ffôn: 01248 722966

E-bost: monactif@ynysmon.llyw.cymru

Gwefan: https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Trigolion/Hamdden/Canolfannau-hamdden/Canolfan-Hamdden-Plas-Arthur/Canolfan-Hamdden-Plas-Arthur.aspx

Facebook: https://www.facebook.com/MonActif/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un. Ffi gostyngedig i aelodau.

Oriau Agor

 • Dydd Llun i Ddydd Gwener: 6:15am – 9:30pm
 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 9:00am – 4pm

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 45 o bobl)
 • 2 Ystafell Gyfarfod/ Gweithgaredd (yn dal 15 o bobl yr un)
 • Teledu
 • Taflunydd
 • Seinydd
 • Sustem PA
 • Toiledau (3 dynion, 3 merched, 3 anabl)
 • Cyfleusterau Newid Plant
 • Gofod Tu Allan

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (50+ o lefydd)
 • System Anwytho Dolen Clyw
 • Safle Bws Agosaf: Ar y brif ffordd
 • Mynediad ramp i’r adeilad, lifft i’r llawr cyntaf, toiledau a mannau newid hygyrch

Gweithgareddau a gynigir

 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Nofio
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Dosbarthiadau 60+
 • Dosbarthiadau NERS
 • Sesiynau Dementia Actif
 • Ioga
 • ‘Spinning’
 • HIIT Metabolig
 • Ffitrwydd a Beicio Dŵr

Cyfeiriad: Neuadd Eglwys St Cyngar, Nant y Pandy, Llangefni. LL77 7EA

Enw: Joan Ganderton

Ffôn: 07432 255 831

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw Grŵp Cymunedol

Oriau Agor

Ddim ar gael

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Toiledau (1 Dynion, 1 Merched/ Anabl)
 • Gofod Allanol

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: Swyddfa Bost ar Church Street
 • Mynediad ar ramp
 • Maes parcio Cyngor mawr Talu ac Arddangos tu allan

Cyfeiriad: St Llwydian, Hen Eglwys, Bodffordd, Ynys Môn. LL77 7DX

Enw: Gwyn Jones ac Ann Hughes (Warden)

Ffôn: Gwyn: 01248 724188 Ann: 01248 724 569

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un.

Oriau Agor

Ar agor ar gyfer gwasanaeth Sul am 10yb.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (120 o seddi)
 • Mynwent

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: ½ milltir
 • Adeilad yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Gwasanaeth Sul
 • Ymarfer Côr

Cyfeiriad: Eglwys St Caian, Tregaian, Llangefni, Ynys Môn. LL77 7PU

Enw: Rev Steve Leyland

Ffôn: 01248 521230

E-bost: BroCyngar@gmail.com

Gwefan: https://www.churchinwales.org.uk/en/structure/church/1864/

Facebook: https://www.facebook.com/people/Bro-Cyngar/100076238801960/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Dydd Sul 1af y mis rhwng Pasg a’r Nadolig: 09:30 Gwasanaeth Cymraeg/ Dwyieithog

Priodasau, Bedydd, Cynebryngau a digwyddiadau eraill yn ôl trefniant gyda’r gweinidog.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Brif Neuadd (yn dal 50 o bobl)

Hygyrchedd

 • Dim safle bws cyfagos
 • Mynediad drwy ramp. Adeilad yn rhannol hygyrch i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Yn bennaf man addoli, ond hefyd ambell i ddigwyddiad cerddoriaeth a darlithoedd

Cyfeiriad: Capel Cildwrn, Ffordd Cildwrn, Llangefni. LL77 7NN.

Enw: Hywel Meredydd Davies

E-bost: hywemered@gmail.com

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un.

Oriau Agor: Ar agor yn ôl y galw

Cyfleusterau ar Gael:

 • Prif Neuadd
 • Ystafell Cyfarfod/ Gweithgaredd
 • Wi-Fi
 • Cyfrifiaduron/ Tabledi
 • Cegin
 • Toiledau

Hygyrchedd:

 • Ddim yn cwbl hygyrch i bobl gydag anableddau
 • Posib cael mynediad ar droed
 • Safle Bws Agosaf: Ffordd Cildwrn
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol