Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Priodasau a partneriaethau sifil


Os ydych chi wedi penderfynu priodi mewn seremoni sifil ym Môn gallwn eich sicrhau y cewch seremoni arbennig ac unigryw ar gyfer eich anghenion chi.

Hysbysiadau priodas a phartneriaethau sifil

Rhaid cyflwyno rhybudd ffurfiol er mwyn sicrhau eich bod yn rhydd ac yn gyfreithlon i briodi/ymrwymo mewn partneriaeth sifil. 

Fel arfer bydd rhaid cyflwyno eich rhybuddion yn eich swyddfa gofrestru lleol yn yr ardal rydych chi’n byw, ond mae rhai eithriadau, fel:

 • os ydi un ohonoch yn byw tu allan i Gymru/Lloegr, cysylltwch â ni am gyngor ynglŷn â lle a phryd i roi rhybudd
 • os ydi un ohonoch yn ddinesydd o wlad dramor, cysylltwch â ni am gyngor ynglŷn â lle a phryd i roi rhybudd

Rhaid cyflwyno eich rhybuddion o leiaf 28 diwrnod cyn dyddiad eich seremoni ac mae’n rhaid i chi wybod lle da chi yn priodi.

Gall hyn gynyddu i 70 diwrnod yn ddibynnol ar eich statws mewnfudo.

Oherwydd hyn, rydym yn eich cynghori i gyflwyno eich rhybuddion o leiaf 3 mis cyn eich seremoni.

Bydd y rhybudd ffurfiol yn cael ei arddangos ar hysbysfwrdd cyhoeddus yn yr ardal rydych chi wedi rhoi eich rhybudd (os ydych chi'n rhoi rhybudd yn Ynys Môn, bydd y rhain yn cael eu harddangos yn y Swyddfa Gofrestru yn Llangefni).

Ar ddiwedd yr amser rhybudd, bydd y Gwasanaeth Cofrestru yna’n paratoi eich atodlen, sef y ddogfen sy’n rhoi awdurdod cyfreithiol i chi briodi/ymrwymo mewn partneriaeth sifil.

Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Loegr

Os ydych yn priodi yn yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Loegr drwy Drwydded Gyffredin neu Ostegion, dylech gysylltu efo’ch Ficer ynglyn ag unrhyw raghysbysiadau cyfreithiol angenrheidiol.

Capel, seremoni sifil neu eglwysi eraill

Os ydych yn priodi mewn unrhyw fath arall o eglwys neu gapel neu mewn seremoni sifil mewn Swyddfa Gofrestru neu leoliad wedi’i gymeradwyo, rhaid rhoi rhybudd o briodas yn bersonol i’ch Cofrestrydd Arolygu lleol.

Partneriaeth sifil

Mae gan unrhyw bâr sy’n cofrestru partneriaeth sifil yr un hawliau â phâr priod o ran pethau fel treth, nawdd cymdeithasol, etifeddu a buddion gweithle.

Cofrestru yng Nghymru a Lloegr

 • Mynnwch gyngor a gwybodaeth o wefan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. Gweler y linc isod.
 • Penderfynwch ble’r hoffech chi gofrestru. Er enghraifft, mewn swyddfa gofrestru neu gyrchfan wedi’i chymeradwyo fel gwesty.
 • Pennwch y dyddiad, ond gwnewch yn siŵr y gall y cofrestrydd fod yn bresennol os dewiswch gyrchfan wedi’i chymeradwyo.
 • Trefnwch i roi rhybudd am eich bwriad i gofrestru i’r awdurdod cofrestru lle mae’r ddau ohonoch yn byw.
 • Mae’n rhaid ichi roi rhybudd o leiaf 28 diwrnod clir cyn y dyddiad cofrestru.
 • Cofrestrwch. Llofnodwch y ddogfen gyfreithiol yng ngŵydd y cofrestrydd a’ch dau dyst. 

Apwyntiad

Pan fyddwch yn mynd i'r Swyddfa Gofrestru, gofynnir i chi ddangos rhai dogfennau, yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol. Dylai’r dogfennau hyn fod yn ddogfennau gwreiddiol nid llungopïau, a gallant gynnwys:

 • pasbort dilys
 • tystysgrif geni
 • trwydded yrrutystiolaeth o gyfeiriad cartref (fel bil cyfleustodau/cyfriflen banc o fewn y 3 mis diwethaf , neu fil Treth y Cyngor o fewn y flwyddyn gyfredol)
 • tystiolaeth o unrhyw newid enw (fel Gweithred Newid Enw/Datganiad Statudol)archddyfarniad
 • absoliwt o ysgariad
 • tystysgrif marwolaeth diweddar wraig neu ŵrcyn
 • Cyn 1983 cafodd person a aned yn y DU Ddinasyddiaeth Brydeinig yn awtomatig. I berson a aned ar ôl 1 Ionawr 1983 mae'r cenedligrwydd yn dibynnu ar genedligrwydd y rhieni.
 • os nad ydych wedi cael eich pen-blwydd yn ddeunaw oed eto - caniatâd ysgrifenedig eich rhiant(rhieni) a/neu warcheidwad(gwarcheidwaid) neu unrhyw sefydliad sydd â chyfrifoldeb rhiant

Bydd ffi yn daladwy ar gyfer pob rhybudd. 

Rhestr o adeiladau trwyddedig ar gyfer Seremoniau Sifil ar Ynys Môn
LleoliadDyddiad darfod y drwyddedTrwydded yn enwManylion cyswlltRhifau yn yr ystafelloedd
Gwesty y Fali,
Y Fali 
LL65 3DU
3 Mai 2025 Rheolwr 01407 740203

Conservatory 120 o bobl
Penrhos 50 o bobl

Tros yr Afon,
Penmon 
LL58 8RN
20 Mai 2025 James Grant

07706 751045
James.grant@trosyrafon.com

Ystafell llunio 60 o bobl

Ystafell Bryn Cefni, 
Parc Busnes,
Llangefni 
LL77 7XA

14 Hydref 2025 Cyngor Sir Ynys Môn

01248 751927
cofrestryddion@ynysmon.llyw.cymru

 42 o bobl
Gwesty Bae Trearddur 12 Ebrill 2027 Rheolwr 
(Lees Breweries)

01407 860301
reception@trearddurbayhotel.co.uk

Cledwyn 30 o bobl
Penrhos 50 o bobl
Dwynwen o bobl
Pennant 120 o bobl

Parc Gwledig Henblas,
Llangristiolus 
LL62 5DL

16 Chwefror 2026 Heather Barrett

01407 842134
info@henblascountrypark.co.uk

Ystafell seremoni 160 o bobl
Ystafell brecwast 60 o bobl

Gwesty Carreg Bran,
Llanfairpwll 
LL61 4NY

16 Mehefin 2024 Shaun and Deboarah Armitage

01248 714224
info@carregbranhotel.co.uk

 
Chateau Rhainfa,
Glyn Garth,
Porthaethwy
24 Mawrth 2027

Rhianfa Ltd.
Delyth Roberts

01248 713655
delyth.roberts@chateaurhianfa.com

Banqueting Hall 80 o bobl
Boudoir music room 30 o bobl
Drawing room 40 o bobl
Dining room 40 o bobl
Great Hall 40 o bobl

Carreglwyd,
Llanfaethlu 
LL65 4NY

5 Gorffennaf 2024 Tom Carpenter

01407 730208
tomcarpenter@carreglwyd.co.uk

Boathouse 15 o bobl
Pontoon 45 o bobl
Stable ground floor 60 o bobl
Stable gallery 30 o bobl
Neuadd y Dref,
Caergybi

13 Medi 2025
Adnewyddu ar y gweill

Clerc y Dref  townclerk@holyheadcouncil.co.uk

Main hall 230 o bobl
Chamber 36 o boblLlawlyfr Dathliadau Ynys Môn