Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Priodasau a partneriaethau sifil


Priodasau a phartneriaethau sifil

Rydym yn dilyn cyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad y cyhoedd. Mae hyn yn golygu bod cynnwys a fformat seremonïau priodasol a phartneriaethau sifil wedi cael eu hadolygu ac ein bod wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl a ganiateir yn ein hystafelloedd seremoni ar unrhyw adeg.

Bydd cadw pellter cymdeithasol yn helpu i sicrhau bod swyddogion ac ymwelwyr yn ddiogel a bydd yn helpu i atal lledaeniad coronafeirws.

Uchafswm nifer y bobl a ganiateir ym mhob ystafell yw:

 • Swyddfa Gofrestru - 6 o bobl
 • Ystafell Seremoni - 14 o bobl

Mae’r ffigyrau hyn yn cynnwys y ddau gofrestrydd a’r cwpwl.

Byddwn yn cysylltu â chyplau sydd wedi trefnu seremoni ar sail mis wrth fis. Ein blaenoriaeth yw ail ddechrau seremonïau sydd wedi eu trefnu i ddigwydd yn y Swyddfa Gofrestru ym mis Gorffennaf ac Awst cyn derbyn ceisiadau newydd o fis Medi ymlaen. Bydd yr holl geisiadau yn amodol ar argaeledd.

Rydym bellach yn cynnal seremonïau mewn mannau eraill sydd wedi’u cymeradwyo (e.e. gwestai). Rydym yn gweithredu ar y canllawiau o gadw’r pellder cymdeithasol yn ystod y seremoniau. Rydym yn gwerthfawrogi bod yr ansicrwydd hwn yn ei gwneud hi’n anodd cynllunio ac rydym yn teimlo dros yr holl gyplau sydd wedi eu heffeithio arnynt gan y sefyllfa hon.

Dyma rhai cwestiynau ac atebion defnyddiol i gyplau:

O ba ddyddiad y gall priodasau gael eu gweinyddu neu y gellir ffurfio partneriaethau sifil?

Yng Nghymru gellir gweinyddu priodasau a ffurfio partneriaethau sifil o 22 Gorffennaf. Gall hyn ddigwydd yn Lloegr o 4 Gorffennaf.

Lle mae person ar y rhestr warchod, a all priodas gael ei gweinyddu neu bartneriaeth sifil gael ei ffurfio o bell drwy dechnoleg cynhadledd fideo?

Na, nid oes unrhyw ddarpariaeth o fewn deddfwriaeth gyfredol ar gyfer cynnal priodasau neu bartneriaethau sifil rhithiol.

A all cyplau sydd eisoes wedi rhoi hysbysiad symud ymlaen gyda’u priodas / partneriaeth sifil os dymunant wneud hynny?

Gallant, cyhyd â bod yr awdurdodau yn dal yn ddilys a bod y safle’n parhau’r un safle ac ar agor.

Beth sy’n digwydd os rhoddwyd hysbysiad blaenorol ar gyfer safle sy’n awr ar gau?

Mae angen hysbysiad newydd os yw’r safle yn newid ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil.

Mae gerddi’r swyddfa gofrestru yn hyfryd – gan fod llai risg yn yr awyr agored, a fedrir cynnal y seremoni yno yn lle hynny?

Na. Mae’n rhaid i briodas neu bartneriaeth sifil ddigwydd o fewn y safle a fanylir ar yr hysbysiad a’r caniatâd, ac fel y nodir yng nghymeradwyaeth y safle. Ni chaiff y gofod awyr agored ei gynnwys fel rhan o’r safle.

Pam na all tystion ddefnyddio technoleg fideo i fod yn dystion i’r seremoni?

Mae gofyniad yn parhau i fod o fewn y ddeddfwriaeth i 2 dyst fod yn bresennol i fod yn dyst i briodas a phartneriaeth sifil ac wedyn lofnodi’r gofrestr.

Genedigaethau

Bydd y broses o gofrestru genedigaethau a ddigwyddodd yn Ynys Môn yn ail ddechrau ar 1 Gorffennaf, 2020. Mae darpariaeth bellach wedi ei rhoi mewn lle er mwyn i enedigaethau allu cael eu cofrestru dros y ffôn yn rhannol. Bydd hyn yn ein helpu ni i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus. Er mwyn cwblhau’r cofrestriad, rhaid i riant/rhieni arwyddo’r gofrestr yn bersonol yn y Swyddfa Gofrestru a byddwn yn trafod y trefniadau ar gyfer gwneud hyn wrth drefnu apwyntiad.

Ar gyfer cofrestru babis sydd wedi eu geni mewn siroedd eraill, cysylltwch â’r Swyddfa Gofrestru yn y Sir lle ganwyd y plentyn e.e.

 • Ysbyty Gwynedd – 01766 771000

I wneud apwyntiad ar gyfer cofrestru dros y ffôn ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar 01248 751925 (6) neu (7).

Gall rhieni barhau o wneud hawliad am fudd-dâl plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth, lle nad ydynt wedi gallu gwneud hynny oherwydd y mesurau hyn. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth drwy fynd i https://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim

Marwolaethau a geni’n farw

Mae darpariaeth bellach wedi’i wneud er mwyn gallu cofrestru marwolaethau dros y ffôn. Bydd hyn yn helpu’r Gwasanaeth Cofrestru i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus. Bydd y Gwasanaeth Cofrestru hefyd yn gweithio’n agos ag ymarferwyr iechyd er mwyn rhannu gwybodaeth yn electronig er mwyn diddymu’r angen i deuluoedd sy’n galaru ymweld â’r Swyddfa Gofrestru yn ystod cyfnod yr argyfwng presennol.

I wneud apwyntiad ar gyfer cofrestru dros y ffôn ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar 01248 751925 (6) neu (7).

 

Os ydych chi wedi penderfynu priodi mewn seremoni sifil ym Môn gallwn eich sicrhau y cewch seremoni arbennig ac unigryw ar gyfer eich anghenion chi.

Hysbysiadau priodas a phartneriaethau sifil

Rhaid cyflwyno rhybudd ffurfiol er mwyn sicrhau eich bod yn rhydd ac yn gyfreithlon i briodi/ymrwymo mewn partneriaeth sifil. 

Fel arfer bydd rhaid cyflwyno eich rhybuddion yn eich swyddfa gofrestru lleol yn yr ardal rydych chi’n byw, ond mae rhai eithriadau, fel:

 • os ydi un ohonoch yn byw tu allan i Gymru/Lloegr, cysylltwch â ni am gyngor ynglŷn â lle a phryd i roi rhybudd
 • os ydi un ohonoch yn ddinesydd o wlad dramor, cysylltwch â ni am gyngor ynglŷn â lle a phryd i roi rhybudd

Rhaid cyflwyno eich rhybuddion o leiaf 28 diwrnod cyn dyddiad eich seremoni ac mae’n rhaid i chi wybod lle da chi yn priodi.

Gall hyn gynyddu i 70 diwrnod yn ddibynnol ar eich statws mewnfudo.

Oherwydd hyn, rydym yn eich cynghori i gyflwyno eich rhybuddion o leiaf 3 mis cyn eich seremoni.

Bydd y rhybudd ffurfiol yn cael ei arddangos ar hysbysfwrdd cyhoeddus yn yr ardal rydych chi wedi rhoi eich rhybudd (os ydych chi'n rhoi rhybudd yn Ynys Môn, bydd y rhain yn cael eu harddangos yn y Swyddfa Gofrestru yn Llangefni).

Ar ddiwedd yr amser rhybudd, bydd y Gwasanaeth Cofrestru yna’n paratoi eich atodlen, sef y ddogfen sy’n rhoi awdurdod cyfreithiol i chi briodi/ymrwymo mewn partneriaeth sifil.

Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Loegr

Os ydych yn priodi yn yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Loegr drwy Drwydded Gyffredin neu Ostegion, dylech gysylltu efo’ch Ficer ynglyn ag unrhyw raghysbysiadau cyfreithiol angenrheidiol.

Capel, seremoni sifil neu eglwysi eraill

Os ydych yn priodi mewn unrhyw fath arall o eglwys neu gapel neu mewn seremoni sifil mewn Swyddfa Gofrestru neu leoliad wedi’i gymeradwyo, rhaid rhoi rhybudd o briodas yn bersonol i’ch Cofrestrydd Arolygu lleol.

Partneriaeth sifil

Mae gan unrhyw bâr sy’n cofrestru partneriaeth sifil yr un hawliau â phâr priod o ran pethau fel treth, nawdd cymdeithasol, etifeddu a buddion gweithle.

Cofrestru yng Nghymru a Lloegr?

 • Mynnwch gyngor a gwybodaeth o wefan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. Gweler y linc isod.
 • Penderfynwch ble’r hoffech chi gofrestru. Er enghraifft, mewn swyddfa gofrestru neu gyrchfan wedi’i chymeradwyo fel gwesty.
 • Pennwch y dyddiad, ond gwnewch yn siŵr y gall y cofrestrydd fod yn bresennol os dewiswch gyrchfan wedi’i chymeradwyo.
 • Trefnwch i roi rhybudd am eich bwriad i gofrestru i’r awdurdod cofrestru lle mae’r ddau ohonoch yn byw.
 • Mae’n rhaid ichi roi rhybudd o leiaf 28 diwrnod clir cyn y dyddiad cofrestru.
 • Cofrestrwch. Llofnodwch y ddogfen gyfreithiol yng ngŵydd y cofrestrydd a’ch dau dyst. 

Apwyntiad

Pan fyddwch yn mynd i'r Swyddfa Gofrestru, gofynnir i chi ddangos rhai dogfennau, yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol. Dylai’r dogfennau hyn fod yn ddogfennau gwreiddiol nid llungopïau, a gallant gynnwys:

 • pasbort dilys
 • tystysgrif geni
 • trwydded yrrutystiolaeth o gyfeiriad cartref (fel bil cyfleustodau/cyfriflen banc o fewn y 3 mis diwethaf , neu fil Treth y Cyngor o fewn y flwyddyn gyfredol)
 • tystiolaeth o unrhyw newid enw (fel Gweithred Newid Enw/Datganiad Statudol)archddyfarniad
 • absoliwt o ysgariad
 • tystysgrif marwolaeth diweddar wraig neu ŵrcyn
 • Cyn 1983 cafodd person a aned yn y DU Ddinasyddiaeth Brydeinig yn awtomatig. I berson a aned ar ôl 1 Ionawr 1983 mae'r cenedligrwydd yn dibynnu ar genedligrwydd y rhieni.
 • os nad ydych wedi cael eich pen-blwydd yn ddeunaw oed eto - caniatâd ysgrifenedig eich rhiant(rhieni) a/neu warcheidwad(gwarcheidwaid) neu unrhyw sefydliad sydd â chyfrifoldeb rhiant

Bydd ffi yn daladwy ar gyfer pob rhybudd. 

Gweler y ddogfen amgaeedig am restr llawn o westai a llefydd eraill sydd wedi’i cymeradwyo ar gyfer cynnal priodasau a phartneriaethau sifil

Llawlyfr Dathliadau Ynys Môn

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na