Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cofrestru geni


Priodasau a phartneriaethau sifil

Rydym yn dilyn cyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad y cyhoedd. Mae hyn yn golygu bod cynnwys a fformat seremonïau priodasol a phartneriaethau sifil wedi cael eu hadolygu ac ein bod wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl a ganiateir yn ein hystafelloedd seremoni ar unrhyw adeg.

Bydd cadw pellter cymdeithasol yn helpu i sicrhau bod swyddogion ac ymwelwyr yn ddiogel a bydd yn helpu i atal lledaeniad coronafeirws.

Uchafswm nifer y bobl a ganiateir ym mhob ystafell yw:

 • Swyddfa Gofrestru - 6 o bobl
 • Ystafell Seremoni - 14 o bobl

Mae’r ffigyrau hyn yn cynnwys y ddau gofrestrydd a’r cwpwl.

Byddwn yn cysylltu â chyplau sydd wedi trefnu seremoni ar sail mis wrth fis. Ein blaenoriaeth yw ail ddechrau seremonïau sydd wedi eu trefnu i ddigwydd yn y Swyddfa Gofrestru ym mis Gorffennaf ac Awst cyn derbyn ceisiadau newydd o fis Medi ymlaen. Bydd yr holl geisiadau yn amodol ar argaeledd.

Rydym bellach yn cynnal seremonïau mewn mannau eraill sydd wedi’u cymeradwyo (e.e. gwestai). Rydym yn gweithredu ar y canllawiau o gadw’r pellder cymdeithasol yn ystod y seremoniau. Rydym yn gwerthfawrogi bod yr ansicrwydd hwn yn ei gwneud hi’n anodd cynllunio ac rydym yn teimlo dros yr holl gyplau sydd wedi eu heffeithio arnynt gan y sefyllfa hon.

Dyma rhai cwestiynau ac atebion defnyddiol i gyplau:

O ba ddyddiad y gall priodasau gael eu gweinyddu neu y gellir ffurfio partneriaethau sifil?

Yng Nghymru gellir gweinyddu priodasau a ffurfio partneriaethau sifil o 22 Gorffennaf. Gall hyn ddigwydd yn Lloegr o 4 Gorffennaf.

Lle mae person ar y rhestr warchod, a all priodas gael ei gweinyddu neu bartneriaeth sifil gael ei ffurfio o bell drwy dechnoleg cynhadledd fideo?

Na, nid oes unrhyw ddarpariaeth o fewn deddfwriaeth gyfredol ar gyfer cynnal priodasau neu bartneriaethau sifil rhithiol.

A all cyplau sydd eisoes wedi rhoi hysbysiad symud ymlaen gyda’u priodas / partneriaeth sifil os dymunant wneud hynny?

Gallant, cyhyd â bod yr awdurdodau yn dal yn ddilys a bod y safle’n parhau’r un safle ac ar agor.

Beth sy’n digwydd os rhoddwyd hysbysiad blaenorol ar gyfer safle sy’n awr ar gau?

Mae angen hysbysiad newydd os yw’r safle yn newid ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil.

Mae gerddi’r swyddfa gofrestru yn hyfryd – gan fod llai risg yn yr awyr agored, a fedrir cynnal y seremoni yno yn lle hynny?

Na. Mae’n rhaid i briodas neu bartneriaeth sifil ddigwydd o fewn y safle a fanylir ar yr hysbysiad a’r caniatâd, ac fel y nodir yng nghymeradwyaeth y safle. Ni chaiff y gofod awyr agored ei gynnwys fel rhan o’r safle.

Pam na all tystion ddefnyddio technoleg fideo i fod yn dystion i’r seremoni?

Mae gofyniad yn parhau i fod o fewn y ddeddfwriaeth i 2 dyst fod yn bresennol i fod yn dyst i briodas a phartneriaeth sifil ac wedyn lofnodi’r gofrestr.

Genedigaethau

Bydd y broses o gofrestru genedigaethau a ddigwyddodd yn Ynys Môn yn ail ddechrau ar 1 Gorffennaf, 2020. Mae darpariaeth bellach wedi ei rhoi mewn lle er mwyn i enedigaethau allu cael eu cofrestru dros y ffôn yn rhannol. Bydd hyn yn ein helpu ni i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus. Er mwyn cwblhau’r cofrestriad, rhaid i riant/rhieni arwyddo’r gofrestr yn bersonol yn y Swyddfa Gofrestru a byddwn yn trafod y trefniadau ar gyfer gwneud hyn wrth drefnu apwyntiad.

Ar gyfer cofrestru babis sydd wedi eu geni mewn siroedd eraill, cysylltwch â’r Swyddfa Gofrestru yn y Sir lle ganwyd y plentyn e.e.

 • Ysbyty Gwynedd – 01766 771000

I wneud apwyntiad ar gyfer cofrestru dros y ffôn ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar 01248 751925 (6) neu (7).

Gall rhieni barhau o wneud hawliad am fudd-dâl plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth, lle nad ydynt wedi gallu gwneud hynny oherwydd y mesurau hyn. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth drwy fynd i https://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim

Marwolaethau a geni’n farw

Mae darpariaeth bellach wedi’i wneud er mwyn gallu cofrestru marwolaethau dros y ffôn. Bydd hyn yn helpu’r Gwasanaeth Cofrestru i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus. Bydd y Gwasanaeth Cofrestru hefyd yn gweithio’n agos ag ymarferwyr iechyd er mwyn rhannu gwybodaeth yn electronig er mwyn diddymu’r angen i deuluoedd sy’n galaru ymweld â’r Swyddfa Gofrestru yn ystod cyfnod yr argyfwng presennol.

I wneud apwyntiad ar gyfer cofrestru dros y ffôn ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar 01248 751925 (6) neu (7).

 

Mae ein swyddgion cofrestru yma i’ch cynghori mewn ffyrdd professiynol a chyfrinachol.

Os oes gennych ymholiadau eraill, cysylltwch â’r Brif Swyddfa yn Llangefni a byddem yn hapus i gynnig cymorth.

Yn gyfreithiol bydd rhaid i’r geni gael ei gofrestru oddi fewn i 42 diwrnod o geni’r plentyn.

Os ganwyd eich plentyn mewn cyfeiriad yn Ynys Môn, yna bydd rhaid cofrestru y geni gyda Swyddfa Gofrestru Ynys Môn.

Ond mae’n bosib i chi fynd i unrhyw swyddfa gofrestru yng Nghymru neu’n Lloegr i gynnig y manylion anghenrheidiol. Bydd y manylion yn cael ei danfon atom a mi wnawn ni gofrestru’r geni a danfon y tystysgrif geni atoch. Pe bai eich plentyn yn cael ei eni tu allan i’r sir, mae’n bosib i chi ddod yma a mi wnawn ni ddanfon y manylion ymlaen i’r ardal briodol. Ni chewch unrhyw dystysgrifau gennym os ydych yn dewis yr optiwn yma. Os ydych angen tystysgrifau uchwanegol yn ogystal i’r dystysgrif statudol byr sydd am ddim, dylsech ddod a’ch llyfr siec er mwyn i’r taliad gael ei ddanfon gyda’r manylion.

Os oedd y rhieni’n briod pan aned y plentyn, gall y fam neu’r tad gofrestru’r babi.

Fodd bynnag, os nad oedd y rhieni’n briod, dim ond os bydd y fam a’r tad yn mynd efo’i gilydd i’r Swyddfa Gofrestru i gofrestru’r enedigaeth y gellir cofnodi manylion y tad ar y gofrestr.

Os nad ydych yn briod, ac eisiau cynnwys manylion y tad ar y gofrestr, ond os na all fod yn bresennol am unrhyw reswm, cysylltwch efo’r Swyddfa Gofrestru am gyngor pellach.

Nodyn i gyplau di-briod;

O 1 Rhagfyr 2003, bu newid yn y gyfraith, oedd yn ei gwneud yn haws i dadau di-briod gael cyfrifoldeb rhieni cyfartal. I wneud hyn, rhaid i’r ddau riant gofrestru genedigaeth y babi gyda’i gilydd.

Mae cael cyfrifoldeb rhieni am eich plentyn yn rhoi hawliau cyfreithiol pwysig i chi yn ogystal â chyfrifoldebau. Heb y rhain, does gennych ddim hawl i gael eich cynnwys mewn penderfyniadau am y plentyn, fel  ble mae nhw’n byw, eu haddysg, crefydd neu driniaeth feddygol. Gyda chyfrifoldeb rhieni, bydd y gyfraith yn eich trin fel rhiant a bydd gennych gyfrifoldeb cyfartal wrth fagu’r plentyn.

Mae gan Parentline Plus linell gymorth am ddim, lle cewch drafod yr opsiynau a gofyn am gyngor. Gallwch eu ffonio ar 0808 800 2222 neu Ffôn testun 0800 783 6783.

Babi

 • Dyddiad a man geni y babi. Os yw’r geni yn un o efelliaid a.y.b bydd rhaid i’r Cofrestrydd wybod amser geni pob un o’r plant.
 • geneth neu hogyn
 • cyfenw a enw’r babi

Tad (ble mae’r manylion i’w cynnwys yn y gofrestr)

 • ei enw a’i gyfenw
 • dyddiad a man geni
 • ei waith ar adeg geni’r babi neu, pe bai o ddim yn gweithio, y swydd blaenorol.

Mam

 • ei henw cyntaf a’i chyfenw, bydd angen ei henw cyn priodas os ydi wedi priodi.
 • dyddiad a man geni
 • ei gwaith (dim yn orfodol) os ydi wedi gweithio ar unrhyw adeg cyn y geni.

Bydd y cofrestydd yn nodi i lawr y manylion a gofynir i chi sicrhau eu cywirdeb. Bydd y wybodaeth yn cael ei sgwennu mewn cofrestr a gofynnir i chi ei ddarllen yn ofalus cyn arwyddo i gadarnhau ei fod yn gywir. Mae’n bysig fod y cofnod cyfreithiol hwn yn cael ei archwilio cyn ei arwyddo, gan ei fod yn anodd ei gywiro ar amser arall. Os ydych yn ansicr am unrhywbeth, gofynnwch i’r Cofrestrydd am gymorth.

Cyffredinol

Os oedd y rhieni yn briod ar adeg  y geni bydd y Cofrestydd yn gofyn am ddyddiad y briodas.

Os ydi’r fam wedi cael plant eraill gyda’r gwr presennol neu unrhyw wr blaenorol bydd rhaid i’r cofrestydd wybod faint o blant sydd ganddi.

Cofiwch bydd rhaid i un o’r rhieni gofrestru y geni yn bersonol; ni fedrwch ofyn i ffrind neu berthynas ddod i fewn ar eich rhan. 

Yn arferol rhoddir cyfenw’r tad (hyd yn oed os yw’r rhieni yn ddi briod ac os nag ydi’r tad yn dod gyda’r fam).

Caiff y cyfenw ei newid ond os:

 • bydd y rhieni yn gofyn i’r cyfenw gael ei ail gofrestru oherwydd maent yn ddi briod a ni roddwyd manylion y tad yn y cofrestr.
 • mae’r rhieni yn briodi ei gilydd ar ôl y cofrestru gwreiddiol - dylai ail gofrestru y genidgaeth hyd yn oed os yw’r plentyn wedi cael enw’r tad yn y cofrestr gwreiddiol.

Bydd y Cofrestydd yn hapus i’ch cynghori ar y ddau fath o ail gofrestru.

Ar ôl cofrestru y geni byddech yn derbyn un tystysgrif geni byr am ddim. Bydd y dystysgrif yma yn dangos enw llawn y babi, y rhyw, dyddiad geni ac ardal ag anned.

Rhoddi’r hefyd (am ddim) ffurflen yn dangos rhif Gwasananaeth Iechyd y babi. Dyle’r rhoi y ffurflen i’r meddyg teulu.

Mae tystysgrif ar gael o’r Cofrestydd sy’n dangos yr holl wybodaeth a’i gynhwysir yn y cofrestr. Mae rhaid talu am y dystysgrif a bydd y Cofrestydd yn eich hysbysu o’r tal cyfredol.

Rhestr Achrededig Profi Tadogaeth wedi cael ei gyfeirio gan Lys.

Gweler safle we ‘justice’