Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Presenol


Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn ar 31 Gorffennaf 2017.

Mae’r CDLl yn strategaeth ddatblygu dros gyfnod o 15 mlynedd ar gyfer defnydd tir sy’n canolbwyntio ar gael datblygiad cynaliadwy. Bydd yn:

  • llywio datblygiad ar gyfer tai, cyflogaeth, manwerthu a defnyddiau eraill 
  • cynnwys polisïau a fydd yn llywio penderfyniad yr awdurdod cynllunio lleol am geisiadau cynllunio
  • diogelu ardaloedd ar gyfer cynnal a chyfoethogi’r amgylchedd naturiol ac adeiledig

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 i 2025 yn cynnwys datganiad ysgrifenedig, mapiau cynigion a mapiau cyfyngiadau.

Gweler y broses hyd at fabwysiadu

Adroddiadau monitro

Mae'n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol fonitro gweithrediad y cynllun a fabwysiadwyd ganddyn nhw drwy gynhyrchu adroddiad monitro blynyddol sy'n cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Cafodd yr adroddiad yma ei gyflwyno i Llywodraeth Cymru yn Hydref 2019.

Adroddiad Monitro Blynyddol 1 [4.2MB PDF]

Cafodd yr adroddiad monitro yma ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn Hydref 2021.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2 [3MB PDF]

Cafodd yr adroddiad monitro yma ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn Hydref 2021.

Adroddiad Monitro Blynyddol 3 [4MB PDF]

Cafodd yr adroddiad monitro yma ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn Hydref 2022.

Adroddiad Monitro Blynyddol 4