Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Eich hawl i siarad yn y Pwyllgor Cynllunio


Siarad Cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion yn ystod y pandemig Covid-19

Cyfarfodydd rhithiol fydd cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion yn ystod y pandemig Covid-19 ac mae’r ‘Protocol Siarad Cyhoeddus yn y Pwyllgor’ sydd wedi ei gyhoeddi gan y Cyngor wedi ei ddisoldi gan y ddogfen ganlynol yn ystod y cyfnod hwn. Dogfen Protocol [PDF | 76kb ]

Rhaid i unrhyw un sydd â diddordeb cyfrannu dal gofrestru i siarad yn unol â’r protocol ond byddant yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn rhithiol drwy Zoom. Rhaid i gyfranwyr sicrhau bod ganddynt fynediad i Zoom er mwyn gallu cymryd rhan. Gallai’r canllawiau canlynol eich cynorthwyo. Llawlyfr Canllawiau Zoom [PDF | 1,379kb ]

Yn ogystal, bydd angen i chi ddarparu datganiad ysgrifenedig (dim hirach na 2 dudalen A4, o destun plaen heb ddelweddau na dolenni) sy’n rhaid ei gyflwyno dim hwyrach na 5pm ar y dydd Llun cyn y Pwyllgor ar gyfer ei ddarllen allan yn y cyfarfod yn eich absenoldeb os nad ydych yn dymuno, neu os na allwch am unrhyw reswm, gymryd rhan yn y cyfarfod rhithiol.

Cymerir eich sylwadau i ystyriaeth wrth benderfynu’r cais. Dylid anfon ceisiadau i siarad ynghyd â datganiadau ysgrifenedig at cynllunio@ynysmon.llyw.cymru gan nodi cyfeirnod y cais. Tra byddai gohebiaeth ar e-bost yn cael ei ffafrio ac yn gymorth i hwyluso gweinyddu’r broses, gallwch bostio eich sylwadau at Y Gwasanaeth Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW. Er mwyn gallu cymryd rhan mewn cyfarfod rhithiol o’r Pwyllgor, rhaid i chi ddarparu rhif ffôn cyswllt a’r cyfeiriad e-bost yr ydych yn bwriadu ei ddefnyddio er mwyn cael mynediad i’r cyfarfod.

Mae’n bosib na fydd unrhyw sylwadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad ac amser cau yn cael eu adrodd i’r Pwyllgor.

Cyhoeddir y rhaglen ar gyfer pob Pwyllgor 3 diwrnod gwaith o flaen llaw.

Cyhoeddir y penderfyniad ar unrhyw gais ar wefan y Cyngor.

Mae’r cyngor eisiau bod yn agored a thryloyw yn ei holl weithgareddau ac mae ganddo bolisi sy’n gadael i aelodau’r cyhoedd/asiantiaid/ymgeiswyr siarad yn y Pwyllgor Cynllunio pan fydd y pwyllgor hwnnw yn gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.

Fe allwch wneud cais i siarad yn y cyfarfod os bydd hynny’n bodloni popeth sy’n cael ei nodi yma.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na