Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ecoleg a chynllunio


Mae ymdrin ag ecoleg wedi dod yn fwy a mwy pwysig wrth i bolisi a'r gyfraith esblygu. Rydym yn eich cynghori i ddarllen y pwyntiau allweddol canlynol i helpu i sicrhau y gellir derbyn a phrosesu eich cais heb oedi.

Pa effeithiau gallai eich cais gael ar ecoleg? 

Y gyfraith

A allai'r cymhwysiad effeithio ar rywogaethau neu safleoedd sy'n cael eu gwarchod yn ôl y gyfraith?

Mae amddiffyniadau cyfreithiol ar gyfer rhai rhywogaethau, er enghraifft ystlumod, adar sy'n nythu ac ymlusgiaid. Mae yna ddiogelwch ar gyfer safleoedd dynodedig fel Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSIs) ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA). Mae yna hefyd amddiffyniad ar gyfer Safleoedd Bywyd Gwyllt lleol (lWS) trwy bolisi cynllunio lleol. 

Os gallai cynnig effeithio ar rywogaethau neu safleoedd gwarchodedig, mae'n debygol y bydd angen arolwg neu asesiad ecolegol i lywio'r achos cynllunio. Mae sylwadau achos cyn ymgeisio yn cynghori ar y mater hwn.

Diddordeb cyffredinol bywyd gwyllt

A yw'r cais yn debygol o arwain at golledion cyffredinol?

O dan Ddeddf Amgylchedd Cymru (2016), mae'n ddyletswydd ar y Cyngor i geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth wrth gyflawni ei swyddogaethau.

Mae Prif Gynlluniwr Cymru wedi cyfarwyddo pob Pennaeth Cynllunio 

‘… Lle na chynigir gwella bioamrywiaeth fel rhan o gais, rhoddir pwys sylweddol ar ei absenoldeb, ac oni bai bod ystyriaethau sylweddol eraill yn nodi fel arall bydd angen gwrthod caniatâd’ (Neil Hemington, 23 Hydref 2019). 

Felly, rydym yn cynghori'n gryf y dylai dyluniad y safle gadw'r diddordeb bywyd gwyllt presennol lle bo hynny'n bosibl, a hefyd gynnwys nodweddion gwella, megis plannu coed/llwyni brodorol newydd, ychwanegu blychau ystlumod ac adar a/neu nodweddion eraill. 

Dylech ystyried effeithiau eich cynnig yn y cyfnod gwaith/adeiladu tymor byr, ac effeithiau tymor hir newidiadau sy'n deillio o'r cynllun. Os bydd eich cynnig yn arwain at golli nodweddion fel gwrychoedd, coed a/neu byllau, yna dylid cynnwys nodweddion newydd i wneud iawn am y rhain yn y cais. 

Osgoi oedi 

Y ffyrdd mwyaf cyffredin y gellir gohirio achosion am resymau ecolegol yw: 

 • mae cynigion yn dangos colledion bioamrywiaeth cyffredinol, gyda diffyg lliniaru. Gall cynnwys plannu brodorol newydd a blychau adar/ystlumod mewn dyluniad arbed amser yn sylweddol (dylai blychau adar fod ar ddrychiadau N-NE-E, blychau ystlumod ar SE-S-SW)
 • angen arolwg, ond heb ei gynnwys gyda'r cais
 • arolwg yn cynghori arolwg pellach, na chafodd ei gynnal
 • angen aros am dymor yr arolwg cyn y gellir cynnal yr arolwg (y prif dymor fel arfer yw'r gwanwyn a'r haf)
 • mae'r arolwg yn argymell nodweddion lliniaru, ond nid oes yr un wedi'i gynnwys wrth ddylunio cynigion (mewn rhai achosion, gellir cyflyru ychwanegu nodweddion o'r fath).
 • mae angen newid adroddiad yr arolwg
 • mae'r arolwg a gyflwynwyd yn rhy hen - yn y mwyafrif o achosion gellir ystyried bod arolygon yn ddilys am 1 i 2 flynedd. (mae diweddariadau yn haws nag arolygon tro cyntaf)
 • peidio â rhoi sylw i faterion ecoleg a godir trwy sylwadau cyn ymgeisio
 • gall ceisiadau i ryddhau amodau  neu i amrywio caniatâd ac amodau presennol ofyn am arolygon newydd, neu orfod ystyried deddfau a pholisïau newydd, neu safleoedd gwarchodedig newydd os yw'r cyflwr o leiaf yn rhannol ddibynnol ar / berthnasol i wybodaeth o arolwg gwreiddiol gyda chyfyngiad amser; Gall estyniadau o ganiatâd cynllunio presennol ofyn am ddiweddaru arolygon ystlumod ac ati
 • sylwch hefyd y gall amodau cynllunio gwmpasu rhai materion, ond cynghorir ymwybyddiaeth ac ystyriaeth gynnar sylfaenol o'r rhain; er enghraifft: manylion methodoleg ar gyfer y cam gwaith, cynllun rheoli tymor hir ar gyfer safle (fel arfer yn berthnasol i safleoedd mwy), a chynlluniau goleuadau allanol effaith isel 

A oes angen arolwg ecoleg arnaf?

Y mathau canlynol o gais yw'r rhai mwyaf tebygol o fod angen arolwg neu asesiad ecolegol:

 • trosi adeiladau allanol, yn enwedig gwledig
 • trosi capeli/eglwysi Dymchwel sawl math o adeilad
 • cynigion sy'n effeithio ar ardaloedd o gynefin naturiol/lled-naturiol (yn enwedig cynigion safle mwy)
 • cynigion a allai effeithio ar safleoedd gwarchodedig

Noder: Mae pob achos yn wahanol. Mae cyngor ynghylch a oes angen arolwg a chwmpas yr arolwg yn ystyried llawer o newidynnau. Fe'ch cynghorir i achosion cyn ymgeisio i helpu i sefydlu gofynion tebygol. 

Dylai adroddiadau arolwg gynnwys Argymhellion, sy'n ymwneud â

 • methodoleg ragofalus - lleihau risgiau i'r eithaf, hyd yn oed os na cheir unrhyw rywogaethau gwarchodedig
 • lliniaru - gwneud iawn am effeithiau

Gellir bod angen Trwyddedau Rhywogaethau Gwarchodedig os canfyddir rhai rhywogaethau (fel ystlumod a madfallod cribog er enghraifft) ar safle. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn goruchwylio trwyddedau ar wahân i'r broses gynllunio.