Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penhesgyn


Nid oes angen i drigolion Ynys Môn logi slot ymlaen llaw er mwyn defnyddio Canolfan Ailgylchu Gwastraff o’r Cartref Penhesgyn.

Bydd rhaid parhau i archebu slot blaenllaw i ddefnyddio Canolfan Ailgylchu Gwastraff o’r Cartref Gwalchmai

Amodau llym canlynol

Ni ddylai unrhyw ddeiliaid tŷ ymweld â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff o’r Cartref Penhesgyn os ydyn nhw, neu unrhyw aelod arall o’u haelwyd/aelwyd estynedig wedi cael prawf positif COVID-19, os oes ganddynt unrhyw symptomau, os ydynt yn disgwyl canlyniad prawf neu os oes angen iddyn nhw hunanynysu ar ôl derbyn cyngor gan y tîm Tracio, Olrhain, Diogelu (TTP), ar ôl ymweld â gwlad dramor, neu wrth ddisgwyl am driniaeth feddygol.

Bydd yn rhaid i bob cerbyd fod yn ddim hirach na 5 metr na’n uwch na 2.1 metr yn cynnwys unrhyw osodiadau ychwanegol.

Prawf preswylio

Mae’n rhaid i bob deiliaid tŷ sy’n ymweld â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff o’r Cartref Penhesgyn ddod â phrawf eu bod yn byw ar Ynys Môn gyda nhw, er enghraifft, bil Treth Gyngor (y flwyddyn ariannol bresennol), trwydded yrru, bil cyfleustodau (dim hynach na 3 mis).

Gyda'ch car ar stop, daliwch y ddogfen sy’n profi eich bod yn byw ar yr ynys ar y ffenestr flaen/ffenestr wedi cau i aelod o staff y Cyngor ei harchwilio drwy’r ffenestr er mwyn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r gofyniad.

Os nad yw deiliad tŷ yn darparu’r dystiolaeth angenrheidiol eu bod yn byw ar yr ynys, ni chaniateir mynediad iddynt i’r safle.

Tracio, Olrhain, Diogelu (TTP)

Bydd rhaid i bob deiliaid tŷ gydymffurfio â gofynion Tracio, Olrhain, Diogelu (TTP). Bydd arwyddion cod QR yn cael eu harddangos yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff o’r Cartref Penhesgyn er mwyn i ddeiliaid tai gadarnhau eu presenoldeb ar y safle drwy sganio’r cod.

Mae’r Cyngor yn rhagweld y bydd nifer uchel o gerbydau yn ymweld yn ystod y cyfnodau prysuraf a ni fydd modd pennu amseroedd aros, felly disgwylir y bydd yna giwiau – byddwch yn amyneddgar a disgwyliwch am gyfarwyddyd i ddod i mewn i’r safle os gwelwch yn dda. 

Bydd rhaid parhau i archebu slot blaenllaw i ddefnyddio Canolfan Ailgylchu Gwastraff o’r Cartref Gwalchmai

Dydd

Oriau agor

Amser cau

Dydd Llun

10am

4.30pm

Dydd Mawrth

10am

4.30pm

Dydd Mercher

Ar gau

Dydd Iau

Ar gau

Dydd Gwener

10am

4.30pm

Dydd Sadwrn

10am

4.30pm

Dydd Sul

10am

4.30pm

Gallwch ailgylchu pob math o wastraff domestig megis:

 • gwastraff gardd
 • dillad a thecstiliau
 • poteli plastig
 • paent
 • cetris inc argraffydd
 • pren a choed
 • poteli gwydr a jariau
 • cartonau
 • cemegau cartref a gardd (wedi eu labelu yn glir)
 • batris
 • papur a chardbord
 • oergelloedd a rhewgelloedd, teclynau bach/mawr, teledai a monitrau
 • tiniau bwyd a chaniau diod, metel sgrap
 • dodrefn
 • gwastraff y cartref na ellir ei ailgylchu

Derbynnir nifer cyfyngedig o’r deunyddiau canlynol:

 • pridd, rwbel, gwastraff DIY
 • batris car
 • teiars
 • asbestos (Derbynnir symiau bach mewn bagiau wedi eu selio)
 • poteli nwy
 • olew peiriant

Yn anffodus nid yw’r canolfannau yn derbyn y canlynol:

 • chwyn gwenwynig a boncyffion coed mawr
 • deunyddiau ffrwydrol
 • hylifau tra fflamadwy e.e petrol
 • symiau mawr o wastraff adeiladu, adnewyddiad neu DIY

Gwastraff busnes

Ni dderbynnir gwastraff busnes yn y canolfannau ailgylchu. Nid ydym yn drwyddedig i gymryd unrhyw fath o wastraff busnes. Mae masnachwyr yn torri’r gyfraith os ydynt yn cael gwared o wastraff yn y safleoedd hyn.

Os bydd unrhywun yn dod â gwastraff y cartref i’r safleoedd hyn mewn cerbyd masnachol efallai bydd gofyn iddynt ei ddatgan fel gwastraff y cartref. Dylech baratoi i gael eich sbwriel wedi ei archwilio i sicrhau nad gwastraff busnes ydyw.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, ffoniwch yr Adain Rheoli Gwastraff os gwelwch yn dda ar (01248) 752 860.

Mae’r Cyngor yn rhagweld y bydd nifer uchel o gerbydau yn ymweld yn ystod y cyfnodau prysuraf a ni fydd modd pennu amseroedd aros, felly disgwylir y bydd yna giwiau – byddwch yn amyneddgar a disgwyliwch am gyfarwyddyd i ddod i mewn i’r safle os gwelwch yn dda.

Cadwch at y system rheoli traffig a'r arwyddion cyfarwyddiadau ar y safle os gwelwch yn dda.

Mae'n hanfodol eich bod chi'n cofio rheolau cadw pellter cymdeithasol ac yn dilyn unrhyw negeseuon diogelwch eraill sydd mewn grym.

Ni fydd ein staff yn gallu eich helpu i godi a chario eich gwastraff (dewch ag eitemau y gallwch godi a’u symud ar ben eich hun yn unig).

Byddwch yn amyneddgar a pharchwch y staff sy'n gweithio yn y ganolfan bob amser os gwelwch yn dda.

Ni chaniateir i ddeiliaid cartrefi ddod ar y safle i gael gwared ar eu gwastraff os nad ydynt yn cadw at y canllawiau defnydd sydd mewn lle.

Ni all y trelar fod yn hirach na 1.8 metr o hyd

Rhaid i’r cerbyd sy’n tynnu’r trelar fod yn gar safonol o fath domestig. Os yw’r cerbyd sy’n tynnu’r trelar yn gerbyd masnachol o dan ddiffiniad ffurfiol y Cyngor, ni fyddwch yn cael mynediad i’r safle.

Os ydych yn dod ag eitemau trwm ac nad ydych yn gallu eu gwaredu eich hun, ceisiwch ddod â rhywun efo chi i’ch helpu. Ni fydd staff y safle yn rhoi unrhyw gymorth o ganlyniad i’r cyfyngiadau Covid-19.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach gweler y Cynllun Caniatâd ar gyfer Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Domestigarnoch

Mae’r safle ailgylchu gwastraff cartref wedi’i leoli oddi ar y B5420 sef y Ffordd Penmynydd rhwng Llangefni a Phorthaethwy.

O gyfeiriad Porthaethwy, gyrrwch heibio Pili Palas am hanner milltir a throwch i’r dde am y ganolfan ailgylchu.

Y cod post yw LL59 5RY

Nid yw'r gwellhawr pridd ar gael hyd nes y clywir yn wahanol.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na