Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gwalchmai


Dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw a ganiateir i fynd i mewn i'r safle.

Archebu eich ymweliad ar-lein

Mae'r ffurflen yn derbyn archebion am y slotiau 7 diwrnod ymlaen llaw.

Archebwch eich ymweliad dros y ffôn

Ffoniwch y Tîm Rheoli Gwastraff ar (01248) 750 057 (nid yw'r opsiwn hwn ar gael ar benwythnosau a gwyliau banc)

Amodau llym canlynol

Bydd yn rhaid i bob cerbyd fod yn ddim hirach na 5 metr na’n uwch na 2.1 metr yn cynnwys unrhyw osodiadau ychwanegol.

Er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch y cyhoedd a staff bob amser yn ystod ymweliadau â Chanolfan Gwalchmai, rydym wedi cyflwyno'r amodau llym canlynol.

Oriau agor canolfan ailgylchu Gwalchmai

Dydd

Oriau agor

Amser cau

Dydd Llun

Ar gau

Dydd Mawrth

Ar gau

Dydd Mercher

10am 4:30pm

Dydd Iau

10am 4:30pm

Dydd Gwener

10am

4:30pm

Dydd Sadwrn

10am

4:30pm

Dydd Sul

10am

4:30pm

Gallwch ailgylchu pob math o wastraff domestig megis:

 • gwastraff gardd
 • dillad a thecstiliau
 • poteli plastig
 • paent
 • cetris inc argraffydd
 • pren a choed
 • poteli gwydr a jariau
 • cartonau
 • cemegau cartref a gardd (wedi eu labelu yn glir)
 • batris
 • papur a chardbord
 • oergelloedd a rhewgelloedd, teclynau bach/mawr, teledai a monitrau
 • tiniau bwyd a chaniau diod, metel sgrap
 • dodrefn
 • gwastraff y cartref na ellir ei ailgylchu

Derbynnir nifer cyfyngedig o’r deunyddiau canlynol:

 • pridd, rwbel, gwastraff DIY
 • batris car
 • teiars
 • asbestos (Derbynnir symiau bach mewn bagiau wedi eu selio)
 • poteli nwy
 • olew peiriant

Yn anffodus nid yw’r canolfannau yn derbyn y canlynol:

 • chwyn gwenwynig a boncyffion coed mawr
 • deunyddiau ffrwydrol
 • hylifau tra fflamadwy e.e petrol
 • symiau mawr o wastraff adeiladu, adnewyddiad neu DIY

Gwastraff busnes

Ni dderbynnir gwastraff busnes yn y canolfannau ailgylchu. Nid ydym yn drwyddedig i gymryd unrhyw fath o wastraff busnes. Mae masnachwyr yn torri’r gyfraith os ydynt yn cael gwared o wastraff yn y safleoedd hyn.

Os bydd unrhywun yn dod â gwastraff y cartref i’r safleoedd hyn mewn cerbyd masnachol efallai bydd gofyn iddynt ei ddatgan fel gwastraff y cartref. Dylech baratoi i gael eich sbwriel wedi ei archwilio i sicrhau nad gwastraff busnes ydyw.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, ffoniwch yr Adain Rheoli Gwastraff os gwelwch yn dda ar (01248) 750 057.

Peidiwch ag ymweld os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn hunan-ynysu, gyda symptomau Covid-19 neu'n cysgodi ar hyn o bryd

 • ni ddylech ond ymweld os na allwch gadw eich gwastraff/deunydd ailgylchu’n ddiogel gartref. Peidiwch â mynd oni bai ei fod yn hanfodol
 • gallwn yn awr ganiatáu i bob math o gerbydau/trelars ddod i’r safle - rhai y mae angen trwydded arnynt a rhai nad oes angen trwydded arnynt
 • bydd yn rhaid i bob cerbyd fod yn ddim hirach na 5 metr na’n uwch na 2.1 metr yn cynnwys unrhyw osodiadau ychwanegol
 • os credwch fod angen trwydded ar gyfer eich cerbyd/trelar cysylltwch â Thîm Rheoli Gwastraff Cyngor Sir Ynys Môn ar (01248) 750 057 neu ewch i dudalen we

Gallai methu â chydymffurfio â hyn arwain at rywun yn gofyn i chi adael y safle.

Byddwch angen caniatâd i ymweld â CAGD gyda’r cerbydau canlynol:

 • ‘pickup’
 • fan fechan
 • fan fechan ar gyfer cludo nwyddau (o fath ‘transit’)
 • minibws bychan neu gar preifat gyda threlar o faint canolig rhwng 1.8m a 3m o hyd
 • cerbyd gydag arwydd arno

Bydd yn rhaid i bob cerbyd fod yn ddim hirach na 5m na’n uwch na 2.1m yn cynnwys unrhyw osodiadau ychwanegol.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach gweler y Cynllun Caniatâd ar gyfer Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Domestigarnoch

Bydd yr amodau canlynol yn berthnasol i’r holl fathau o drelars bach o fath domestig:

 • ni all y trelar fod yn hirach na 1.8 metr o hyd
 • rhaid i’r cerbyd sy’n tynnu’r trelar fod yn gar safonol o fath domestig. Os yw’r cerbyd sy’n tynnu’r trelar yn gerbyd masnachol o dan ddiffiniad ffurfiol y Cyngor, ni fyddwch yn cael mynediad i’r safle

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach gweler y Cynllun Caniatâd ar gyfer Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Domestigarnoch.

 • mae'n debygol y bydd ciwiau yn y ganolfan ailgylchu oherwydd cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n cael mynd i mewn ar y tro ac arolygon pellach
 • ni fyddwch yn cael mynd i mewn i'r safle heb gyfeirnod archebu dilys neu os ydych yn methu cwrdd â’r meini prawf mynediad a nodir uchod
 • cadwch at y system rheoli traffig a'r arwyddion cyfarwyddiadau os gwelwch yn dda
 • byddwch yn amyneddgar a pharchwch y staff sy'n gweithio yn y ganolfan bob amser os gwelwch yn dda

Ni chaniateir i ddeiliaid cartrefi ddod ar y safle i gael gwared ar eu gwastraff os nad ydynt yn cadw at y canllawiau defnydd sydd mewn lle.

Cwestiynau cyffredin

Gyda mynediad y ganolfan yn agos at Briffordd yr A5 mae trefnu apwyntiad yn hanfodol i roli llif y traffig i’r ganolfan.

Bydd yn helpu i gadw pawb yn ddiogel, lleihau prysurdeb a lleihau’r ciwiau.

Archebwch ar-lein os gwelwch yn dda.

- mae'r ddolen yn agor mewn tab newydd.

Agorwch y ffurflen gan ddefnyddio porwr gwe â gefnogwyd fel Safari, Google Chrome, Microsoft Edge neu Firefox.

Caniateir un ymweliad i bob cartref er mwyn gwneud yn siŵr bod cynifer o gartrefi â phosibl yn cael cyfle i gael gwared ar eu gwastraff.

Oes.

Byddwn yn gwirio eich rhif cofrestru yn erbyn y cofrestriad. 

Yn anffodus, os byddwch yn methu eich apwyntiad, bydd yn rhaid i chi wneud cais arall am le ar gyfer diwrnod arall.

Mae’r ganolfan wedi’i lleoli ar yr A5, tu allan i Walchmai, ar ochr Caergybi o’r pentref. Gellir ei gyrraedd o’r A55 (Cyffordd 5).

Y côd post yw LL65 4PW.

Ceisiwch gyrraedd yn brydlon, er mwyn osgoi ciwiau.

Bydd gennych 10 munud ar y safle i wagio eich car o eitemau ailgylchu/gwastraff. Sicrhewch eich bod yn gorffen dadlwytho eich gwastraff o fewn yr amser hwn.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn trefnu eich gwastraff cyn dod, er mwyn sicrhau eich bod yn gallu dadlwytho o fewn eich slot 10 munud.

Ie, o fewn rheswm.

Oes, gwnewch hyn cyn dod os gwelwch yn dda.

Os yw aelodau eich cartref yn hunan-ynysu ar hyn o bryd gan fod rhywun yn profi symptomau, ni ddylech ymweld â’r safle.

Os ydych chi wedi cwblhau’r cyfnod hunan-ynysu, sicrhewch eich bod yn rhoi gwastraff y cartref mewn bagiau dwbl ac yn eu gadael am 72 awr cyn i chi ddod â nhw i’r safle.

Gellir trefnu casgliad swmpus yn yr un ffordd ag arfer drwy gysylltu ag Adain Rheoli Gwastraff y Cyngor drwy ffonio 01248 750057 (Opsiwn 7).

Noder, bydd yn rhaid talu am y gwasanaeth hwn.