Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cydraddoldeb ac amrywiaeth


Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi gwneud ymrwymiad i ymwrthod ag unrhyw gamwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal i bawb.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diogelu pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu yn y gweithle ac yn y gymdeithas ehangach. Mae’n gofalu bod chwarae teg i bawb trwy roi terfyn ar gamwahaniaethu, hyrwyddo cyfleoedd a deilliannau cyfartal a meithrin perthynas dda rhwng gwahanol unigolion a chymunedau. 

Mae’r ddeddf hefyd yn cadarnhau rôl awdurdodau lleol fel arweinyddion o ran gwella cydraddoldeb ymhlith eu cymunedau a’u dinasyddion.

Pwy sy’n cael eu diogelu o dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010?

Mewn gwirionedd, pawb. Mae’n anghyfreithlon camwahaniaethu yn erbyn rhywun ar sail: 

  • oedran
  • anabledd
  • ailbennu rhywedd
  • priodas a phartneriaeth sifil
  • beichiogrwydd a mamolaeth
  • hil
  • crefydd neu gred
  • rhyw
  • cyfeiriadedd rhywiol 

Dyma’r nodweddion gwarchodedig o dan y ddeddf.

Rydym wedi ymrwymo i brif ffrydio cydraddoldeb o fewn gwaith y Cyngor ar bob lefel drwy integreiddio ystyriaethau cydraddoldeb o fewn ein strategaethau a’n cynlluniau allweddol.

Adlewyrchir yr ymrwymiad yma yn ein polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth â’n cynllun cydraddoldeb strategol.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024 i 2028

Darganfod mwy - bydd y ddolen yn agor tab newydd
Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.
Archif: Adroddiadau blynyddol ar gydraddoldeb