Cyngor Sir Ynys Môn

Cynllun Cydraddoldeb Strategol


Dyma ein cynllun cydraddoldeb strategol ar gyfer 2024 i 2028. Mae’r cyhoeddiad pwysig hwn yn adeiladu ar ein cynlluniau blaenorol ac gosod ein huchelgais i greu cymdeithas decach i bobl Ynys Môn. Mae’r cynllun yn esbonio:

  • sut mae’n cyfrannu at weledigaeth Cynllun y Cyngor o greu Ynys Môn iach a llewyrchus lle gall pobl ffynnu
  • ein hwyth amcan cydraddoldeb hirdymor ar gyfer creu Ynys Môn decach drwy hyrwyddo cydraddoldeb yn ein cymunedau, yn ogystal ag yn ein sefydliad
  • ein prif flaenoriaethau cydraddoldeb ar gyfer y pedair blynedd nesaf
  • ein trefniadau ar gyfer monitro cynnydd tuag at gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb

Caiff y cynllun ei gyhoeddi a’i weithredu fel rhan o ofynion Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011.

Efallai na fydd rhai ffeiliau yn addas os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol. Os ydych angen fersiwn sy’n fwy hygyrch, anfonwch neges e-bost at digidol@ynysmon.llyw.cymru gan nodi’r fformat sydd ei angen arnoch.