Partneriaeth Tirwedd Ynys Cybi

Mae Partneriaeth Tirwedd Ynys Cybi yn gweithio gyda cymunedau lleol i gyflawni rhaglen o weithredau a fydd yn cyfeirio at flaenoriaethau a nodwyd yn lleol.

Mae'r rhain yn cynnwys rheoli treftadaeth naturiol a chymeriad hanesyddol yr ynys yn gynaliadwy, a chreu 'ymdeimlad o le' drwy gynyddu ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad lleol o dreftadaeth gyfoethog ac amrywiol Ynys Cybi.

A hefyd, sicrhau bod treftadaeth tirwedd wrth wraidd yr ymgyrch bresennol i ddatblygu Ynys Cybi fel porth ymwelwyr rhyngwladol i Gymru.

Bydd y cynllun yn annog ac yn galluogi cymunedau lleol i ddeall, rheoli a dathlu tirwedd treftadaeth Ynys Cybi.

Prosiectau diweddar

Prosiect21
Datblygu llwybrau cyhoeddus sy’n hawdd cael mynediad atynt sy'n cysylltu cymunedau lleol â thirwedd treftadaeth yr arfordir a’r parciau gwledig.
Prosiect20
Sefydlu a hyrwyddo dwy daith gerdded gylchol newydd i hyrwyddo hygyrchedd treftadaeth arfordirol yn Ne Ynys Cybi.
Prosiect19
Datblygu Canolfan Dreftadaeth Ymwelwyr newydd ym Mharc Gwledig y Morglawdd, a fydd yn ganolbwynt i'n cynllun dehongli treftadaeth ledled yr ynys ac yn darparu sylfaen leol i'n tîm staff sydd wedi'i hymgorffori yn y gymuned leol.

Adfywio

Mae tîm Partneriaeth Tirwedd Ynys Gybi yn cael eu cyflogi drwy swyddogaeth Adfywio Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd y Cyngor, sy’n darparu amrywiaeth o brosiectau treftadaeth, cymunedol, canol tref, amgylcheddol a phrosiectau adfywio eraill.