Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwobr fawreddog i Ganolfan Addysg y Bont

Wedi'i bostio ar 27 Mai 2021

Mae Canolfan addysg y Bont wedi eu cyflwyno â dyfarniad Gwobr Lleoliad Cyfathrebu Gyfeillgar Elklan.

Mae’r ysgol arbennig yn Llangefni yn un o’r cyntaf yng Nghymru i gael yr achrediad ar ôl i staff ddilyn hyfforddiant cyfathrebu a datblygiad iaith uwch dros gyfnod o ddwy flynedd.

“Mae cyfathrebu effeithiol yn allweddol er mwyn i ni allu helpu disgyblion sydd yn aml iawn yn cael problemau wrth geisio mynegi eu hunain mewn sefyllfaoedd bob dydd”, eglurodd Pennaeth Canolfan Addysg y Bont, Andreas Huws.

“Mae ein staff wedi gweithio’n galed am yr achrediad newydd hwn a hoffwn ddiolch iddynt am sicrhau ein bod yn un o’r ysgolion arbennig cyntaf yng Nghymru i gael y dyfarniad o Leoliad Cyfathrebu Gyfeillgar Elklan.”

Mae Elklan yn gweld blaen athrawon yn rhaeadru hyfforddiant i’r holl staff eraill (yn staff addysgu, staff nad ydynt yn addysgu, staff cefnogi a staff gweinyddol) er mwyn datblygu a chefnogi lleferydd, iaith a chyfathrebu ledled yr ysgol. Mae’r sesiynau yn cynnwys:

  • Deall cyfathrebu a rhyngweithio
  • Gofyn cwestiynau effeithiol
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth a galluogi plant i siarad allan
  • Annog iaith fynegiannol a datblygiad naratif

Ychwanegodd Mr Huws, “Rydym eisoes yn dechrau gweld y manteision wrth i ethos cyfathrebu gyfeillgar ymledu drwy’r ysgol. Mae staff wedi datblygu hyder newydd yn y ffordd maent yn rhyngweithio a chyfathrebu ac mae hyn yn helpu ein disgyblion wrth iddynt drafod pynciau a mynegi barn eu hunain yn yr ystafell ddosbarth.”

“Rydym yn sicr yn gweld pwyslais newydd, mwy cyfannol tuag at hyrwyddo cyfathrebu a gwell dealltwriaeth o fewn Canolfan Addysg y Bont, sy’n rhagorol i’w weld ar gyfer yr ysgol gyfan wrth symud ymlaen.”

Bu deilydd portffolio addysg Cyngor Ynys Môn, y Cynghorydd Meirion Jones, longyfarch Canolfan Addysg y Bont ar ei llwyddiant. Dywedodd y Cynghorydd Jones, “Dyma lwyddiant rhagorol ar gyfer yr holl staff a’r ysgol gyfan. Mae cyfathrebu effeithiol yn hanfodol mewn ysgol gan ei fod yn helpu i greu i amgylchedd dysgu diogel lle gall disgyblion ffynnu, llwyddo a dysgu. Mae sicrhau dyfarniad Elklan yn dangos bod Canolfan Addysg y Bont wedi ymrwymo i feithrin cyfathrebu rhagorol fel rhan annatod o ddatblygiad a dysgu disgyblion ar gyfer y dyfodol.”

Ychwanegodd Liz Elks, Cyfarwyddwr Hyfforddiant Elklan, “Roeddwn yn falch iawn â’r adborth gwych a ddarparwyd gan Ganolfan Addysg y Bont fel rhan o dystiolaeth y lleoliad. Rwy’n falch bod yr hyfforddiant wedi cael effaith mor gadarnhaol ar yr ysgol gyfan ac mae’n amlwg yn elwa staff a disgyblion fel ei gilydd.”

Diwedd 27.5.21


Wedi'i bostio ar 27 Mai 2021

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na