Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwaith Partneriaeth yn torri tir newydd

Wedi'i bostio ar 7 Mehefin 2019

Mae cymuned ar Ynys Môn yn torri tir newydd drwy weithio mewn partneriaeth er mwyn llunio ei blaenoriaethau a’i gwasanaethau ei hun.

Ddoe (Dydd Iau, Mehefin 6), bu’r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Vaughan Gething ddysgu sut mae Cynghrair Pobl Seiriol yn cynnwys trigolion mewn penderfyniadau ac yn helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Ymwelodd Mr Gething â Biwmares lle arwyddodd cynrychiolwyr o Gynghrair Pobl Seiriol, Canolfan Biwmares a Chyngor Sir Ynys Môn Femorandwm o Ddealltwriaeth er mwyn cynorthwyo cydweithio pellach a chynaliadwy – y cyntaf ar yr ynys.

Bydd y ddogfen yn arwain Cynghrair Pobl Seiriol wrth iddi ymchwilio i ffyrdd y gall y gymuned gymryd mwy o gyfrifoldeb am bethau lleol a chomisiynu ei gwasanaethau ei hun. Mae hefyd yn nodi’r amcanion allweddol a’r egwyddorion cydweithio ynghyd â strwythurau llywodraethiant a rolau a chyfrifoldebau perthnasol.

Gyda chefnogaeth gan Medrwn Môn a Chyngor Môn, mae Cynghrair Pobl Seiriol yn cael ei gadeirio gan Feddyg Teulu lleol sydd newydd ymddeol, Dr Steve MacVicar.

Dywedodd Dr MacVicar, “Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i ward Seiriol a’i thrigolion. Bydd y memorandwm o ddealltwriaeth yn chwarae rôl pwysig o ran cydweithio parhaol rhwng y partneriaid wrth i ni geisio gwella iechyd, lles a ffyniant yr ardal leol i’r dyfodol.”

Ychwanegodd, “Dwi’n ddiolchgar i Medrwn Môn a’r Cyngor Sir am eu cymorth wrth ddatblygu’r bartneriaeth arloesol hon; ac i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, am ymuno â ni yma heddiw.”

Sefydlwyd prosiect Adeiladau Cymuned Seiriol gyntaf dair blynedd yn ôl gan ymgysylltu â’r gymuned leol, cynghorau tref a chymuned a’r cynghorwyr sir lleol.

Cefnogir y prosiect hwn gan Medrwn Môn sy’n gweithio gyda grwpiau gwirfoddol a chymunedol lleol a Chyngor Môn. Mae Cynghrair Pobl Seiriol eisoes wedi ymchwilio i ffyrdd o ddatblygu darpariaeth gofal cymdeithasol ar gyfer y dyfodol a gallent rŵan weithio i ddatblygu meysydd blaenoriaeth eraill megis tai fforddiadwy, creu swyddi a thrafnidiaeth.

Ychwanegodd Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn a’r deilydd portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol, Cynghorydd Llinos Medi, “Mae arwyddo’r Memorandwm o Ddealltwriaeth yn pwysleisio ymrwymiad yr holl bartneriaid i barhau i gydweithio. Mae hefyd yn adlewyrchu nod y Cyngor Sir o fodloni egwyddorion craidd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Chenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.”

“Bydd y Cyngor Sir yn helpu i ddarparu cyngor arbenigol gan amrywiaeth o wahanol wasanaethau er mwyn bodloni anghenion grŵp llywio Cynghrair Pobl Seiriol wrth iddynt ymchwilio i feysydd eraill o ddiddordeb. Gobeithiaf hefyd, dros amser, y bydd modd efelychu’r prosiect mewn rhannau eraill o’r ynys.”

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, “Rwy'n croesawu'n fawr y fenter gydweithredol newydd yma sydd â'r nod o gefnogi pobl hŷn wrth iddynt dderbyn gofal yn eu cartrefi a hynny’n osgoi gorfod mynd i'r ysbyty. Dyma'r union fath o ddarpariaeth gofal newydd yr wyf am ei weld mwy ohono. Mae'n esiampl ragorol o weithio mewn partneriaeth ac yn integredig ac rwy'n gobeithio y gall rannau eraill o Gymru ddysgu o'r ffordd yma o gydweithio.”

Ychwanegodd Prif Swyddog Medrwn Môn, Sian Purcell, “Ar ôl gweithio gyda Chynghrair Pobl Seiriol dros y bedair blynedd diwethaf, rydym yn wir gredu bod y datblygiad yma’n ffordd gyffrous ac arloesol o gwrdd ag anghenion lleol. Mae gweithio mewn partneriaeth wedi galluogi i bobl ymateb i'w hanghenion eu hunain trwy greu ffordd arloesol o ddarparu gofal. Rydym yn ffyddiog mai hwn fydd y cyntaf o nifer o fentrau cydweithredol a sefydlir yn Seiriol ac ar hyd yr ynys.”

Dywedodd Alwyn Rowlands, Cadeirydd Canolfan Biwmares, “Rydym yn falch o fod yn rhan o'r bartneriaeth arloesol yma yn ward Seiriol ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'n partneriaid i sicrhau ei fod yn mynd o nerth i nerth.”

Diwedd 7.6.19 

Nodyn i Olygyddion: 

Cafodd y Memorandwm o Ddealltwriaeth ei arwyddo gan y partneriaid canlynol.

Cynghrair Pobl Seiriol cymdeithas anghorfforedig y mae ei haelodau yn cynnwys cymunedau Seiriol, gwasanaethau cyhoeddus, busnesau lleol a’r trydydd sector; Canolfan Hamdden Biwmares a'r Cylch cwmni cyfyngedig drwy warant ac elusen gofrestredig a Chyngor Sir Ynys Môn.


Wedi'i bostio ar 7 Mehefin 2019