Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Mynediad i ysgolion


Yr Awdurdod Lleol yw’r awdurdod derbyn mewn perthynas â’r 5 ysgol uwchradd a 38 o’r 40 ysgol gynradd yn Ynys Môn.

Y corff llywodraethu perthnasol yw'r awdurdod derbyn mewn perthynas â'r un ysgol wirfoddol â chymorth (Ysgol y Santes Fair, Caergybi), a'r un ysgol sylfaen (Ysgol Caergeiliog).

Yr Awdurdod Lleol yw'r awdurdod derbyn mewn perthynas â'r 5 ysgol uwchradd, 36 o ysgolion cynradd cymunedol a 2 ysgol reoledig wirfoddol yn Ynys Môn.

Y corff llywodraethu perthnasol yw'r awdurdod derbyn mewn perthynas â'r un ysgol wirfoddol â chymorth (Ysgol y Santes Fair, Caergybi), a'r un ysgol sylfaen (Ysgol Caergeiliog).

Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 a’r Rheoliadau cysylltiedig yn sefydlu fframwaith cyfreithiol ar gyfer derbyniadau i ysgolion. Bwriad y trefniadau ydi :

 • sicrhau trefniadau derbyn lleol sy’n eglur, yn wrthrychol ac yn rhoi cyfle teg i bob plentyn gael lle boddhaol mewn ysgol
 • rhoi gwybodaeth lawn i alluogi rhieni i wneud dewis goleuedig o safbwynt dewis ysgol
 • sicrhau cyd-gordio trefniadau derbyn lleol a sicrhau trefniadau sydd yn hawdd i’w deall, gyda’r lleiafswm o fiwrocratiaeth a hyd y bo modd yn sicrhau cwrdd â dewis rhieni o ysgol
 • sicrhau hawl statudol ac effeithiol i apelio os na chaiff rhieni eu bodloni

Yn unol â gofynion Deddf 1998 (fel y’i diwygiwyd gan adran 40 Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006) mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Y Cod Derbyn i Ysgolion sydd yn rhoi canllawiau i awdurdodau derbyn ynglŷn â chyflawni swyddogaeth derbyn o fis Gorffennaf 2013 ymlaen. Mae Polisi Ysgolion Cyngor Ynys Môn yn seiliedig ar y Cod yma.

Mae polisi mynediad ysgolion cynradd ac uwchradd Ynys Môn yn cydymffurfio a gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Hawliau Dynol 1998 a Hawliau’r Plentyn a Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011, ac nid yw’n gwahaniaethu ar sail

 • anabledd
 • ailbennu rhywedd
 • beichiogrwydd a mamolaeth
 • hil
 • crefydd neu gred
 • rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol

yn erbyn unigolyn yn y trefniadau a’r penderfyniadau a wneir gan yr awdurdod derbyn ynghylch pwy y dylid cynnig ei dderbyn yn ddisgybl.

Bydd ceisiadau am fynediad ar ran disgyblion ag anghenion addysgol arbennig, ond heb ddatganiad, yn cael eu hystyried ar yr un sail ag ymgeiswyr eraill.

Cais Hwyr i dosbarth meithrin ym mis Medi 2023

Perthnasol i blant a anwyd rhwng 1 Medi 2019 a 31 Awst 2020.

Dyddiad cau: Noder – Y dyddiad cau oedd 01 Chwefror 2023. Gall rhieni gyflwyno cais o hyd, ond bydd yn cael ei nodi fel “Hwyr”.

Byddwch yn cael gwybod am ganlyniad y cais dros e-bost ar 16 Ebrill 2023. Sicrhewch bod gennych fynediad at y cyfrif e-bost a nodwyd ar y cais ar y dyddiad hwn.

Unwaith byddwch wedi cyflwyno’r cais, byddwch yn cael rhif cyfeirnod unigryw. Mae hwn yn gadarnhad bod yr Awdurdod wedi derbyn eich cais. Cadwch gofnod o’r rhif hwn.

Cynghorwn rhieni i ddarllen y llawlyfr Gwybodaeth i Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni cyn gwneud cais.

Ni all yr Awdurdod drafod argaeledd lleoedd dros y ffôn na dros e-bost.

Rydym yn eich cynghori’n gryf i roi ail ddewis gwahanol. Os ydych yn dewis yr un ysgol ddwywaith, a bod eich dewis cyntaf yn aflwyddiannus, ni fydd lle yn cael ei ddyrannu.

Ysgol Talwrn

Nid oes darpariaeth Feithrin yn Ysgol Talwrn ar hyn o bryd. Bydd angen i chi gysylltu â'r cylch meithrin yn uniongyrchol. E-bost CMTalwrn@aol.com neu ffôn 01248 725830.

Ysgol Santes Fair ac Ysgol Caergeiliog

I wneud cais am fynediad i Ysgol Santes Fair neu Ysgol Caergeiliog, cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol. Mae dolenni i wefannau'r ysgolion hyn yn adran dolenni'r dudalen we hon.

Ysgolion y tu allan i Ynys Môn

Ar gyfer unrhyw ysgol y tu allan i ffin Ynys Môn, cysylltwch ag Awdurdod Lleol yr ysgol.

Gwnewch gais - mae'r ddolen yn agor mewn tab newydd.

Agorwch y ffurflen gan ddefnyddio porwr gwe â gefnogwyd fel Safari, Google Chrome, Microsoft Edge neu Firefox.

 

 

Cais Hwyr i dosbarth derbyn ym mis Medi 2023

Perthnasol i blant a anwyd rhwng 1 Medi 2018 a 31 Awst 2019.

Dyddiad cau: Noder – Y dyddiad cau oedd 01 Chwefror 2023. Gall rhieni gyflwyno cais o hyd, ond bydd yn cael ei nodi fel “Hwyr”.

Byddwch yn cael gwybod am ganlyniad y cais dros e-bost ar 16 Ebrill 2023. Sicrhewch bod gennych fynediad at y cyfrif e-bost a nodwyd ar y cais ar y dyddiad hwn.

Unwaith byddwch wedi cyflwyno’r cais, byddwch yn cael rhif cyfeirnod unigryw. Mae hwn yn gadarnhad bod yr Awdurdod wedi derbyn eich cais. Cadwch gofnod o’r rhif hwn.

Cynghorwn rhieni i ddarllen y llawlyfr Gwybodaeth i Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni cyn gwneud cais.

Ni all yr Awdurdod drafod argaeledd lleoedd dros y ffôn na dros e-bost.

Rydym yn eich cynghori’n gryf i roi ail ddewis gwahanol. Os ydych yn dewis yr un ysgol ddwywaith, a bod eich dewis cyntaf yn aflwyddiannus, ni fydd lle yn cael ei ddyrannu.

Ysgol Santes Fair and Ysgol Caergeiliog

I wneud cais am fynediad i Ysgol Santes Fair neu Ysgol Caergeiliog, cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol. Mae dolenni i wefannau'r ysgolion hyn yn adran dolenni'r dudalen we hon.

Ysgolion y tu allan i Ynys Môn

Ar gyfer unrhyw ysgol y tu allan i ffin Ynys Môn, cysylltwch ag awdurdod lleol yr ysgol.

Gwneud cais - mae'r ddolen yn agor mewn tab newydd.

Agorwch y ffurflen gan ddefnyddio porwr gwe â gefnogwyd fel Safari, Google Chrome, Microsoft Edge neu Firefox.

Mynediad i blwyddyn 7 mewn ysgolion uwchradd ym mis Medi 2023

Mae'r ceisiadau yma yn berthnasol i blant a anwyd rhwng 1 Medi 2011 a 31 Awst 2012.

Dyddiad cau: 23 Rhagfyr 2022 - gall rhieni gyflwyno cais ar ôl y dyddiad hwn o hyd, ond bydd yn cael ei nodi fel 'hwyr'.

Byddwch yn cael gwybod am y canlyniad o fewn 15 diwrnod ysgol.

Unwaith byddwch wedi cyflwyno’r cais, byddwch yn cael rhif cyfeirnod unigryw. Mae hwn yn gadarnhad bod yr Awdurdod wedi derbyn eich cais. Cadwch gofnod o’r rhif hwn.

Cynghorwn rhieni i ddarllen y llawlyfr Gwybodaeth i Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni isod cyn gwneud cais.

Ni all yr Awdurdod drafod argaeledd lleoedd dros y ffôn na dros e-bost.

Mae'r cais hwn ar gyfer blwyddyn 7 yn un o'r ysgolion canlynol yn unig.

 • Ysgol Syr Thomas Jones Amlwch
 • Ysgol Uwchradd Caergybi
 • Ysgol Gyfun Llangefni
 • Ysgol David Hughes
 • Ysgol Uwchradd Bodedern

I wneud cais am fynediad i Ganolfan Addysg Y Bont, cysylltwch â'r Ganolfan yn uniongyrchol.

Ar gyfer unrhyw ysgol y tu allan i ffin Ynys Môn, cysylltwch ag Awdurdod Lleol yr ysgol.

Rhaid rhoi gwybod i'r Gwasanaeth Dysgu am unrhyw newidiadau i'r wybodaeth a roddwch ar y cais hwn yn y dyfodol trwy anfon e-bost atom. Gweler y manylion cyswllt ar y dudalen hon.

Dalgylchoedd ysgolion uwchradd

Ysgol Syr Thomas Jones

Amlwch
Cemaes
Carreglefn
Moelfre
Llanfechell
Penysarn
Rhosybol
Goronwy Owen

Ysgol Uwchradd Caergybi

Rhoscolyn
Rhosneigr
Y Fali
Llanfawr
Y Tywyn
Kingsland
Cybi
Santes Fair
Caergeiliog

Ysgol Gyfun Llangefni

Bodffordd
Esceifiog
Llanbedrgoch
Y Graig
Henblas
Talwrn
Corn Hir
Santes Dwynwen

Ysgol David Hughes

Biwmares
Brynsiencyn
Llanfairpwll
Llangoed
Pentraeth
Llandegfan
Y Borth
Parc y Bont

Ysgol Uwchradd Bodedern

Bodedern
Bryngwran
Y Ffridd
Llannerchymedd
Pencarnisiog
Morswyn
Rhyd Y Llan

Gwneud cais - mae'r ddolen yn agor mewn tab newydd.

Agorwch y ffurflen gan ddefnyddio porwr gwe â gefnogwyd fel Safari, Google Chrome, Microsoft Edge neu Firefox.

Trosglwyddo rhwng ysgolion neu ddychwelyd i addysg prif-lif

Cyn i chi wneud cais, mae’n rhaid i chi drafod newid ysgolion gyda’ch pennaeth neu’ch dirprwy bennaeth presennol.

Mae nifer o resymau pam efallai y byddwch yn dymuno newid ysgol eich plentyn yn ystod y flwyddyn academaidd, ond mae’n bwysig eich bod yn ystyried ai trosglwyddo yw’r opsiwn gorau mewn gwirionedd.

Gall newid ysgol gael effaith negyddol ar eich plentyn, megis:

 • Amharu ar eu haddysg, y gall effeithio ar eu cynnydd academaidd
 • Effaith ar eu hamgylchedd cymdeithasol, eu grwpiau ffrindiau a’u gweithgareddau allgwricwlaidd
 • Efallai na fydd lle ar gael i’ch plentyn yn eich ysgol ddewisol, ac os ydych yn gobeithio trosglwyddo brodyr ac/neu chwiorydd hefyd, efallai na fyddant i gyd yn cael cynnig yr un ysgol
 • Bydd y nifer o gymwysterau y gall eich plentyn eu cyflawni ym Mlwyddyn 10/11 yn cael eu heffeithio os nad oes gan yr ysgol newydd yr un opsiynau academaidd ar gael. Bydd angen i chi ystyried y goblygiadau posibl o’ch plentyn yn peidio â gallu parhau i astudio’r un pynciau neu ddewisiadau pwnc, a’u gwaith cwrs presennol ddim yn gymwys i gorff arholi arall

Oni bai bod hynny'n gwbl angenrheidiol e.e. ar ôl symud tŷ, fe'ch cynghorir yn gryf i weithio gydag ysgol bresennol eich plentyn yn hytrach na throsglwyddo.

Efallai y bydd siarad â'ch plentyn a staff yn ysgol bresennol eich plentyn yn osgoi'r angen am drosglwyddiad.

Os yw eich rheswm dros drosglwyddo’n cael ei amlinellu isod, dylech gymryd y camau a nodir cyn gwneud cais.

Rhesymau cyffredin dros wneud cais i drosglwyddo

Anfodlonrwydd â’r ysgol

Dylech: Drafod eich pryderon â’r pennaeth blwyddyn, athro dosbarth neu’r pennaeth. Os ydych yn teimlo nad yw’r ysgol wedi ymateb yn briodol, dylech ofyn i’r ysgol am gopi o’i gweithdrefn cwynion ysgol a dilyn y camau yr amlinellir. Mae’n rhaid cymryd cwynion ysgol o ddifrif.

Ein cyngor: Yn ein profiad, nid yw symud oherwydd anfodlonrwydd â’r ysgol yn datrys y broblem. Rydym yn aml yn gweld y math hwn o broblem yn dod i’r wyneb eto yn yr ysgol newydd, a dyna pam mae’n well mynd i’r afael â’r broblem cyn i chi symud.

Diffyg presenoldeb yn yr ysgol

Dylech: Eistedd i lawr gyda’ch plentyn a cheisio canfod pam nad yw’n mynychu’r ysgol. Siaradwch ag athrawon eich plentyn. A oes unrhyw bynciau y mae’r plentyn yn poeni amdanynt?

Ein cyngor: Mae’n rhaid i blant fynychu’r ysgol. Yn aml, rydym yn gweld y gellir adnabod y broblem a rhoi camau ar waith wrth siarad â’ch plentyn a’r ysgol. Gofynnwch i’r ysgol ddarparu manylion cyswllt ei Swyddog Lles Addysg.

Bwlio ysgol a lles emosiynol

Dylech: Gysylltu â’r ysgol a gofyn am gopi o’i pholisïau diogelu, gwrth-fwlio neu les emosiynol (byddai bwlio’n cael ei ystyried fel ymddygiad gan unigolyn neu grŵp, wedi’i ailadrodd dros amser, sy’n brifo eraill yn fwriadol yn gorfforol neu’n emosiynol).

Os ydych yn teimlo nad yw’r polisïau hyn wedi cael eu dilyn, dylech hysbysu’r ysgol.

Mae gan bob ysgol gyfrifoldeb i fynd i’r afael â bwlio, ac mae pob ysgol wedi’u cyfarparu i ddelio â hyn.

Os ydych yn teimlo nad ydynt wedi gwneud hyn, cysylltwch â’r pennaeth neu’r corff llywodraethol. Os yw’r bwlio’n benodol ddifrifol, gallwch hefyd gysylltu â’r heddlu, h.y. os yw hefyd yn digwydd y tu allan i’r ysgol.

Ein cyngor: Mae gan bob ysgol gyfrifoldeb i amddiffyn lles corfforol ac emosiynol eu disgyblion. Os nad yw hyn wedi bod yn wir ar gyfer eich teulu, mae’n rhaid codi hyn â’r ysgol a fydd yn gallu cyfryngu, symud dosbarthiadau, etc.

Materion heb eu datrys

Dylech: Gwneud apwyntiad i siarad â’r pennaeth. Os nad yw hyn yn gweithio, gallwch godi cwyn. Gofynnwch am gopi o’u gweithdrefn cwynion ysgol a dilynwch y camau yr amlinellir. Mae gan yr ysgol gyfrifoldeb i ddatrys problemau gyda’ch plentyn.

Ein cyngor: Rydym yn argymell i rieni drafod y materion gyda’u hysgol bresennol. Ni fyddai’n briodol disgwyl i’ch plentyn symud neu gael ‘llechen lân’ oherwydd na all yr ysgol fynd i’r afael â’ch pryderon (neu heb gael cyfle i ddatrys y broblem).

Eich plentyn o bosibl yn wynebu gwaharddiad

Dylech: Siarad ag athro, pennaeth blwyddyn neu bennaeth eich plentyn. Gwiriwch a oes gan eich plentyn gynllun cefnogaeth fugeiliol, cynllun ymddygiad cadarnhaol neu a ydynt wedi cael eu hadnabod gydag anghenion dysgu ychwanegol. Gofynnwch am adolygiad o’r cynllun cefnogaeth fugeiliol, neu unrhyw gynlluniau eraill sydd ar waith i gefnogi ymddygiad eich plentyn. Os nad ydynt yn derbyn unrhyw gefnogaeth ychwanegol, gofynnwch i siarad ag aelod o staff i drafod hyn.

Ein cyngor: Os oes gan yr ysgol bryderon ynghylch ymddygiad eich plentyn, nid ydym yn argymell eu symud i ysgol arall. Ni ddylai unrhyw ysgol fod yn awgrymu hyn i’ch plentyn. Gallai aflonyddwch waethygu’r broblem. Os ydych angen cymorth â hyn, cysylltwch â ni.

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Dylech: Siarad â’r athro sy’n gyfrifol am Anghenion Dysgu Ychwanegol (cydlynydd ADY) yn yr ysgol ac e-bostio tîm ADY a Chynhwysiad yr Awdurdod Lleol at GweinyddolADYaCH@gwynedd.llyw.cymru

Ein cyngor: Rydym yn argymell bod rhieni’n ymgysylltu â chydlynydd ADY neu dîm cefnogaeth fugeiliol yr ysgol.

Gwneud cais - mae'r ddolen yn agor mewn tab newydd.

Agorwch y ffurflen gan ddefnyddio porwr gwe â gefnogwyd fel Safari, Google Chrome, Microsoft Edge neu Firefox.

Dylai bod penderfyniad ffurfiol yn cael ei wneud a’ch bod yn cael eich hysbysu o’r penderfyniad hwn (dros e-bost) o fewn 15 diwrnod ysgol neu 28 diwrnod calendr, pa bynnag un yw’r cynharaf.

Gofynnwn i chi beidio â chyflwyno nes bod y teulu wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig.

Yn ddelfrydol, dylai rhiant y plentyn/plant fod yn cyflwyno’r cais, ond os na allant wneud hynny, gallwch chi fel y gwesteiwr wneud cais ar eu rhan. Dewiswch 'Teulu gwesteia' yn y cwestiwn 'Eich perthynas â’r plentyn'.

Cynghorwn rhieni i ddarllen y llawlyfr Gwybodaeth i Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni isod cyn gwneud cais.

Ni all yr Awdurdod drafod argaeledd lleoedd dros y ffôn na dros e-bost.

Trefniadau cludiant 

Os rhoddir caniatâd i ddisgyblion fynychu ysgol all-ddalgylch, yn arferol mae’n ofynnol iddynt wneud trefniadau teithio eu hunain a dwyn y gost.

Mae’r awdurdod lleol wedi adnabod ardal ddaearyddol benodol ar gyfer bob ysgol, a elwir yn ddalgylch. Mae dalgylchoedd ysgol yn dylanwadu ar weithdrefnau mynediad a pholisïau cludiant ysgolion, fodd bynnag, nid yw byw o fewn dalgylch arbennig yn gwarantu lle yn ysgol yr ardal honno. Gellir gweld mapiau sy’n dangos ffiniau’r dalgylchoedd gan y Gwasanaeth Dysgu neu yn yr ysgol.

Mae disgyblion gan amlaf yn mynychu’r ysgol yn y dalgylch y maent yn byw ynddi a lle bydd yr Awdurdod Lleol wedi creu darpariaeth gan ystyried llety, staffio ac adnoddau eraill gan gynnwys cludiant ysgol.

Wrth wneud cais am le mewn ysgol uwchradd, dylai rhieni fod yn ymwybodol mai cyfeiriad y cartref sy’n dynodi’r dalgylch ysgol uwchradd yn hytrach na pha ysgol gynradd a fynychwyd gan eu plentyn. Mae hyn yn effeithio b’run ai yw cludiant ysgol yn ddi-dâl ai peidio i ddisgyblion.

Cyngor pwysig

Cynghorir rhieni/gofalwyr i ystyried y goblygiadau cludiant ysgol cyn mynegi dewis ysgol. 
Os rhoddir caniatâd i ddisgyblion fynychu ysgol all-ddalgylch, yn arferol mae’n ofynnol iddynt wneud trefniadau teithio eu hunain a dwyn y gost.

Gweler ein Polisi Cludiant Ysgol am ragor o fanylion.

Ymweld ag ysgolion

Gallwch edrych ar yr ysgolion ar-lein, gan y bydd llawer o ysgolion eleni yn defnyddio eu gwefannau i arddangos eu hysgolion ac yn ychwanegu adnoddau i gynorthwyo disgyblion Blwyddyn 6 a’u rhieni i gael gweld i mewn i bob ysgol.

Gwybodaeth bellach i rieni

Mae’r ddogfen 'Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni'  yn rhoi gwybodaeth i rieni am bolisïau a threfniadau addysgol Awdurdod Lleol Môn yn unol â’i ddyletswydd dan ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, sy’n sefydlu fframwaith cyfreithiol ar gyfer mynediad i ysgolion.