Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cwricwlwm


Mae’r adran addysg yn ceisio sicrhau addysg o’r ansawdd orau posibl i holl ddisgyblion/myfyrwyr Môn, ble bynnag y bônt yn byw yn y Sir

Yn unol â’u hoedran, gallu a diddordeb/tueddfryd, er mwyn iddynt dyfu’n bersonoliaethau llawn, datblygu ac ymarfer eu holl ddoniau, a chymhwyso eu hunain i fod yn aelodau cyfrifol o gymdeithas ddwyieithog.

Mae’r Awdurdod Addysg wedi amlinellu polisïau cwricwlaidd sirol, cynradd ac uwchradd, ac mae copïau ar gael gan yr Awdurdod Addysg. Mae ysgolion yn gweithredu’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn llawn ac yn sicrhau cydbwysedd rhwng y pynciau.

Mae’r ysgolion uwchradd yn cyflwyno cwrs addysg i ddisgyblion 14-18 sydd wedi ei seilio ar y Cwricwlwm
Cenedlaethol, ac ar Lwybrau Dysgu 14-19. Trwy gynnig rhaglen effeithiol o addysg bersonol a chymdeithasol a
chyfleoedd i ddilyn rhaglenni cynalwedigaethol, neu gyrsiau galwedigaethol, mae’r ysgolion nid yn unig yn ategu a chryfhau cyflwyno’r cwricwlwm cenedlaethol ond hefyd yn sicrhau fod gan bobl ifanc y wybodaeth, y medrau a’r cymwyseddau y bydd eu hangen arnynt mewn cymdeithas dechnegol sydd yn rhan o economi Ewrop a’r Byd


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na