Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Rhaglen datblygiad a hyfforddiant llywodraethwyr


Dyma le cewch wybodaeth ynglŷn â’n sesiynau hyfforddiant a datblygiad llywodraethwyr.

Mae’r rhain wedi eu paratoi ar gyfer llywodraethwyr newydd a phrofiadol, ac os bydd gofynion newydd yn dod i’r amlwg yn ystod y flwyddyn, byddwn yn trefnu sesiynau ychwanegol i gwrdd â’r anghenion hyn.

Mae croeso i lywodraethwyr fynychu gymaint o gyrsiau nad ydynt yn orfodol ag y dymunant, ond rydym yn eich annog i fynychu o leiaf un cwrs y flwyddyn.

Ers mis Medi 2013, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Rheoliadau newydd sy’n nodi bod 4 cwrs yn statudol a bod rhaid eu cwblhau o fewn y cyfnod penodol neu bydd Llywodraethwyr yn wynebu cael eu tynnu oddi ar y corff llywodraethu dros dro/yn barhaol:

 • Anwythiad i Lywodraethwyr Newydd: mae’n rhaid i bob llywodraethwr newydd sydd wedi ei benodi ers mis Medi 2011 gwblhau’r hyfforddiant (oni bai eu bod wedi gwneud yn barod). Felly mae’n rhaid i’r holl lywodraethwyr newydd gwblhau’r hyfforddiant o fewn 12 mis o gael eu hethol (oni bai eu bod yn cael eu hail-ethol)
 • Rôl y Cadeirydd: Mae’n rhaid i bob Cadeirydd sydd wedi eu hethol o’r newydd ers mis Medi 2013 gwblhau’r hyfforddiant hwn o fewn 6 mis o gael eu penodi oni bai eu bod wedi eu hail-benodi ac wedi cwblhau’r sesiwn hyfforddiant yn y 2 flynedd ddiwethaf. Bydd hefyd disgwyl i bob Cadeirydd nad yw wedi cwblhau sesiwn hyfforddi yn y 2 flynedd ddiwethaf wneud hynny
 • Hyfforddiant Clercod: Pob clerc i gwblhau’r hyfforddiant o fewn 12 mis o gael eu penodi
 • Deall Data: Mae gofyn i bob llywodraethwr fynychu’r hyfforddiant hwn oni bai eu bod wedi mynychu cwrs ers mis Medi 2012. Mae’n rhaid i bob llywodraethwr fynychu’r cwrs hwn o fewn 12 mis o gael eu penodi. Bydd y cyrsiau hyn yn cael eu cynnal mewn ysgolion unigol dan gyfarwyddyd y pennaeth

*Mae’r cyrsiau hyfforddiant uchod ar gael drwy e-ddysgu (gweler isod).

Noder mai cyfrifoldeb y corff llywodraethu yw cadw cofnod diweddar a chyfredol o’r holl hyfforddiant a gwblheir gan aelodau (mae’r rhain yn cynnwys sesiynau wyneb i wyneb a hyfforddiant ar-lein).

Gweler ein sesiynau datblygu ag hyfforddi llywodraethwyr elenni.

Mae’r modiwlau e-ddysgu wedi eu datblygu i alluogi’r llywodraethwyr a’r clercod sy’n ei chael yn anodd i fynychu rhaglenni datblygiad llywodraethwyr ysgol sydd wedi eu trefnu gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer yr hyfforddiant gorfodol. Nid bwriad yr e-ddysgu yw disodli’r hyfforddiant wyneb i wyneb, ond ei ategu.

Mae gan bob clerc a llywodraethwr bellach fynediad at yr hyfforddiant gorfodol, ac wrth gwblhau, mae’n rhaid argraffu’r dystysgrif a rhoi copi i’r clerc ar gyfer y cofnod. Darparwch eich cyfeiriad e-bost i’ch clerc. Bydd y clerc yna’n cysylltu â LlywodraethwyrGovernors@ynysmon.llyw.cymru i gael eich manylion mewngofnodi unigol.

Mae casgliad o gyrsiau di-dâl wedi eu datblygu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Anelir y cyrsiau hyn at eich helpu i ddatblygu sgiliau ychwanegol y gall eich cynorthwyo yn eich rôl fel llywodraethwr ysgol. Byddant yn eich helpu i fyfyrio a dysgu ar sail eich ysgol, waeth beth fo'r grŵp oedran neu'r ardal yng Nghymru. Mae’r cyrsiau hyn yn ychwanegol at unrhyw hyfforddiant gorfodol y byddwch yn ei wneud fel llywodraethwr ysgol.

Mae’r cyrsiau’n cynnwys:

 • Cyflwyniad i arweinyddiaeth ar gyfer llywodraethwyr ysgol – yn darparu cyflwyniad byr i faes arweinyddiaeth addysgol
 • Gwaith tîm: cyflwyniad i lywodraethwyr ysgol – yn cyflwyno pwysigrwydd timau a phartneriaeth mewn cyd-destun addysgol i lywodraethwyr
 • Addysg gynhwysol: gwybod beth yr ydym yn ei olygu – yn cyflwyno’r maes dadleuol o gynhwysiad addysgol i lywodraethwyr ysgol

Mae ein partneriaid yn GwE, Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru, hefyd yn cynnig sesiynau “pwrpasol” ar gyfer cyrff llywodraethu unigol yn amodol ar gais drwy eu Hymgynghorydd Cefnogi Gwelliant.

 1. Derbyn yr Alwad – Estyn
 2. Sut i fod yn Gyfaill Beirniadol
 3. Defnydd Effeithiol o Ddata
 4. Craffu ar lyfrau – egluro’r broses
 5. Helfa Drysor Ysgol – beth a ddylech ddisgwyl ei weld pan fyddwch yn cerdded o amgylch yr ysgol?

Yn ogystal â hyn, os ydych angen gwybodaeth ar y cymorth sydd ar gael i gyrff llywodraethu ynglŷn â materion sy’n gysylltiedig â staffio, cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol yn Cyngor Sir Ynys Môn.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na