Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Presenoldeb yn yr ysgol


Manteision presenoldeb rheolaidd

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cydnabod bod gan bresenoldeb ysgol rheolaidd effaith gadarnhaol ar blant a phobl ifanc, ac effaith gref ar ddeilliannau, safonau a dilyniant dysgwyr.

O fewn hyn, mae presenoldeb rheolaidd yn cefnogi datblygiad sgiliau llythrennedd a rhifedd, ac ar y ddealltwriaeth gysyniadol sydd ei hangen ar gyfer astudiaethau pellach a llwyddiant yn y gweithle.

Mae dadansoddi’n dangos bod gan ganlyniadau arholiadau gyswllt cryf â chyfraddau presenoldeb, er enghraifft, lle gall cynnydd bach mewn absenoldeb ostwng canlyniadau.

Gall colli gwersi olygu colli gwybodaeth, sgiliau a syniadau allweddol.

Sgiliau cymdeithasol, hyder a hunan-barch: lles

Mae presenoldeb da hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar les. Mae sefydlu patrymau presenoldeb da o oed ifanc yn hanfodol ar gyfer datblygiad cymdeithasol.

Er enghraifft, y mwyaf o amser y mae plentyn yn ei dreulio â phlant eraill yn y dosbarth ac fel rhan o weithgareddau ehangach a drefnir gan yr ysgol, y mwyaf o gyfle sydd ganddynt i wneud ffrindiau, i deimlo wedi eu cynnwys ac i ddatblygu sgiliau cymdeithasol, hyder a hunanhyder. 

Mae effeithiau negyddol iawn o absenoldeb o'r ysgol

Ar y llaw arall, mae absenoldeb estynedig o’r ysgol yn gysylltiedig â phroblemau ymddygiadol a chymdeithasol.

Gall yr effeithiau hyn barhau am yn hir a gallant effeithio ar iechyd meddwl person a’u cyfleoedd bywyd tymor hir.

Gall absenoldebau ddechrau cylch negyddol, lle mae dysgwyr yn cychwyn bod yn absennol am resymau megis bwlio neu beidio ag ymdopi â gwaith ysgol, gydag absenoldeb hirfaith dim ond yn debygol o wneud y sefyllfa’n anoddach i’w datrys.

Ystyrir bod y rhyngberthynas rhwng presenoldeb a lles mor gryf bod presenoldeb yn aml yn cael ei ystyried fel mesur dirprwyol ar gyfer llesiant dysgwyr. Gofynnwn i rieni godi unrhyw bryderon cyn gynted â phosibl gyda’r ysgol ac ymgysylltu â nhw i wella presenoldeb.

Gwasanaeth Lles Addysg (GLlA)

Ar ran y cyngor, mae’r Gwasanaeth Lles Addysg (GLlA) yn darparu cefnogaeth i ysgolion, dysgwyr a rhieni i sicrhau presenoldeb rheolaidd ac i fynd i’r afael â phroblemau yn ymwneud ag absenoldeb.

Mae’r gwasanaeth yn cysylltu ag asiantaethau eraill ac yn darparu cysylltiad pwysig rhwng y cartref a’r ysgol, gan gynorthwyo rhieni ac athrawon i weithio mewn partneriaeth.

Beth allwch chi ei wneud fel rhiant

Cymerwch ddiddordeb

Cymrwch ddiddordeb gweithredol ym mywyd a gwaith ysgol eich plentyn. Siaradwch â’ch plentyn yn rheolaidd am yr ysgol a sut maent yn teimlo am yr ysgol.

Maent yn fwy tebygol o fynychu os ydynt yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a bod eu poenau’n cael gwrandawiad.

Mynychwch nosweithiau rhieni a digwyddiadau ysgol eraill pan fo’n bosibl.

Sicrhewch fod eich plentyn ar amser

Sicrhewch fod eich plentyn yn brydlon i’r ysgol neu i ddal y cludiant ysgol i’r ysgol. Rhowch ganmoliaeth i bresenoldeb da, hyd yn oed llwyddiannau bach, fel mynd i mewn yn brydlon, hyd yn oed pan mai’r wers gyntaf yw eu cas wers.

Arferol

Byddwch yn gyfarwydd â’r diwrnod ysgol er mwyn osgoi problemau, er engrhaifft, a oes ganddynt eu cit addysg gorfforol (PE)?

Rhoi gwybod am absenoldeb

Ffoniwch yr ysgol ar ddiwrnod cyntaf yr absenoldeb i ddweud wrthynt pam bod eich plentyn yn absennol, a pha bryd mae disgwyl iddynt ddychwelyd.

Gall rhoi rhif ffôn yr ysgol yn eich ffôn arbed amser i chi.

Sicrhewch eich bod gwybod trefn yr ysgol ar gyfer eich hysbysu o absenoldeb.

Archebu gwyliau yn ystod amser ysgol

Osgowch archebu gwyliau teulu yn ystod amser ysgol. Os na ellir osgoi hyn, yna mae’n rhaid i chi wneud cais am y gwyliau a derbyn ymateb cyn archebu’r gwyliau.

Os oes problem gyda phresenoldeb eich plentyn

Siaradwch â'ch plentyn

Os oes problem gyda phresenoldeb eich plentyn, siaradwch yn bwyllog â'ch plentyn a gwrandewch ar yr esboniad. Mae yna esboniad bob amser. Efallai na fydd yn creu argraff arnoch chi, ond roedd yn cyfrif digon i’ch plentyn i'w wneud yn driwant. 

Byddwch yn arbennig o wyliadwrus a chefnogol cyn unrhyw brofion, a byddwch yn ymwybodol o ddyddiadau cyflwyno gwaith cwrs.

Cynorthwywch eich plentyn â gwaith y maent wedi’i golli, gan nad yw diwrnod wedi’i golli yn gorfod golygu gwaith wedi’i golli.

Mae mynd ar drywydd y rheswm dros beidio â mynychu yn bwysig.

Siaradwch â'r ysgol - nid ydych chi ar eich pen eich hun

Siaradwch â’r ysgol os ydych yn pryderu bod eich plentyn yn anfodlon mynychu’r ysgol. Efallai y byddant yn gallu eich cynorthwyo a’ch cefnogi chi a’ch plentyn i ddatrys problemau. Nid ydych ar eich pen eich hun.