Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Prydau ysgol am ddim


Mae’n bosib bod eich plentyn yn gymwys i ginio ysgol am ddim os ydych yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol:

  • Cymorth Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm
  • Cefnogaeth o dan Ran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Treth Plant (cyn belled nad ydych hefyd yn derbyn Credyd Treth Gwaith a bod gennych incwm blynyddol o ddim mwy na £16,190 cyn talu treth)
  • Elfen Warantedig y Credyd Pensiwn
  • Credyd Treth Gwaith estynedig – y swm a delir i chi am 4 wythnos pan fyddwch yn gorffen bod yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Cynhwysol – rhaid i’r aelwyd ennill incwm o ddim mwy na £7,400 y flwyddyn ar ôl treth. Nid yw hyn yn cynnwys yr incwm yr ydych chi’n ei dderbyn drwy fudd-daliadau  

Gwneud cais

Gallwch wneud cais am brydau ysgol am ddim gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.