Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Prydau ysgol am ddim


Mae’r wybodaeth hon am yr hawl i brydau ysgol am ddim. Os ydych eisoes yn gymwys, gweler ein tudalen ar brydau ysgol am ddim yn ystod y cyfnod Covid-19 (Coronafeirws).

Os yw eich plentyn yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim mae’n golygu y gall fwynhau prydau blasus ac iachus heb y biliau a’r drafferth o wneud pecynnau bwyd.

Bydd prydau ysgol yn rhoi archwaeth i’ch plentyn I fod eisiau dysgu ac yn ei helpu i fod yn fwy egnïol. Gallai hawlio Prydau Ysgol am Ddim arbed tua £400 y flwyddyn o gyllideb eich teulu am bob disgybl ysgol uwchradd a £370 am bob disgybl ysgol gynradd!

Fe all bod gan eich plentyn hawl i brydau ysgol am ddim os oes gennych hawl i dderbyn un o’r canlynol :

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceiswyr Gwaith (seiliedig ar Incwm)
  • cefnogaeth o dan Rhan VI Deddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth mewn perthynas ag incwm, Credyd Treth Plant os nad oes hawl i gredyd treth gwaith ac nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190 (Cyllid a Thollau Eu Mawrhydi sy’n gyfrifol am asesu lefel incwm blynyddol)
  • yr elfen a warantwyd o Gredyd Pensiwn Gwlado
  • ‘parhad’ Credyd Treth Gwaith – y taliad y gall rhywun ei dderbyn am bedair wythnos ymhellach wedi iddynt beidio â bod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith
  • Credyd Cynhwysol hefo cyflog ar ôl didyniadau o ddim mwy na £7400 y flwyddyn( fel a aseswyd er pwrpas Credyd Cynhwysol)
  • mae prydau ysgol am ddim ar gael hefyd I blant meithrin sy’n mynychu dyddiau llawn a myfyrwyr chweched dosbarth sy’n mynychu ysgol yn llawn amser

Os byddwch yn hawlio prydau ysgol am ddim bydd eich ysgol yn derbyn cyllid ychwanegol am bob plenty fydd yn cofrestru! Gelwir hyn yn Grant Amddifadedd Disgyblion sy’n rhoi £918 y flwyddyn am bob disgybl i’r ysgol.

Caiff hwn ei wario ar adnoddau ychwanegol i gefnogi eich plant i gyflawni eu llawn botensial.

Sut i wneud cais

Gall teuluoedd sy’n dymuno hawlio lwfans wneud hynny mewn nifer o ffyrdd.

Gallwch printio y ffurflen isod neu llenwi i mewn ac anfon at ysgol eich plentyn neu’r Gwasanaeth Addysg y Cyngor - gweler y manylion cyswllt ar y dudalen hon.

Neu gallwch gael ffurflen gais gan yr ysgol lle mae eich plentyn/plant yn mynd iddi neu gan Wasanaeth Addysg Cyngor Môn. Gellir cwblhau’r ffurflenni a’u dychwelyd i’r ysgol neu yn uniongyrchol i’r Gwasanaeth Addysg.

Mwy o wybodaeth am fwyd da yn ysgolion Môn

Ein prif nod ar gyfer arlwyo yn Ynys Môn yw darparu dewis i ddisgyblion, staff ac ymwelwyr o brydau cartref, maethlon  a chytbwys iawn, yn defnyddio’r cynnyrch  gorau a mwyaf ffres sydd ar gael. Bydd bwydlenni’n adlewyrchu  gofynion a chwaeth disgyblion.

Bydd derbyniad ysgol yn cael ei fonitro’n barhaus i sicrhau bod y dewisiadau o fwydlenni’n annog y lefelau uchaf o dderbyniad.

Bydd cylch bwydlenni tair wythnos yn cael eu newid yn dymhorol, dair gwaith y flwyddyn.

Manylion cyswllt 

Rhif ffôn: 01248 750057 (dewis opsiwn 3 ag yna opsiwn 1).