Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Treth cyngor - disgowntiau ac eithriadau eraill


Bydd swm y Dreth Gyngor a delir am eiddo yn cael ei ddiystyru mewn rhai amgylchiadau.

Y rhain yw:-

 • disgownt person sengl. Bydd pobl sydd yn byw ar ben eu hunain yn derbyn 25% disgownt

Bydd rhai pobl yn cael eu diystyru at bwrpas disgowntiau. Y rhain yw:-

 • personau sydd yn y ddalfa
 • rhai efo anabledd meddyliol difrifol
 • person sy’n 18 mlwydd oed y parheir i dalu budd-dâl plant ar eu cyfer
 • myfyrwyr, myfyrwyr tramor (a phriod dibynnol), nyrsys dan hyfforddiant, prentisiaid neu dan gynllun hyfforddiant ieuenctid
 • cleifion tymor hir mewn ysbytai a chleifion mewn cartref preswyl neu nyrsio
 • gweithiwr gofal
 • preswylwyr rhai hostelau/lletyau dros nos i’r digartref
 • diplomyddion a’u priod (heblaw bod y priod yn Ddinesydd Prydeinig)
 • personau o ddisgrifiad penodedig eraill sef aelodau o gymdeithasau crefyddol neu ambell bencadlys rhyngwladol neu amddiffyn; ymadawyr diweddar o’r ysgol a rheini’n cyrraedd 18 oed

Anheddau gwag

Am y chwe mis cyntaf ni thelir y Dreth Gyngor ar eiddo sydd heb ei ddodrefnu a neb yn byw ynddo. Ar ôl chwe mis (os nad yw’r eiddo wedi’i eithrio) mae disgownt o 50% yn ddilys heblaw bod yr awdurdod bilio yn penderfynu o’r 1 Ebrill 2007 i BEIDIO caniatau’r disgownt o 50% ar eiddo heb ei ddodrefnu a neb yn byw ynddo am dros chwe mis.

Mae’r penderfyniad i BEIDIO caniatau disgownt yn berthnasol hefyd i eiddo a fu’n wag am 12 mis neu ragor sydd a gwaith altro strwythurol yn cael ei wneud arno neu y mae angen gwneud gwaith y mae’n rhaid gwneud gwaith atgyweirio sylweddol arno fel bod modd byw ynddo. Hefyd, ni chaniateir disgownt i eiddo sydd heb ei ddodfrefnu a neb yn byw ynddo lle mae 12 mis neu ragor wedi mynd heibio ers caniatau profiant neu lythyr gweinyddu.

Mae’r Cyngor yma wedi penderfynu Peidio â rhoi disgownt ar eiddo lle mae neb yn byw sy’n: 

 • ail gartrefi neu yn dai haf
 • eiddo wedi ei ddodrefnu a neb yn byw ynddo
 • eiddo gwag sydd â chyfyngiad cyfreithiol yn gwahardd pobl rhag byw ynddo am gyfnod o leiaf 28 diwrnod yn olynol mewn cyfnod o 12 mis

Gall y Cyngor hefyd bennu neu amrywio disgowntiau ac eithriadau i gymryd i ystyriaeth broblemau lleol, fel llifogydd a thrychinebau naturiol a hefyd i adlewyrchu anghenion y gymuned. Nid yw’r Cyngor wedi pennu dosbarthiadau penodol at y pwrpas hwn ond mae modd i ni ystyried ceisiadau unigol.

Os ydych yn meddwl eich bod yn gymwys am eithriad, disgownt, trefniadau trosiannol neu ryddhad anabledd o’r dreth gyngor, cysylltwch â'r adran gyllid trwy ddilyn y manylion cyswllt ar y dudalen hon.

Beth yw’r eithriadau anheddau i’r dreth gyngor?

Bydd rhaid talu’r Dreth Gyngor ar fwyafrif yr anheddau. Ond eithrir rhai ac ni fydd rhaid talu Treth Gyngor arnynt. 

Mae’r rhain yn cynnwys eiddo sydd:-

 • yn cael eu meddiannu gan fyfyrwyr, priod i fyfyriwr neu’n berson sy’n ddibynnol ar fyfyriwr heb fod yn Ddinesydd Prydeinig ac na fedr gael gwaith ym Mhrydain;
 • yn neuaddau preswyl i fyfyrwyr; * ym mherchenogaeth Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn; * lle mae un person, sy’n gyfrifol dros dalu’r dreth gyngor yn aelod neu’n ddibynnol ar aelod o luoedd tramor neu ddiplomydd;
 • yn cael eu meddiannu yn unig gan bobl dan 18;
 • yn cael eu meddiannu yn unig gan bobl dan anabledd meddyliol difrifol;
 • yn rhandy neu’n rhan hunan gynhwysol tebyg o eiddo a feddiennir gan berthynas penodedig neu anabl i’r personau sy’n byw yng ngweddill yr eiddo.

ac eiddo gwag:

 • sydd yn cael neu angen gwaith strwythurol neu waith trwsio (i fyny at 12 mis o’r dyddiad aeth y ty yn anaddas i fyw ynddo)
 • sydd ym mherchenogaeth elusen (eithrio am 6 mis)
 • sydd ar y cyfan heb ei ddodrefnu (eithrio am 6 mis)
 • sydd wedi cael eu gadael yn wag gan rywun sydd wedi mynd i garchar, ysbyty, hostel, cartref preswyl neu gartref nyrsio neu i annedd arall i gael gofal personol
 • sydd wedi eu gadael gan berson i roi gofal personol i eraill mewn eiddo arall
 • lle mae’r gyfraith yn gwahardd i neb fyw ynddo
 • lle mae rhywun wedi marw a llai na 6 mis wedi mynd heibio ers caniatad profiant neu lythyrau gweinyddu
 • sydd yn disgwyl cael eu meddiannu gan Weinidog yr Efengyl
 • ym mherchenogaeth myfyrwyr sydd wedi eu meddiannu ddiwethaf ganddynt fel eu hunig neu brif breswylfa
 • sydd wedi eu hailfeddiannu gan forgeisedigion
 • sydd yn gyfrifoldeb Ymddiriedolwr methdaliad
 • sydd yn safle neu’n angorfa heb garafan na chwch arno
 • sydd yn rhan o eiddo arall e.e. rhandai nain nad oes modd eu gosod ar wahân

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na