Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Benthyciadau ar gyfer Gwella Tai i Berchenogion Tai


Llywodraeth Cymru - Cynllun Benthyciadau ar gyfer Gwella Tai i Berchenogion Tai

Mae’r Benthyciadau ar gyfer Gwella Tai sy’n cynnig cymorth ariannol i berchenogion tai preifat, yn cynnwys landlordiaid eiddo lle mae tenantiaid.

Mae’r cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn galluogi’r Cyngor i roi benthyciadau di-log i berchenogion eiddo sydd angen eu hatgyweirio neu eu huwchraddio er mwyn eu gwneud yn gynnes, yn saff ac yn ddiogel.

Mae’r cynllun wedi ei dargedu at bobl sy’n cwrdd â meini prawf fforddiadwyedd y cynllun ond a fydd efallai’n cael eu cyfyngu rhag cael at ffynonellau eraill o gyllid. Mae gwybodaeth bellach ar gael yn y daflen ar y Cynllun isod.

I gael eich ystyried ar gyfer y Cynllun, a fyddech cystal a llenwi Ffurflen Mynegi Diddordeb os gwelwch yn dda.

Fel arall, i gael gwybodaeth bellach ac i drafod y cynlluniau sydd gennych ar gyfer yr eiddo yn fanylach, cysylltwch gyda’r Tîm Tai Gwag ar 01248 752301/01248 752283 neu drwy anfon e-bost i swyddogtaigwag@ynysmon.llyw.cymru

Sylwer fod y benthyciad yn ddewisol ac nad oes modd rhoi sicrwydd y caniateir benthyciad hyd oni fydd yr ymgeisydd wedi derbyn rhybudd cymeradwyo swyddogol. 


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na