Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Talu eich rhent


Mae eich cytundeb tenantiaeth yn nodi bod ‘y rhent yn ddyledus i’r cyngor cyn dydd Llun o bob wythnos’; mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi:

  • dalu cyn y dyddiad y bu’r denantiaeth ddechrau tan y diwrnod y byddwch yn dychwelyd y goriadau ac yn symud allan (yn cynnwys unrhyw daliadau drwy’r Budd-dal tai)
  • rhoi pedair wythnos o rybudd gyda’r cyfnod rhybudd yn gorffen ar ddydd Sul os ydych yn dymuno ildio eich tenantiaeth a symud allan
  • gwneud yn siŵr bod eich holl rent wedi’i dalu pan fyddwch yn symud allan   Os oes credyd ar eich cyfrif rhent, gallwch ofyn am ad-daliad

Bydd rhent a chostau gwasanaeth yn cael eu cynyddu bob mis Ebrill. Bydd y Cyngor yn ysgrifennu atoch cyn hynny er mwyn eich hysbysu am y newidiadau hyn. 

Mae nifer o ffyrdd i chi dalu eich rhent 

Peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post.

Debyd Uniongyrchol

Dyma’r ffordd hawsaf i chi dalu eich rhent.

I sefydlu debyd uniongyrchol, rhaid i chi fod â chyfrif banc. Gall unrhyw un agor cyfrif banc, waeth beth yw ei sgôr credyd. Am ychwaneg o wybodaeth neu gyngor ar agor cyfrif banc, cysylltwch gyda Gwasanaethau Cwsmer ar 01248 752200.

Pan fyddwch yn sefydlu debyd uniongyrchol, caiff eich rhent ei dalu’n awtomatig bob mis; y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw sicrhau bod gennych ddigon o arian yn eich cyfrif ar y diwrnod talu.

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnig nifer o ddyddiadau talu gwahanol. Gellwch ddewis y diwrnod sydd orau i chi.

I sefydlu debyd uniongyrchol;

a. Cysylltwch gydag adain rhenti’r Cyngor drwy ddefnyddio unrhyw un o’r dulliau a ddisgrifir ar dudalen 6 i ofyn am ffurflen debyd uniongyrchol neu cysylltwch gyda’ch Swyddog Rheoli Tai.

Rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda os byddwch angen cyngor i lenwi’r ffurflen.

b. Cwblhewch y ffurflen.

c. Postiwch y ffurflen yn ôl i’r Cyngor gan ddefnyddio’r amlen bwrpasol (dim angen stamp) neu ei dychwelyd i dderbynfa’r Gwasanaethau Tai yn Swyddfeydd y Sir Llangefni (Caergybi - Canolfan O’ Toole).

Ar-lein

Gellwch dalu eich rhent drwy ddefnyddio’r cyfleuster talu ar-lein. I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, gellwch ddefnyddio cardiau credyd neu ddebyd Visa neu MasterCard.

Talu eich rhent ar-lein

Bydd opsiwn i chi argraffu derbynneb.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos.

Bydd eich tâl yn cymryd i fyny i 3 diwrnod gwaith i gyrraedd y cyfrif yr ydych yn gwneud tâl iddo. (Mae hyn yn cynnwys amser i wirio manylion eich cerdyn credyd/debyd gyda’r cwmni cerdyn credyd/debyd ac i’r cyngor gael ei hysbysu o’r tâl).

Os yw eich tâl yn hwyr ac os yw camau adennill ar fin eu cymryd, dylech dalu gydag arian parod yn swyddfeydd y cyngor.

Gwasanaeth Talu ‘Touch Tone’ wedi ei awtomeiddio

Gellir cael at wasanaeth talu’ touch tone’ drwy ffonio 0300 1230 0800 gan ddefnyddio ffôn touch-tone. Gwasanaeth wedi ei awtomeiddio ydyw a fydd yn rhoi cymorth cam wrth gam i chi ynghylch sut i dalu eich rhent.

Nodwch os gwelwch yn dda bod rhaid i chi fod a cherdyn debyd neu gredyd i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Byddwch yn cael rhif côd awdurdod ar gyfer y gwasanaeth.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos.

Defnyddio eich cerdyn talu rhent mewn unrhyw Swyddfa Bost neu siop PayPoint

Mae cerdyn talu rhent yn gerdyn sweip sydd wedi ei raglennu gyda manylion unigryw eich tenantiaeth chi.

Gellwch ddefnyddio’r cerdyn hwn mewn unrhyw Swyddfa Bost neu siop PayPoint a thalu’r swm angenrheidiol dros y cownter; bydd y swm wedyn yn cael ei roi yn eich cyfrif rhent. (am restr o siopau PayPoint ewch i www.paypoint.co.uk)

I archebu cerdyn talu rhent, cysylltwch gydag adain rhenti’r Cyngor. Mae’r cerdyn taliad cyntaf ar gael yn rhad ac am ddim a chodir ffi o £2 am unrhyw gardiau newydd (gan gynnwys unrhyw gardiau a gollir).

Mae’n bwysig cadw eich derbynebion/prawf o daliadau bob amser.

Sylwer: Pan yn defnyddio’r gwasanaeth hwn, rhaid i chi ganiatáu 2 neu 3 diwrnod i’r arian gyrraedd eich cyfrif rhent.

Cerdyn debyd, cerdyn talu ymlaen llaw neu gerdyn credyd

I dalu drwy gerdyn debyd neu gredyd rhaid i chi fod â chyfrif banc gyda cherdyn debyd neu â cherdyn credyd.

Gellwch dalu drwy gerdyn debyd neu gerdyn credyd drwy:

a. Ffonio’r adain rhenti yn ystod oriau’r swyddfa.

Rhoddir i chi rif côd awdurdodi fel prawf o daliad.

*Sylwer - wrth dalu gyda cherdyn credyd efallai y codir ffioedd banc arnoch, cyfeiriwch at eich cytundeb cerdyn credyd am ychwaneg o fanylion.

Post

Gellwch anfon siec neu archeb bost at yr Adran Dai, Cyngor Sir Ynys Môn, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW ac ysgrifennu eich enw, cyfeiriad a chyfeirnod rhent ar y cefn.

Byddwch yn derbyn derbynneb drwy’r post.