Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynnal a chadw tai


Mae cadw eich tŷ mewn cyflwr da yn bwysig i ni. Rydym yn gobeithio y bydd y tudalennau gwybodaeth isod yn ateb y cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir i ni.

Gollyngiad nwy

Os ydych yn amau bod nwy yn gollwng yn yr eiddo, trowch eich teclyn a'ch cyflenwad nwy i ffwrdd a chysylltwch â Wales & West Utilities ar 0800 111 999

Sut mae gwneud cais am waith trwsio

Mae nifer o ffyrdd o roi gwybod am atgyweiriad i eiddo neu ardal gymunedol eich Cyngor (os ydych yn byw mewn bloc o fflatiau). Gallwch wneud hynny drwy

 • ffonio'r Atgyweiriadau Tai ar 08081 68 56 52 rhwng 8.45am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.
 • ysgrifennu at y Rheolwr Cynnal a Chadw, Gwasanaethau Tai, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW.
 • E-bostio trwsiotai@ynysmon.llyw.cymru

Gyda'r nos (5pm i 8.45am o ddydd Llun i ddydd Gwener), penwythnosau a chyfnodau gwyliau statudol

 • ffôn: 08081 68 56 52

Dim ond mewn achosion brys y dylech wneud hynny neu fel arall codi’r tâl arnoch.

Mae angen i chi roi cymaint o wybodaeth â phosibl, gan gynnwys

 • eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt
 • bydd e-bostio ffotograffau o'r mater yn helpu i wneud diagnosis o'r gwaith trwsio a gall gynilo ar Arolygiad felly helpu i gwblhau'r gwaith y gofynnwyd amdano yn gyflymach
 • yr hyn rydych chi'n credu yw'r broblem mor fanwl â phosibl, lle mae angen y gwaith trwsio a pha mor ddifrifol ydych chi'n meddwl ydyw
 • pan hoffech apwyntiad
 • ni fydd staff yn gallu mynd i mewn i'ch cartref os oes plant heb oruchwyliaeth yn bresennol

Chi sy’n gyfrifol am waith cynnal a chadw cyffredinol ar eich cartref. Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod ar unwaith am unrhyw namau neu ddifrod i’ch cartref neu ardaloedd cyffredin.

Rydych chi’n gyfrifol am y rhan fwyaf o fân waith trwsio ar eich cartref, a allai gynnwys:

 • addurno tu mewn eich cartref
 • plygiau trydan
 • ffiwsys a bylbiau golau
 • seddi a chaeadau toiled
 • dolenni a chloeon
 • plygiau a chadwyni mewn baddonau a sinciau
 • gwaith plymio ar gyfer peiriant golchi dillad a gosod y peiriant
 • cawodydd na chafodd eu gosod gennym ni
 • popty
 • teils llawr, teils wal a theils ar y lle tân
 • mân waith trwsio ar gypyrddau a droriau cegin
 • craciau bychan yn y plastr
 • rhyddhau ffenestri sydd wedi mynd yn sownd ar ôl eu paentio ar y tu mewn

Mae cyfrifoldeb arnom ni a chithau i edrych ar ôl eich cartref. Rydym eisiau cynnal eich cartref yn y cyflwr gorau posib, ac rydym yn dibynnu arnoch chi i roi gwybod am unrhyw waith trwsio sydd angen ei wneud cyn gynted â phosib ac i ganiatáu i ni gael mynediad i’ch cartref i wneud y gwaith angenrheidiol. Byddwn yn gwneud unrhyw waith trwsio yn unol ag Amserlen Blaenoriaeth y Gwasanaeth Trwsio, a lle bynnag y bo’n bosib, byddwn yn cynnig apwyntiad ar gyfer gwneud y gwaith.

Mae eich Cytundeb Tenantiaeth yn dweud wrthych ein bod yn gyfrifol am gynnal a chadw strwythur a thu allan eich cartref. Mae hyn yn cynnwys ardaloedd cyffredin, a’r gosodiadau a’r ffitiadau a ddarparwyd gennym.

Mae strwythur eich cartref yn cynnwys:

 • draeniau, gwteri a phibellau allanol
 • y to, waliau allanol, drysau allanol, silffoedd ffenestri, dolenni ffenestri a fframiau ffenestri
 • waliau mewnol, lloriau mewnol (ac eithrio gorchuddion llawr), nenfydau, drysau mewnol, fframiau drws mewnol, colfachau drws a byrddau sgyrtin
 • simneiau, cyrn simnai a ffliwiau
 • y prif lwybr mynediad
 • gwaith plastro mawr/sylweddol
 • garejys a storfeydd sy’n sownd i’r eiddo

Rydym yn gyfrifol am osodiadau cynhesu dŵr, offer glanweithdra, ac am y cyflenwad dŵr, trydan, nwy a draeniau tu mewn i’ch tŷ.

Mae hyn yn cynnwys:

 • basnau ymolchi, sinciau, baddonau, toiled, systemau fflysio a phibellau gwastraff
 • cawodydd a osodwyd gennym ni
 • gwifrau trydan, gan gynnwys socedi a switshis, gosodiadau golau (ac eithrio bylbiau)
 • pibellau nwy, pibellau dŵr, gwresogyddion dŵr, gwresogyddion, tanau wedi eu gosod a systemau gwres canolog

Rydym yn gyfrifol am rywfaint o waith trwsio tu allan i’ch cartref, gan gynnwys ardaloedd cyffredin mewn blociau o fflatiau neu ar stadau, lifftiau, ffonau mynediad ar ddrysau a phibellau cario sbwriel (waste chutes).

Amserlen flaenoriaeth gwaith trwsio

Diweddariad gwaith chynnal a chadw covid

Mae'r Uned Cynnal a Chadw Tai bellach yn dechrau ar y cam adfer gwaith a fydd yn caniatáu i waith arferol gael ei wneud dros y 6 mis nesaf. Bydd hon yn rôl reoledig allan o'r gwaith a roddwyd ar waith. Mae'r polisi Atgyweiriadau (Medi 2018) wedi'i ddiwygio i ganiatáu ar gyfer y cam hwn.

Gofynnir i chi gadarnhau a oes unrhyw aelod o'r cartref sydd â Covid neu sy'n dangos symptomau. Bydd sgrinio cam wrth ddrws hefyd yn digwydd cyn i aelodau'r staff neu'r contractwr ddod i mewn. Bydd yr holl waith wedyn yn cael ei ohirio tan ar ôl y cyfnod ynysu. Dim ond mewn sefyllfaoedd brys y byddwn yn mynd i mewn i'r eiddo yn ystod y cyfnod hwnnw.

Mae gan bob aelod o staff yr offer diogelu personol gofynnol i sicrhau ein diogelwch ni a'ch diogelwch chi. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd i bawb a gwerthfawrogir eich cydweithrediad dros y flwyddyn a'r misoedd i ddod.

Fel rheol, bydd gwaith trwsio’n cael ei wneud ymhen 12 awr os nodir bod perygl uniongyrchol i iechyd a diogelwch, neu os oes risg y bydd difrod sylweddol pellach yn cael ei wneud i’r eiddo.

Hyd yn oed bryd hynny, efallai y bydd y cartref yn cael ei wneud yn ddiogel yn y lle cyntaf, ac yna gwaith trwsio mwy parhaol yn cael ei wneud yn dilyn hynny.

Ar brydiau, efallai y bydd amgylchiadau cwsmeriaid sy’n rhoi gwybod am y gwaith trwsio’n cael ei gymryd i ystyriaeth, drwy gyfrwng y polisi presennol ar gyfer unigolion bregus. Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai y bydd ceisiadau’n cael eu huwchraddio i flaenoriaeth 1 os ystyrir bod hynny’n briodol.

 • drysau a ffenestri lle mae perygl o ran diogelwch neu iechyd a diogelwch
 • drws allanol nad oes modd ei agor os mai dyma’r unig ffordd o adael yr eiddo (neu o adael ystafell os oes rhywun yn yr ystafell)
 • gwydr wedi torri ar lefel daear
 • gwaith trwsio trydanol lle mae dŵr yn gollwng ar offer trydanol
 • gwaith trwsio trydanol os oes gwreichion/sŵn clecian neu arogl llosgi yn dod o’r eitem ac nad oes modd ynysu’r eitem benodol yn ddiogel.
 • dŵr yn gollwng o bibell ddŵr neu bibell wresogi, tanc neu seston yn y cartref nad oes modd ei atal
 • toiled wedi blocio, os mai dyma’r unig doiled yn yr eiddo
 • gorchudd twll archwilio ar goll
 • gwaith brics anniogel
 • goleuadau ddim yn gweithio mewn ardal gyffredin
 • problemau mynediad yn ymwneud â drysau yn yr ardaloedd cyffredin
 • offer yn ymwneud ag allanfeydd tân a drysau argyfwng
 • nwy yn gollwng
 • difrod tân
 • methiant llwyr yn y system gwres canolog
 • drysau tân mewnol
 • dim cyflenwad trydan o gwbl
 • twymwyr tanddwr (immersion heaters) (os mai dyma’r unig ddull o gynhesu dŵr)
 • toiled nad yw’n fflysio
 • pibell gorlifo allanol lle mae dŵr yn tasglu ohoni
 • pibellau gwastraff ar gyfer sinciau cegin a chawodydd a baddonau yn gollwng
 • draen/twll archwilio wedi blocio
 • tô yn gollwng
 • rhyddhau cerbyd o garej
 • stribynnau rhydd neu ar goll ar grisiau
 • gwaith trwsio ar garejys yn ymwneud â diogelwch neu fynediad
 • gosod partiau newydd ar foeleri gwres canolog
 • gwydr wedi torri ar y llawr cyntaf neu loriau uwch
 • pob achos o ollwng dŵr y gellir ei atal
 • gosod cawod newydd yn lle’r un bresennol os nad oes baddon yn yr eiddo
 • toiled sydd wedi blocio, os oes mwy nag un toiled yn yr eiddo
 • ffensys a giatiau lle byddai rhaglennu’r gwaith fel Blaenoriaeth 5 yn creu risg uwch
 • canllaw a ffyn canllaw, ac eithrio mewn achosion lle nad yw’r cwsmer yn gallu mynd i fyny neu ddod i lawr y grisiau heb ddefnyddio’r canllaw, neu os oes perygl mewn perthynas ag iechyd a diogelwch. Ymdrinnir â’r achosion hynny fel gwaith brys

Mae'r gwaith arferol sydd wedi'i ohirio oherwydd Covid wedi'i flaenoriaethu fel coch (Blaenoriaeth 4), ambr (Blaenoriaeth 5) a gwyrdd (Blaenoriaeth 11).

 • tanau trydan lle mae hwn yn ffurf eilaidd ar wresogi
 • gwresogyddion trochi
 • atgyweirio drysau cymunedol
 • lloriau pren pydredig neu droed grisiau (oni bai bod perygl sylweddol o dripiau)
 • pibell orlifo allanol sy'n diferu
 • stribedi rhydd/coll (oni bai bod perygl sylweddol o dripiau)
 • fel arfer gellir cwblhau sinciau ystafell ymolchi sy'n rhydd fel atgyweiriad arferoloni bai bod risgiau iechyd a diogelwch sylweddol ynghlwm
 • atgyweiriadau i'r to (dim gollwng yn bresennol)
 • darnau wedi'u blocio
 • storfeydd biniau
 • gwaith adfer trydanol
 • cawod newydd lle mae bath
 • pot simnai newydd
 • gwaith sydd wedi'i ohirio hyd at 18 mis oherwydd covid
 • amnewid boeleri
 • gwaith adfer i waith brics
 • addasiadau byw'n annibynnol mawr
 • Gwaith plastro mawr
 • rhaglen gwasanaethu gwresogi
 • dilyn atgyweiriadau nwy
 • dilyn atgyweiriadau trydanol
 • drysau mewnol
 • lloriau mewnol (oni bai bod perygl sylweddol o dripiau)
 • gwaith sydd wedi'i ohirio hyd at 12 mis oherwydd Covid
 • mân waith plastro

Bydd y gwaith uchod yn cael ei wneud yn gynt yn amodol ar argaeledd.

 • ffensio a gatiau
 • gwaith allanol
 • gwaith sydd wedi'i ohirio hyd at 6 mis oherwydd Covid

Bydd y gwaith uchod yn cael ei wneud yn gynt yn amodol ar argaeledd.

Mae’r Gwasanaeth Trwsio yn cynnig apwyntiad i gwsmeriaid ar gyfer unrhyw waith nad yw’n waith mewn argyfwng / ar frys, os oes angen cael mynediad i’r eiddo.

Mae apwyntiadau’n cael eu cynnig yn ystod yr amseroedd canlynol, ar ffurf apwyntiad bore neu brynhawn:

 • 8am i 4pm dydd Llun i ddydd Iau a 8am i 3.30pm ar ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc)
 • gellir trefnu apwyntiadau i osgoi amseroedd danfon a chasglu plant o’r ysgol
 • dan amgylchiadau arbennig, efallai y byddwn yn cynnig apwyntiadau tu allan i oriau gwaith arferol

Trefnir apwyntiadau ar gyfer yr holl geisiadau am waith trwsio cymeradwy yn unol ag Amserlen Flaenoriaeth y Gwasanaeth Trwsio.

Ar adegau, cyn trefnu gwaith trwsio, efallai y bydd rhaid i archwiliwr technegol ymweld â’r eiddo i asesu eich cais am waith trwsio.

Gofynnwn yn garedig, pan drefnir apwyntiadau, bod mynediad yn cael ei ddarparu i sicrhau ein bod yn gallu ymateb i’ch cais am waith trwsio a delio ag o’n brydlon.

Mae apwyntiadau a fethir yn gostus i’r cyngor o ran amser ac arian. Os na fydd modd cael mynediad ar gyfer apwyntiadau a drefnwyd ymlaen llaw, bydd cerdyn yn cael ei adael i ddangos bod gweithiwr wedi galw ac yn eich cynghori i gysylltu â’r tîm Gwasanaeth Cwsmer Trwsio i drefnu apwyntiad arall.

Gallai methu â darparu mynediad ar gyfer unrhyw waith trwsio cymeradwy a drefnwyd ymlaen llaw arwain at ganslo’r archebion gwaith.

Mae eich diogelwch yn bwysig iawn i ni

Gyda diogelwch y cartref mewn golwg, rydym yn sicrhau bod ein holl staff a chontractwyr cymeradwy yn cario cardiau adnabod.

Rydym yn argymell eich bod yn gofyn am gael gweld eu cardiau adnabod bob amser cyn gadael neb i mewn i’ch cartref. (Os oes gennych unrhyw amheuaeth, cysylltwch â’r llinell drwsio yn ystod oriau swyddfa).

Ni all Swyddogion Trwsio Tai neu weithwyr ddod i mewn i’ch cartref i wneud gwaith trwsio oni bai bod rhywun yno gyda nhw, neu os oes plant yno nad ydynt yn cael eu goruchwylio gan oedolyn.

Dywedwch wrthym os ydych angen cymorth i symud dodrefn er mwyn gwneud y gwaith trwsio. Rydym yn annog tenantiaid i symud eu dodrefn eu hunain lle bo modd. Fodd bynnag, dan amgylchiadau arbennig, byddwn yn ceisio helpu.

Dan amgylchiadau eithriadol, os ydym yn meddwl bod argyfwng yn eich eiddo, byddwn yn mynd i mewn i’ch cartref ar unwaith, gan y gallai unrhyw oedi eich rhoi chi a’ch cymdogion mewn perygl.

Bydd y Cyngor yn gwneud rhywfaint o waith trwsio tu allan i oriau gwaith. Fodd bynnag, gan y gall y gwaith trwsio hwn olygu costau ychwanegol, dim ond gwaith a ddynodir yn Waith Trwsio Blaenoriaeth 1 fydd yn cael ei wneud.

Cysylltwch â’r llinell Drwsio ar 08081 68 56 52 i roi gwybod am waith Trwsio mewn Argyfwng/ar frys tu allan i oriau. Byddwch yn cael eich trosglwyddo i’n Gwasanaeth Cefnogi Tu Allan i Oriau, a fydd yn asesu eich cais ac yn eich cynghori ar yr opsiynau sydd ar gael.

Mae’r gwasanaeth tu allan i oriau yn gweithredu rhwng

5pm i 8.45am dydd Llun i ddydd Gwener

5pm dydd Gwener i 8.45am dydd Llun (gan gynnwys yr holl wyliau statudol)

Cyn i chi ffonio’r Gwasanaeth Tu Allan i Oriau i roi gwybod am bryder ynghylch methiant yn y system wresogi neu drydanol, sicrhewch bod cyflenwad tanwydd ar gael, a bod y gwasanaethau nwy/olew a thrydan wedi eu troi ymlaen, gan y gellir codi am unrhyw alwadau tu allan i oriau oherwydd diffyg cyflenwad.

Gollyngiad nwy

Os ydych yn amau bod nwy yn gollwng yn yr eiddo, diffoddwch eich offer a’ch cyflenwad nwy a chysylltwch â Wales & West Utilities ar unwaith ar 0800 111 999

Codir tâl arnoch am waith trwsio ar eich cartref, i gyfleusterau cyffredin/cymunedol neu ardaloedd allanol o ganlyniad i esgeulustod neu ddifrod damweiniol neu fwriadol a achoswyd gennych chi, aelodau eich teulu, ymwelwyr, anifeiliaid anwes neu gontractwyr a gyflogwyd gennych.

Cyfeirir at hyn fel Gwaith Trwsio y Codir Amdano

Beth os oedd y difrod yn ddamweiniol?

Rydych yn gyfrifol am unrhyw ddifrod damweiniol. Dylech holi eich cwmni yswiriant gan y gallech o bosib hawlio cost trwsio’r difrod hwn yn erbyn eich yswiriant cynnwys tŷ.

Diogelwch eich cartref

Rydych yn gyfrifol am ddiogelwch eich cartref. Os oes angen gwneud gwaith trwsio oherwydd camddefnydd, esgeulustod neu ddiofalwch, byddwn yn gwneud yr eiddo’n ddiogel os oes angen, a byddwch yn codi arnoch am y gwaith hwnnw. Bydd hyn yn cynnwys costau’n gysylltiedig â newid cloeon neu allweddi/ffobiau a gollwyd neu a gafodd eu dwyn.

Cyn gwneud unrhyw waith, mae’n rhaid i chi ofyn am ganiatâd i wneud addasiadau neu welliannau i’ch cartref.

Bydd yr holl waith a wneir gan gwsmeriaid yn cael ei archwilio, a rhaid iddo gael ei gwblhau i safon yr ydym yn fodlon ag o. Gellir codi arnoch am waith diffygiol y mae’n rhaid gwneud gwaith adfer i’w gywiro.

Yn achos gwaith nwy a gwaith trydanol, rhaid gwneud y gwaith i safonau Gas Safe a NICEIC, a rhaid cael tystysgrifau gan y sawl a wnaeth y gwaith.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth Trwsio a Chynnal a Chadw sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i’n tenantiaid. 

Mae’r safonau gwasanaeth isod yn dweud wrthych yr hyn y gallwch ddisgwyl ei dderbyn os ydych yn cysylltu â ni i roi gwybod am waith trwsio: 

 • byddwn yn cynnig nifer o wahanol ffyrdd i chi roi gwybod am waith trwsio y mae angen ei wneud
 • efallai y bydd galwadau ffôn i’r ganolfan alwadau yn cael eu recordio a’u defnyddio i bwrpas monitro a hyfforddi
 • bydd swyddogion sy’n delio gyda’r gwaith trwsio yn dilyn Siarter Gofal Cwsmer yr adran
 • byddwn yn cynnig apwyntiad ar gyfer gwneud y gwaith trwsio os yw hynny’n bosib
 • bydd gwaith trwsio yn cael ei wneud gan uned Cynnal a Chadw Tai’r Cyngor a/neu gontractwyr cymeradwy a fydd yn dilyn ein côd ymddygiad
 • ein nod yw cwblhau’r gwaith trwsio yn ystod yr ymweliad cyntaf. Os nad oes modd gwneud hynny, byddwn yn gadael i chi wybod sut mae’r gwaith trwsio’n datblygu, gan gynnwys pan fyddwn yn disgwyl am bartiau newydd
 • ein nod yw archwilio sampl o 10% o’r gwaith trwsio i sicrhau bod y gwaith wedi cael ei wneud i’r safon ddisgwyliedig
 • bydd cwsmeriaid yn cael cyfle i gwblhau arolwg Boddhad Cwsmer mewn perthynas ag ansawdd y gwaith a’r gofal cwsmer
Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.