Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Bathodyn Glas


Mae’r cynllun Bathodyn Glas yn eich helpu i barcio’n agosach at eich cyrchfan os ydych yn anabl.

Gallwch wneud cais am Fathodyn Glas eich hun, neu gall perthynas wneud cais ar eich rhan.

Nid oes rhaid i berson yrru i wneud cais am fathodyn glas. Mae’r bathodyn ar gyfer yr unigolyn a gellir ei ddefnyddio mewn unrhyw gar y mae’r unigolyn yn teithio ynddo, fel gyrrwr neu deithiwr.

Mae angen i chi wneud cais newydd am Fathodyn Glas bob 3 blynedd.

Cyn gwneud cais

Hunaniaeth a phrawf

Er mwyn prosesu eich cais, rhaid inni gael:

  • llun digidol diweddar yn dangos eich pen a’ch ysgwyddau
  • prawf o bwy ydych chi (fel tystysgrif geni, pasbort neu drwydded yrru)
  • prawf o’ch cyfeiriad (fel bil y Dreth Gyngor neu lythyr gan y llywodraeth)
  • prawf o fudd-daliadau (os ydych yn derbyn rhai)
  • eich Rhif Yswiriant Gwladol (os oes gennych chi un)
  • manylion eich Bathodyn Glas presennol (os ydych yn gwneud cais i adnewyddu’ch bathodyn)

Ni allwn brosesu eich cais heb y rhain.

Gallwch dynnu llun o’ch dogfennau ar eich ffôn clyfar neu dabled a’u huwchlwytho i’ch cais.

Yng Nghymru, gall unigolyn wneud cais am Fathodyn Glas trwy un o dri chategori:

  • Awtomatig
  • Dewisol
  • Dros dro (anabledd sylweddol sy’n debygol o bara am y 12 mis nesaf)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllawiau i esbonio pwy sy’n gymwys (bydd y ddolen hon yn agor tab newydd).

Os oes angen, gallwch anfon dogfennau ategol:

Os oes angen i chi siarad â rhywun, ffoniwch 01248 750 057 (opsiwn 9).

Rydym yn ymwybodol o sefydliadau yn cynnig cefnogaeth gyda cheisiadau Bathodyn Glas. Mae’r sefydliadau hyn yn gofyn am swm sylweddol o arian i’ch helpu.

Nid oes rhaid i drigolion Ynys Môn wneud hyn i wneud cais am fathodyn glas.

Rydym yn eich cynghori i ddefnyddio gwasanaeth y cyngor sydd am ddim.

Os ydych angen cymorth gydag eich cais plîs cysylltwch â ni.

Plîs defnyddiwch y we, safle di -gost i wneud cais ar-lein isod.

Siaradwch gyda swyddog 01248 750 057 (opsiwn 9) neu anfonwch e-bost bathodynglas@ynysmon.llyw.cymru a byddem yn hapus i gefnogi.

Codir tâl o £10 am fathodyn newydd a dim ond un amnewidiad y gellir ei roi mewn unrhyw gyfnod o 3 blynedd.

Gall sefydliad sy'n gofalu am bobl anabl wneud cais hefyd. Bydd tâl o £10 am fathodynnau i sefydliadau.

Gwneud cais neu adnewyddu ar-lein

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar yr holl wybodaeth ar y dudalen hon cyn gwneud cais.

Os hoffech arbed eich cais a mynd yn ôl ato yn ddiweddarach, crëwch gyfrif gyda Fy Nghyfrif Môn i gyflwyno eich cais.

Nid oes rhaid i chi greu cyfrif ond bydd yn rhaid i chi lenwi'r ffurflen mewn un sesiwn. 

Nid yw ein ffurflen gais ar gael ar hyn o bryd oherwydd problem dechnegol yn cyfathrebu â system Bathodyn Glas GOV.UK. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra, a gobeithiwn ddatrys hyn cyn gynted â phosibl.

Lawrlwythwch ffurflen bapur a'i hanfon drwy'r post

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllawiau sy’n esbonio pryd rydych chi’n gymwys i gael Bathodyn Glas.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi'r ffurflen gywir.

Bydd anfon ffurflen anghywir yn oedi'r cais.

Anfonwch y ffurflen at Bathodyn Glas, Cyswllt Môn, Cyngor Sir Ynys Môn, Llangefni LL77 7TW.

Bydd angen i chi anfon dogfennau tystiolaeth penodol gyda'ch cais. Mae’r manylion ar y ffurflen gais.

Camddefnyddio Bathodyn Glas

Mae camddefnyddio Bathodyn Glas yn drosedd. Gallwch gael dirwy o hyd at £1000.

Gallwch ddarllen canllawiau ar sut i ddefnyddio’r Bathodyn Glas yn gywir ar wefan Llywodraeth Cymru.