Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Dementia Actif Môn


Mae Dementia Actif Môn yn helpu pobl sy'n byw gyda dementia.

Mae hyn yn cynnwys teulu a gofalwyr. Mae'r cynllun yn rhoi mynediad i raglenni ymarfer corff dan oruchwyliaeth o ansawdd uchel sy'n helpu i wella iechyd a lles.

Mae'r ymarferion yn hwyl ac yn rhoi boddhad. Gallant ddod yn rhan o fywyd bob dydd.

Ariennir Cynllun Dementia Actif Môn gan Gyngor Sir Ynys Môn a Llywodraeth Cymru, trwy Gronfa Gofal Integredig Rhanbarthol Cymru.

Gweithgareddau

Mae ystod eang o weithgareddau, sef:

 • seiliedig yn y gampfa
 • seiliedig ar ddosbarth
 • rhaglenni cartref/rhithwir
 • sesiynau cymdeithasol, gan gynnwys garddio a gweithgareddau i ofalwyr

Mae'r gweithgareddau ar gael i chi am 16 wythnos.

Manteision

 • Mae’r galon a’r ysgyfaint yn dod yn gryfach ac yn fwy effeithlon.
 • Mae cryfder cyhyrol yn cynyddu.
 • Mae cymalau’n dod yn gryfach.
 • Gellir oedi dechrau osteoporosis.
 • Gall braster corfforol a gor-bwysau gael eu lleihau.
 • Gallai ymlacio a chwsg wella.
 • Bod yn fwy abl i weithredu gweithgareddau byw bob dydd.
 • Teimlo’n fwy effro ac egnïol.
 • Cynnal ystum corff da.
 • Cynorthwyo i normaleiddio pwysedd gwaed.
 • Lleihau’r risg o ddatblygu clefyd siwgwr.
 • Llai o risg o’r gwaed yn ceulo.
 • Lleihau iselder a phryder.
 •  Gwella hyder a hunan-barc.
 • Gwella gwybyddiaeth - mae astudiaethau diweddar wedi dangos y gall ymarfer corff wella cof ac arafu dirywiad meddyliol.
 • Gwella hyder.
 • Lleihau'r risg o gwympo trwy wella cryfder a chydbwysedd.

Sut i ymuno

Mae 4 ffordd o gael eich cyfeirio at y Cynllun Dementia Actif Môn.

Ar-lein

Gwneud cais am Dementia Actif Môn

E-bost

dementiaactifmon@ynysmon.llyw.cymru

Ffôn

01248 752 957

Trwy ofyn proffesiynol

Giofynnwch i'ch gweithiwr iechyd proffesiynol, cyswllt cymorth cymunedol, Cymdeithas Alzheimer, cynghorwyr dementia neu drwy'r Ganolfan Dementia.

Cynllun Môn Actif 60+: Sesiynau ffitrwydd a llesiant

Mae’r Cynllun Môn Actif 60+ yn cynnig wyth wythnos o sesiynau ffitrwydd am ddim yn eich canolfan gymunedol neu neuadd bentref.

Bydd hyfforddwr cymwys yn darparu sesiwn ffitrwydd a fydd yn addas ar gyfer eich anghenion.

Byddwyn yn talu gost y hyfforddwr. Ein nod yw gweithio gydag 8 lleoliad cymunedol rhwng Hydref-Rhagfyr 2023, gydag 8 cymuned arall ym mis Ionawr 2024.

Dywedwch wrthym pam fod eich canolfan yn haeddu lle
Efallai na fydd rhai ffeiliau yn addas os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol. Os ydych angen fersiwn sy’n fwy hygyrch, anfonwch neges e-bost at digidol@ynysmon.llyw.cymru gan nodi’r fformat sydd ei angen arnoch.