Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwneud cais am asesiad gofal ac iechyd ar-lein


Ein nod yw cefnogi a chynnal annibyniaeth pobl. Byddwn yn gwneud hyn drwy gefnogi pobl i fyw yn eu cartrefi cyhyd ag y bo modd.

Beth yw asesiad gofal cymdeithasol?

Os ydych yn credu eich bod chi, aelod o’r teulu, cymydog, ffrind neu berson rydych yn gofalu amdano angen gwybodaeth, cyngor a/neu cyfeirio at gymorth cymunedol cyffredinol a, lle bo’n briodol, mynediad i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cymunedol, gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r ateb mwyaf priodol.

Nid oes angen i chi dalu am asesiad.

Os bydd angen i chi siarad â Swyddog Dyletswydd Gwasanaethau Cymdeithasol ar unwaith, os oes Argyfwng neu os nad ydych wedi clywed gennym o fewn 3 diwrnod gwaith o lenwi’r ffurflen ar-linell, yna ffoniwch 01248 752 752.

Mae oriau agor rhwng 08.45 a 5.05pm, dydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8.45am a 5pm ar ddydd Gwener. Ar gyfer Argyfyngau tu allan o oriau arferol, defnyddiwch 01248 353 551.

Pa mor hir y bydd yn cymryd i lenwi’r ffurflen?

Bydd y ffurflen ar-lein yn cymryd rhwng 10 a 15 munud i’w gwblhau. Gellir cadw’r ffurflen pan fyddwch wedi cofrestru gyda ni er mwyn ei llenwi wrth eich pwysau. Gallwch lenwi’r ffurflen yn un ymweliad, neu ei gadw a’i gwblhau dros fwy o sesiynau.

Dywedwch wrthym gymaint â phosibl am eich sefyllfa er mwyn ein helpu i ddeall eich anghenion.

Sut mae cofrestru ar y porth ar-lein?

Bydd angen i chi ddefnyddio cyfeiriad e-bost i greu cyfrif diogel i gyflwyno eich asesiad. Bydd angen i chi hefyd gytuno gyda’n telerau ac amodau, sy’n rhoi caniatâd i ddal a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisïau preifatrwydd a diogelu data.

Llenwch y ffurflen hunan asesu ar-lein

Nodyn pwysig: Wrth gofrestru i ddefnyddio’r porth am y tro cyntaf, gofynnir i chi fynd i’ch cyfrif e-bost, agor yr e-bost y byddwn ni wedi’i anfon atoch chi a chlicio ar y ddolen i actifadu’ch cyfrif. Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i borth Fy Nghyfrif neu ddefnyddio’r ffurflenni heb actifadu’ch cyfrif o’r ddolen yn yr e-bost. Os nad ydych chi’n meddwl eich bod wedi derbyn e-bost, edrychwch yn eich ffolder Spam. Gallwn wirio a gweithredu’r cyfrif os oes angen, rhowch wybod i ni os yw hyn yn rhywbeth yr ydych am i ni ei wneud.

Nodwch y canlynol cyn llenwi ein ffurflen cyfeirio ar-lein:

Os gyfeirio ar ran rhywun arall, rhaid i chi gael caniatâd y person yr ydych yn cyfeirio.

Pa wybodaeth fydd ei angen arnaf?

Bydd angen y wybodaeth ganlynol:

  • manylion Personol y person yr ydych yn cyfeirio (enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhyw ac ati)
  • dyddiad geni
  • crefydd, ethnigrwydd, statws priodasol

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd Swyddog Dyletswydd Gwasanaethau Cymdeithasol yn cysylltu â chi, eich teulu neu eich gofalwr yn eich dewis iaith, i drafod eich anghenion. Darparwn gwybodaeth, cyngor a chymorth ar sut y gellir cwrdd orau a’ch anghenion.

Gall hyn gynnwys cefnogaeth i ddarganfod gwasanaethau cymunedol yn eich ardal eich hun. Byddwn yn parchu eich preifatrwydd ac yn eich perthynas â’ch teulu neu ofalwyr a bydd unrhyw wybodaeth amdanoch yn cael ei chadw’n gyfrinachol cyhyd ac nad oes risg i chi neu rywun arall.

Os ydych yn ansicr, gallwch ofyn i ni am gyngor pellach drwy gysylltu â ni.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na