Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canllawiau Cynllunio Atodol


Yn dilyn mabwysiadu CDLl ar y Cyd mae’r Cynghorau yn y broses o baratoi cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar bynciau gwahanol. Mae CCA yn ehangu ar yr egwyddorion polisi a gynhwysir o fewn y CDLl ar y Cyd ac yn cynnig arweiniad i ymgeiswyr ynghyd a Swyddogion wrth asesu ceisiadau cynllunio.

Mae’r ddogfen ganlynol yn rhoi ychwaneg o eglurder ynglŷn a broses o baratoi Canllawiau Cynllunio Atodol:-

Canllawiadu Cynllunio Atodol Mabwysiedig - Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn

Mae’r Canllawiau canlynol wedi bod trwy gyfnod o ymgynghori cyhoeddus ac wedi cael eu mabwysiadu gan y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd.

Enw’r canllaw Dogfennau

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai (Hydref 2018)

 

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai – Adroddiad Sylwadau

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai – Datganiad Sgrinio (AAS)

Canllaw Cynllunio Atodol – Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd (Mawrth 2019)

Canllaw Cynllunio Atodol - Llecynnau Agored Mewn Datblygiadau Tai Newydd 

Canllaw Cynllunio Atodol - Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd - Adroddiad Ymgynghori

Canllaw Cynllunio Atodol - Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd - Datganiad Sgrinio

 

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol (Mawrth 2019)  

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol - Adroddiad Ymgynghori

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol - Datganiad Sgrinio

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy (Ebrill 2019)


Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy (Ebrill 2019) 

Adendwm - Atodiad 4 - Y Pris a Ragwelir ar gyfer Tŷ Canolraddol sydd ar Werth (2021)

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy - Adroddiad Sylwadau

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy - Datganiad Sgrinio 

Canllaw Cynllunio Atodol – Ail-adeiladu tai a throsi yng nghefn gwlad (Medi 2019)

Canllaw Cynllunio Atodol – Ail-adeilad tai a throsi yng nghefn gwlad (Medi 2019)

Canllaw Cynllunio Atodol - Ail-adeilad tai a throsi yng nghefn gwlad - Adroddiad Sylwadau

Canllaw Cynllunio Atodol - Ail-adeilad tai a throsi yng nghefn gwlad - Datganiad Sgrinio 

Canllaw Cynllunio Atodol - Ymrwymiadau Cynllunio

Canllaw Cynllunio Atodol - Ymrwymiadau Cynllunio

Canllaw Cynllunio Atodol - Ymrwymiadau Cynllunio - Adroddiad Ymgynghori

Canllaw Cynllunio Atodol - Ymrwymiadau Cynllunio - Datganiad Sgrinio

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy 

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy - Gorffennaf 2019

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy - Adroddiad sylwadau

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy - Datganiad Sgrinio

Canllaw Cynllunio Atodol - Newid defnydd cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol, safleoedd cyflogaeth, ac unedau manwerthu

Canllaw Cynllunio Atodol: Newid defnydd cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol, safleoedd cyflogaeth, ac unedau manwerthu

Canllaw Cynllunio Atodol: Dogfen ymgynghori

Canllaw Cynllunio Atodol: Datganiad sgrinio

Canllawiau Cynllunio Atodol - Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid


Canllawiau Cynllunio Atodol - Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid (terfynol)

Canllawiau Cynllunio Atodol - Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid - Datganiad Sgrinio

Canllawiau Cynllunio Atodol - Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid - Adroddiad Ymgynghori (terfynol)

Canllawiau Cynllunio Atodol Mabwysiedig – cynlluniau datblygu blaenorol 

Ynghyd â phenderfyniad y Cynghorau i fabwysiadu’r CDLl ar y Cyd penderfynwyd y byddai’r Canllawiau Cynllunio Atodol a gafodd eu mabwysiadu i gefnogi’r hen Gynllun Datblygu Unedol yn parhau i fod yn ystyriaeth gynllunio faterol, wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, lle mae’n briodol, nes eu bod yn cael eu disodli gan rai newydd neu’n cael eu tynnu’n ôl.

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol Mabwysiedig canlynol yn berthnasol wrth ystyried a phenderfynu ar geisiadau cynllunio yn Ardal Awdurdod Cynllunio Ynys Môn:-

  • Siopau Gwerthu Prydau Poeth
  • Llety Gwyliau
  • Safonau Parcio
  • Canllawiau Cynllunio Rhanbarthol Gogledd Cymru
  • Ynni Gwynt ar y Tir (2013)
  • Canllawiau Dylunio yr Amgylchedd Adeiledig, Gwledig a Threfol