Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cronfa Datblygu Cynaliadwy (CDC) yr AHNE


Cafodd y Gronfa Datblygu Cynaliadwy ei sefydlu mewn Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) yn 2001.

Ei phrif nod yw cefnogi prosiectau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol o fewn yr AHNE, a’r rheini’n gynaliadwy eu natur.

Caiff y gronfa ei chyllido gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac fe’i gweinyddir yn lleol gan dîm AHNE Ynys Môn.

 I gael rhagor o fanylion gwelwch y taflenni gwybodaeth a’r ffurflenni cais i’w lawrlwytho isod.

Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy - CDC yn gyfle ardderchog i geisio am gymhorthdal grant ar gyfer prosiectau amgylcheddol sy’n arloesol a chynaliadwy, ac sy’n rhai y bydd cymunedau lleol yn ymwneud â hwy mewn Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Mae AHNE yn dirweddoedd sy’n genedlaethol bwysig, wedi eu dynodi oherwydd eu harddwch golygfaol ysblennydd.

 • grwpiau cymunedol, gwirfoddol neu bartneriaethau
 • cynghorau cymuned
 • awdurdodau lleol
 • y sector breifat (am brosiectau sydd o ddiddordeb cyhoeddus ehangach)
 • unigolion (am brosiectau sydd o ddiddordeb cyhoeddus ehangach)

Prosiectau sy’n cwrdd ag amcanion y cynllun a’r AHNE, sef:

 • cadw a gwella harddwch naturiol yr AHNE, gan gynnwys yr amgylchedd adeiledig
 • hybu mathau cynaliadwy o ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd mewn AHNE
 • hybu lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol
 • hybu’r cyfle i gael mwynhad tawel yn yr AHNE
  • bydd y cynllun yn darparu grantiau prosiectau, grantiau rheolaeth i helpu tuag at gostau staff a grantiau datblygu i fod yn gatalydd ar gyfer rhyw weithgaredd newydd neu bartneriaethau
  • bydd hyd at 75% ar gael ar gyfer prosiectau cymwys
  • disgwylir i ymgeiswyr dalu o leiaf 25% o gyfanswm cost y prosiect, naill ai o’u cyllid eu hunain neu o gyllid o gyfeiriad arall (megis cyllid grantiau eraill, cyfraniadau mewn nwyddau/gwasanaethau, Cyllid Ewropeaidd megis Amcan 1 neu’r Loteri)
  • bydd taliadau’n cael eu gwneud, fel arfer, ar ôl i’r prosiect gael ei gyflawni