Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf


Darllenwch yr holl wybodaeth cyn gwneud cais.

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad o un tro o £200 gan eu hawdurdod lleol er mwyn darparu cymorth tuag at dalu eu costau tanwydd.

Bydd un taliad ar gael i bob aelwyd gymwys fodd bynnag maen nhw'n talu am eu tanwydd, a gellir honni ni waeth a ydyn nhw'n defnyddio tanwydd ar neu oddi ar y grid.

Bydd y cynllun yn agored i aelwydydd lle mae ymgeisydd neu bartner yn derbyn un o'r budd-daliadau cymhwyso ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023.

 • Chi sy'n gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd yn eich eiddo.
 • Nid ydych wedi derbyn taliad o dan y cynllun y flwyddyn yma.
 • Rydych yn derbyn budd-dal lles prawf modd cymwys ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023.

Y budd-daliadau lles cymwys

 • Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
 • Cymorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Pensiwn
 • Taliadau Annibyniaeth Personol
 • Lwfans Byw Anabledd
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gofalwr
 • Lwfans Ceisio Gwaith Cyfrannol / Dull Newydd
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cyfrannol / Dull Newydd
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Pensiwn Rhyfel – Ychwanegiad Symudedd
 • Rydych chi, eich partner, neu'r ddau ohonoch yn gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd yn eich eiddo.
 • Nid ydych chi na'ch partner wedi derbyn taliad o dan y cynllun y flwyddyn yma.
 • Rydych chi, eich partner, neu'r ddau ohonoch yn derbyn budd-dal lles prawf modd cymwys ar sail oedran gweithio ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023.

Y budd-daliadau lles cymwys

 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Byw Anabledd
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans GweiniCyson
 • Pensiwn Rhyfel- Ychwanegiad Symud

Os ydych chi neu'ch partner yn atebol am y costau tanwydd ond heb dderbyn unrhyw un o'r budd-daliadau cymhwyso, gallech fod â hawl i daliad os oes gennych berson cymwys sy'n byw gyda chi.

Mae person yn bodloni'r diffiniad o berson cymwys os ydynt yn:

 • Meddiannu eich cartref fel eu prif breswylfa; a
 • Yn blentyn dibynnol neu oedolyn arall sy'n byw gyda chi neu'ch partner ac,
 • Maen nhw'n derbyn un o'r budd-daliadau cymwys rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023.

Y budd-daliadau lles cymwys

 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Byw Anabledd
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Pensiwn Rhyfel - Ychwanegiad Symud

Gwneud cais

Gwneir y cais am daliad tanwydd gaeaf ar-lein.

Mae'r ffurflen gais yn hawdd i'w defnyddio a bydd ond yn cymryd ychydig funudau i'w chwblhau.

Bydd gofyn i chi gadarnhau unrhyw fudd-daliadau rydych yn eu derbyn a bydd angen eich rhif Yswiriant Gwladol arnoch (National Insurance number).

Gall ffrind neu berthynas lenwi'r ffurflen gyda chi, os oes angen help arnoch.

Gwnewch gais ar-lein am y taliad tanwydd gaeaf

Bydd y ffurflen gais hon yn cau ar 28 Chwefror 2023.

Os nad ydych chi'n gymwys

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn, neu’n parhau i ddioddef caledi ariannol difrifol, efallai eich bod yn dymuno cyflwyno hawliad i’r Gronfa Cymorth Dewisol.

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol a bod diffyg yn y cymorth rydych yn ei dderbyn tuag at eich rhent, efallai yr hoffech wneud cais am Daliad Tai Dewisol hefyd.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na