Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf


Ar gau i geisiadau newydd

Gwybodaeth wreiddiol

Os rydych eisoes wedi gwneud cais am daliad tanwydd y gaeaf, nid oes angen i chi neud cais pellach.

Taliad untro yw hwn.

Os rydych wedi gwneud cais ond heb dderbyn taliad eto, plîs peidiwch â gwneud cais arall.

Rydym yn derbyn swm sylweddol o geisiadau dyblyg, ac mae hyn yn arafu’r broses o wneud y taliadau.

Nid ydym yn ymwybodol ar hyn o bryd os fydd y cynllun yn rhedeg eto yn 2023.

Cefndir

Darllenwch yr holl wybodaeth cyn gwneud cais.

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad o un tro o £200 gan eu hawdurdod lleol er mwyn darparu cymorth tuag at dalu eu costau tanwydd.

Bydd un taliad ar gael i bob aelwyd gymwys fodd bynnag maen nhw'n talu am eu tanwydd, a gellir honni ni waeth a ydyn nhw'n defnyddio tanwydd ar neu oddi ar y grid.

Bydd y cynllun yn agored i aelwydydd lle mae ymgeisydd neu bartner yn derbyn un o'r budd-daliadau cymhwyso ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023.

 • Chi sy'n gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd yn eich eiddo.
 • Nid ydych wedi derbyn taliad o dan y cynllun y flwyddyn yma.
 • Rydych yn derbyn budd-dal lles prawf modd cymwys ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023.

Y budd-daliadau lles cymwys

 • Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
 • Cymorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Pensiwn
 • Taliadau Annibyniaeth Personol
 • Lwfans Byw Anabledd
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gofalwr
 • Lwfans Ceisio Gwaith Cyfrannol / Dull Newydd
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cyfrannol / Dull Newydd
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Pensiwn Rhyfel – Ychwanegiad Symudedd
 • Rydych chi, eich partner, neu'r ddau ohonoch yn gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd yn eich eiddo.
 • Nid ydych chi na'ch partner wedi derbyn taliad o dan y cynllun y flwyddyn yma.
 • Rydych chi, eich partner, neu'r ddau ohonoch yn derbyn budd-dal lles prawf modd cymwys ar sail oedran gweithio ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023.

Y budd-daliadau lles cymwys

 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Byw Anabledd
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans GweiniCyson
 • Pensiwn Rhyfel- Ychwanegiad Symud

Os ydych chi neu'ch partner yn atebol am y costau tanwydd ond heb dderbyn unrhyw un o'r budd-daliadau cymhwyso, gallech fod â hawl i daliad os oes gennych berson cymwys sy'n byw gyda chi.

Mae person yn bodloni'r diffiniad o berson cymwys os ydynt yn:

 • Meddiannu eich cartref fel eu prif breswylfa; a
 • Yn blentyn dibynnol neu oedolyn arall sy'n byw gyda chi neu'ch partner ac,
 • Maen nhw'n derbyn un o'r budd-daliadau cymwys rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023.

Y budd-daliadau lles cymwys

 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Byw Anabledd
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Pensiwn Rhyfel - Ychwanegiad Symud

Gwneud cais

Gwneir y cais am daliad tanwydd gaeaf ar-lein.

Mae'r ffurflen gais yn hawdd i'w defnyddio a bydd ond yn cymryd ychydig funudau i'w chwblhau.

Bydd gofyn i chi gadarnhau unrhyw fudd-daliadau rydych yn eu derbyn a bydd angen eich rhif Yswiriant Gwladol arnoch (National Insurance number).

Gall ffrind neu berthynas lenwi'r ffurflen gyda chi, os oes angen help arnoch.

Daeth y ffurflen hon i ben ar 28 Chwefror 2023.

Os nad ydych chi'n gymwys

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn, neu’n parhau i ddioddef caledi ariannol difrifol, efallai eich bod yn dymuno cyflwyno hawliad i’r Gronfa Cymorth Dewisol.

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol a bod diffyg yn y cymorth rydych yn ei dderbyn tuag at eich rhent, efallai yr hoffech wneud cais am Daliad Tai Dewisol hefyd.