Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun cymorth tanwydd gaeaf


Mae'r cynllun hwn bellach wedi cau i geisiadau newydd.

Gwybodaeth wreiddiol

Darllenwch y dudalen hon yn ofalus.

Mae ffurflen gais ar-lein ar ddiwedd y wybodaeth.

Nifer uchel iawn o geisiadau

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28 Chwefror 2022

Gofynnwn yn garedig i chi beidio cysylltu gyda’r tîm budd-daliadau am ddiweddariad ar ddyddiad talu. Bydd pob taliad yn cael ei wneud cyn diwedd Mawrth 2022

Cefndir

Fel rhan o becyn cymorth gwerth dros £50 miliwn er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r pwysau uniongyrchol ar gostau byw, mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod dros £38 miliwn ar gael drwy gynllun cymorth tanwydd gaeaf.

Gall cartrefi sy’n gymwys hawlio taliad untro gan y Cyngor er mwyn darparu cymorth iddynt wrth geisio talu biliau tanwydd y gaeaf.

Mae swm y taliad wedi cynyddu i £200.

Os ydych eisoes wedi gwneud eich cais neu wedi cael eich taliad o £100, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Byddwn yn anfon y taliad ychwanegol o £100 atoch cyn diwedd mis Ebrill.

Bydd y taliad ar gael i holl gartrefi cymwys pa bynnag ffordd y byddwch yn talu am eich tanwydd boed hynny drwy fesurydd talu ymlaen llaw, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu bob chwarter. 

Cymhwystra

Mae’r cynllun ar agor i gartrefi lle mae un aelod o’r cartref sydd o oedran gwaith wedi derbyn budd-daliadau sy’n seiliedig ar incwm (unrhyw dro rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022): 

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag Incwm
  • Credyd Cynhwysol
  • Credydau Treth Gwaith 

Rhaid i chi, eich partner neu’r ddau ohonoch fod yn gyfrifol am dalu’r biliau tanwydd yn eich eiddo.

Rhaid i chi neu eich partner beidio â bod wedi derbyn taliad o dan y cynllun o'r blaen. 

Sut i hawlio

Bydd y Cyngor yn ysgrifennu at gartrefi cymwys sy’n derbyn Gostyngiad y Dreth Gyngor ar hyn o bryd er mwyn cael gwybodaeth sylfaenol ar gyfer gallu cefnogi’r cais ynghyd â chael manylion er mwyn gallu hwyluso’r taliad.

Fel arall, os nad ydych yn derbyn Gostyngiad y Dreth Gyngor ar hyn o bryd, ond rydych yn derbyn un o’r budd-daliadau cymwys a nodir uchod, gallwch gyflwyno hawliad ar-lein.

Bydd angen eich Rhif Yswiriant Gwladol arnoch i wneud cais.

Mae'r cynllun hwn bellach wedi cau i geisiadau newydd

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28 Chwefror 2022

Gofynnwn yn garedig i chi beidio cysylltu gyda’r tîm budd-daliadau am ddiweddariad ar ddyddiad talu. Bydd pob taliad yn cael ei wneud cyn diwedd Mawrth 2022.

Cynnydd taliad

Mae swm y taliad wedi cynyddu i £200. Y dyddiad cau nawr yw 28 Chwefror.

Os ydych eisoes wedi gwneud eich cais neu wedi cael eich taliad o £100, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth, Byddwn yn anfon y taliad ychwanegol o £100 atoch cyn diwedd mis Ebrill.

Os nad ydych chi'n gymwys

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn, neu’n parhau i ddioddef caledi ariannol difrifol, efallai eich bod yn dymuno cyflwyno hawliad i’r Gronfa Cymorth Dewisol.

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol a bod diffyg yn y cymorth rydych yn ei dderbyn tuag at eich rhent, efallai yr hoffech wneud cais am Daliad Tai Dewisol hefyd.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na