Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Tipio anghyfreithlon a gorfodaeth gwastraff


Tipio anghyfreithlon - beth ydyw?

‘Tipio Anghyfreithlon’ yw gadael gwastraff a reolir yn ddiawdurdod ar dir nad yw wedi ei drwyddedu i’w dderbyn.

Mewn geiriau eraill mae’n rhywbeth mwy na gadael sbwriel.

Gellir gweld yr union fanylion am y drosedd o dan Adran 33 Deddf Diogelwch Amgylcheddol 1990.

Mae pobl sy’n cyflawni’r drosedd hon yn torri’r gyfraith ac mae tipio anghyfreithlon yn niweidiol i’r amgylchedd, yn llygru, yn annifyr i edrych arno, yn wrthgymdeithasol ac yn gostus i’w glirio.

Tipio anghyfreithlon

Llenwch y ffurflen ar-lein.

Gallwch hefyd lenwi’r ffurflen isod a’i yrru at yr Adain Rheoli Gwastraff, neu ffoniwch y swyddfa ar 01248 752860. Mae modd lawrlwytho’r cerdyn post isod a’i hargraffu. Does dim angen stamp - gallwch ei ddanfon trwy ddefnyddio’r cyfeiriad rhad bost sydd ar y cerdyn.

Gallwch gyflwyno’r ffurflen yn anhysbys neu cofrestrwch eich cyfrif hunan wasanaeth personol a diogel, bydd yn arbed amser ac yn helpu i gadw trefn ar eich ceisiadau am wasanaeth.  

Beth mae’r Cyngor yn ei wneud ynglyn a thipio-anghyfreithlon?

Bydd pob achos o dipio anghyfreithlon yr adroddir amdano yn cael ei ymchwilio, a’i archwilio a chymerir ffotograff ac yna caiff ei basio ymlaen i’n contractwyr i’w glirio.

Mae’r tystiolaeth yn cael ei ddefnyddio i sefydlu enw a chyfeiriad, manylion cyfrif banc personol, enwau cwmnïau neu unrhyw beth fydd yn cyfeirio’r Swyddog Gorfodaeth tuag at y troseddwr.

Mae hyn yn cymryd llawer o amser ac ymdrech gyda rhywbeth y gellir mynd ag ef i , a hynny am ddim ar gyfer delio ag ef yn y ffordd gywir.

Nid cyfrifoldeb yr Awdurdod yw clirio achosion o dipio anghyfreithlon ar dir preifat. Bydd angen gwneud trefniadau preifat.

Y gyfraith

Cyflwynwyd Cyfraith Statud i gosbi’r rhai sy’n cyflawni trosedd Amgylcheddol.

Defnyddir y ddeddfwriaeth hon i roi dirwy sefydlog a chymryd camau cyfreithiol lle bo angen hynny.

Cymryd camau gorfodaeth yw’r opsiwn olaf ac addysgu pobl yw’r opsiwn gorau bob tro.

Bydd yr Adain Rheoli Gwastraff yn gweithio gyda thrigolion i addysgu a rhoi cyfarwyddyd ar sut i ddelio gyda gwastraff a chael gwared ohono mewn ffordd gyfrifol.