Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwastraff busnesau a masnachol


Nid yw’r ddwy Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig ar yr Ynys wedi eu hawdurdodi’n gyfreithiol i gymryd gwastraff masnachol neu wastraff o fusnesau. Os byddwch yn mynd â gwastraff masnachol neu wastraff o fusnesau i’r safleoedd hyn, yna, byddwch yn torri’r gyfraith.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, mewn ymgynghoriad gyda’r Adain Rheoli Gwastraff a Heddlu Gogledd Cymru, yn gweithredu ar y cyd yn rheolaidd ac yn stopio cerbydau masnachol a’u harchwilio am wastraff sy’n cael ei gludo’n anghyfreithlon.

Gall y dirwyon os deuir o hyd i wastraff ac os bydd erlyniad, fod yn uchel.  Gall dirwyon amrywio o £300 am ddirwy sefydlog yn y fan a’r lle i hyd at £5,000 os aiff yr achos i’r Llys.

Byddwn yn awgrymu eich bod yn darllen y gwybodaeth canlynol os yr ydych angen gwaredu a gwastraff masnachol, gan bod angen trywydd papur ar gyfer dibenion cyfreithiol.

Beth sydd angen i chi ei wneud wrth gyflogi person i wneud gwaith masnachol?

Os ydych chi’n cyflogi rhywun i wneud gwaith i chi a bod y gwaith hwnnw am gynhyrchu gwastraff a bod y person sy’n gwneud y gwaith i chi yn cynnig mynd â’r gwastraff i ffwrdd, rhaid i chi fod yn siŵr o rai pethau:

  1. Bod gan y person Drwydded Cludo Gwastraff.  Bydd y drwydded yn cynnwys rhif unigryw a roddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru
  2. Yna, bydd y person sy’n gwneud y gwaith yn rhoi derbynneb i chi. Bydd y dderbynneb yn cynnwys, ymysg manylion eraill, y wybodaeth ganlynol:
  •  manylion y person sy’n cludo gwastraff
  • cyfeirnod unigryw’r person
  • rhif sy’n dilyn trefn rifyddol mewn llyfr derbynebion
  • y dyddiad
  •  manylion neu ddisgrifiad o’r gwastraff
  •  o ble y mae’r gwastraff yn dod, ac
  •  i ble y mae’n cael ei ddanfon

Dylid cadw’r dderbynneb a’i dangos fel tystiolaeth os bydd Swyddogion awdurdodedig yn gofyn amdani.

Yr hyn y mae angen i fasnachwr sy’n cario gwastraff masnachol neu wastraff o fusnesau ei wneud?

Dylai’r person sy’n gwneud gwaith masnachol fod wedi cael Trwydded Cludo Gwastraff a gyhoeddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru . Mae ar y drwydded gyfeirnod unigryw sy’n awdurdodi’r deilydd i gludo gwastraff o fusnesau ac/neu wastraff masnachol.

Pan mae person yn gwneud gwaith sy’n golygu y cynhyrchir gwastraff sydd ddim yn wastraff peryglus a bod y person sy’n ei gyflogi/chyflogi yn gofyn iddo/iddi fynd â’r gwastraff ymaith, rhaid i’r person sy’n gwneud y gwaith roi derbynneb i’r person sy’n ei gyflogi/chyflogi (yn unol â’r uchod). Yna, bydd y person sydd wedi gwneud y gwaith yn cadw copi o’r dderbynneb am bum mlynedd.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na