Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwasanaeth cymorth casglu


Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn rhoi cymorth mewn achosion lle na fedr unigolion, oherwydd eu bod yn fregus neu oherwydd analluedd, ddanfon eu biniau ar olwynion neu focsys ailgylchu at ochr y lôn ac ar yr amod nad oes unrhyw berson arall a allai gyflawni’r dasg yn byw yn y tŷ, gallent gyflwyno cais ffurfiol i’r Cyngor am wasanaeth cymorth casglu.

Os bydd y Cyngor yn cymeradwyo’r cais am y gwasanaeth cymorth casglu, yna bydd yn cytuno gyda deilydd y tŷ ar bwynt casglu addas.

Cyfyngir y gwasanaeth cymorth casglu i’r aelwydydd hynny sydd mewn angen gwirioneddol yn dilyn proses o gyflwyno cais i’r Cyngor. Bydd y Cyngor yn adolygu’r angen am y gwasanaeth hwn bob blwyddyn.

Gwneud cais am wasanaeth cymorth casglu ar-lein

Sut rydym yn defnyddio eich manylion personol

Bydd y wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen hon yn cael ei ddefnyddio i bwrpasau gweinyddol.

Deddf Diogelu Data 1998. Cyngor Sir Ynys Môn yw’r rheolwr data at ddibenion y ddeddf.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na