Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Beth sy'n mynd i ble?


Cofiwch olchi a gwasgu eich eitemau ailgylchu cyn eu rhoi yn y troli bocs. Bydd hyn yn creu mwy o le yn eich troli bocs ac yn sicrhau fod eich bocsys yn cael eu gwagio.

Os yw’r eitemau ailgylchu a gyflwynir yn fudr, neu os oes olion bwyd arnynt, ni fydd Contractwr Casglu Gwastraff y Cyngor yn gwagio’r bocsys ailgylchu.

Byddant yn cael eu gadael ac yn cael eu casglu’r wythnos ganlynol (ar yr amod fod pob eitem yn lân).

Trolibocs

Bocs top coch

 • papur cymysg
 • cylchgronau ac amlenni
 • tecstiliau, fel hen ddillad a deunydd, gan gynnwys dillad gwely. Dim duvets na chobennydd (mae angen i'r tecstiliau fod mewn bag)

Sicrhewch os gwelwch yn dda bod y tecstiliau yn cael eu rhoi mewn bag plastig o fewn y bocs top coch ar bob achlysur. Bydd hyn yn sicrhau na fydd y tecstiliau yn gwlychu mewn tywydd garw.

Bocs canol glas

 • poteli plastig
 • potiau, tybiau a  chynwysyddion plastig
 • caniau diod, tuniau bwyd  ac erosolau
 • eitemau ffoil glân

Dim tuniau nwy

Bocs gwaelod oren

 • poteli gwydr a jariau 
 • cardbord  (dim mwy na 50cm x 50cm) 

Bin gwastraff bwyd

 • llysiau a ffrwythau
 • bara a phastai 
 • cynnyrch llaeth 
 • cig ac esgyrn
 • pysgod
 • te a choffi 

Cwdyn gwyn

 • batris cartref
 • cetris inc
 • ffonau symudol

Bin gwyrdd (tanysgrifwyr yn unig)

 • toriadau gwair
 • dail
 • chwyn
 • blodau a phlanhigion
 • brigdoriadau gardd
 • toriadau gwrychoedd
 • brigau a changhennau tenau

Cofiwch

 • dim bagiau plastig
 • dim gwastraff cegin a bwyd
 • dim pridd a rwbel

Gwastraff peryglus

Mae’n rhaid i eitemau gwastraff peryglus megis batris, blychau nwy, cemegau a barbeciws y gellir eu taflu gael eu gwaredu yn y modd priodol.

Mae’r eitemau hyn yn gallu achosi gwres ac ni ddylid eu rhoi gyda’r gwastraff cyffredinol. Gall yr eitemau hyn achosi tân yn y canolfannau ailgylchu gan greu sefyllfaoedd peryglus ac achosi risg i nifer o bobl.

Defnyddiwch eich bag ailgylchu gwyn bach er mwyn cael gwared ar fatris.

Dylid cael gwared ar yr holl eitemau gwastraff peryglus eraill yn y modd priodol yng nghanolfan ailgylchu gwastraff domestig Gwalchmai neu Phenhesgyn.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na