Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Beth sy'n mynd i ble?


Cofiwch olchi a gwasgu eich eitemau ailgylchu cyn eu rhoi yn y troli bocs. Bydd hyn yn creu mwy o le yn eich troli bocs ac yn sicrhau fod eich bocsys yn cael eu gwagio.

Os yw’r eitemau ailgylchu a gyflwynir yn fudr, neu os oes olion bwyd arnynt, ni fydd Contractwr Casglu Gwastraff y Cyngor yn gwagio’r bocsys ailgylchu.

Byddant yn cael eu gadael ac yn cael eu casglu’r wythnos ganlynol (ar yr amod fod pob eitem yn lân).

Trolibocs

Bocs top coch

 • papur cymysg
 • cylchgronau ac amlenni
 • tecstiliau, fel hen ddillad a deunydd, gan gynnwys dillad gwely. Dim duvets na chobennydd (mae angen i'r tecstiliau fod mewn bag)

Sicrhewch os gwelwch yn dda bod y tecstiliau yn cael eu rhoi mewn bag plastig o fewn y bocs top coch ar bob achlysur. Bydd hyn yn sicrhau na fydd y tecstiliau yn gwlychu mewn tywydd garw.

Bocs canol glas

 • poteli plastig
 • potiau, tybiau a  chynwysyddion plastig
 • caniau diod, tuniau bwyd  ac erosolau
 • eitemau ffoil glân

Dim tuniau nwy

Bocs gwaelod oren

 • poteli gwydr a jariau 
 • cardbord  (dim mwy na 50cm x 50cm) 

Bin gwastraff bwyd

 • llysiau a ffrwythau
 • bara a phastai 
 • cynnyrch llaeth 
 • cig ac esgyrn
 • pysgod
 • te a choffi 

Cwdyn gwyn

 • batris cartref
 • cetris inc
 • ffonau symudol

Bin gwyrdd (tanysgrifwyr yn unig)

 • toriadau gwair
 • dail
 • chwyn
 • blodau a phlanhigion
 • brigdoriadau gardd
 • toriadau gwrychoedd
 • brigau a changhennau tenau

Cofiwch

 • dim bagiau plastig
 • dim gwastraff cegin a bwyd
 • dim pridd a rwbel

Gwastraff peryglus

Mae’n rhaid i eitemau gwastraff peryglus megis batris, blychau nwy, cemegau a barbeciws y gellir eu taflu gael eu gwaredu yn y modd priodol.

Mae’r eitemau hyn yn gallu achosi gwres ac ni ddylid eu rhoi gyda’r gwastraff cyffredinol. Gall yr eitemau hyn achosi tân yn y canolfannau ailgylchu gan greu sefyllfaoedd peryglus ac achosi risg i nifer o bobl.

Defnyddiwch eich bag ailgylchu gwyn bach er mwyn cael gwared ar fatris.

Dylid cael gwared ar yr holl eitemau gwastraff peryglus eraill yn y modd priodol yng nghanolfan ailgylchu gwastraff domestig Gwalchmai neu Phenhesgyn.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.