Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfansoddiad Cyngor Sir Ynys Môn


Mae’r Cyfansoddiad yn ddull pwysig i gynghorwyr, swyddogion, dinasyddion a chyfranddeiliaid ddeall sut mae’r Cyngor yn gwneud penderfyniadau a phwy sy’n gyfrifol am y penderfyniadau hynny.

Mae’r Cyfansoddiad wrth galon busnes yr awdurdod lleol. Mae’n dosrannu pwer a chyfrifoldeb o fewn yr awdurdod lleol, a rhyngddo ac eraill. Er enghraifft, mae’n dirprwyo awdurdod i weithredu i swyddogion unigol. Mae hefyd yn rheoleiddio ymddygiad unigolion a grwpiau drwy godau ymddygiad, protocolau a rheolau sefydlog.

Nodyn: Mae pob cyfeiriad yn y Cyfansoddiad hwn at “diwrnod” yn golygu “diwrnod gweithio” ac nid yw’n cynnwys Sadyrnau, Suliau, Gwyliau’r Banc a gwyliau swyddogol y Cyngor (sef gwyliau sy’n cynnwys y cyfnod rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd a hefyd Ddydd Gŵyl Dewi).

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.gov.uk er mwyn i ni allu eich helpu.

Rhan: 1 Crynodeb ac Esboniad

Mynegai cynnwys

1.1 Y Cyfansoddiad y Cyngor

1.2 Beth sydd yn y Cyfansoddiad?

1.3 Sut y mae'r Cyngor yn gweithredu

1.4 Sut y Gwneir Penderfyniadau

1.5 Sgriwtini

1.6 Staff y Cyngor

1.7 Hawliau Dinasyddion

Rhan 3: Cyfrifoldeb am Swyddogaethau

Mynegai cynnwys

3.1 Mae rhan hon y Cyfansoddiad yn amlinellu cyfrifoldebau'r canlynol am wneud penderfyniadau mewn perthynas â gwahanol swyddogaethau'r Cyngor

3.2 Cyngor llawn

3.3 Y Pwyllgor Gwaith

3.4 Pwyllgorau Rheoleiddio a Phwyllgorau Eraill

3.4.3 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

3.4.4 Pwyllgor Apeliadau

3.4.5 Pwyllgor Apelio Gwahardd a Mynediad – Ysgolion

3.4.6 Pwyllgor Apelio y Gwasanaethau Cymdeithasol

3.4.7 Pwyllgor Safonau - Gweler Erthygl 9 y Cyfansoddiad

3.4.8 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio – Cylch Gorchwyl

3.4.9 Pwyllgor Penodi

3.4.10 Pwyllgor Trwyddedu

3.4.11 Cyd Bwyllgor Polisi Cynllunio

3.4.12 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

3.4.13 Pwyllgor Ymchwilio

3.4.14 Pwyllgor Disgyblu

3.4.15 Pwyllgor Sgriwtini

3.5 Y Cynllun Dirprwyo i Swyddogion

3.5.1 Egwyddorion Llywodraethol

3.5.2 Dirprwyo i'r Prif Weithredwr, Dirprwy Brif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Swyddogaeth, Penaethiaid Gwasanaeth ac unrhyw Benaethiaid Proffesiwn/Rheolwyr Gwasanaeth a gaiff eu nodi’n benodol yn y Cynllun Dirprwyo hwn

3.5.3 Dirprwyo i Swyddogion Penodol

3.5.3.1 Prif Weithredwr

3.5.3.2 Dirprwy Brif Weithredwr

3.5.3.3 Dileu

3.5.3.4 Dileu

3.5.3.5 Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151

3.5.3.6 Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro

3.5.3.7 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

3.5.3.7.15 Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

3.5.3.8 Pennaeth Gwasanaeth: Plant a Theuluoedd

3.5.3.9 Pennaeth Proffesiwn AD a Gwasanaeth Trawsnewid

3.5.3.10 Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd

3.5.3.11 Pennaeth Gwasanaeth: Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo

3.5.3.12 Pennaeth Gwasanaeth: Tai

3.5.3.13 Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc

3.5.3.14 Pennaeth Gwasanaeth: Gwasanaeth Oedolion

3.5.3.15 Archwilio (Rheolwr Gwasanaeth)

3.5.3.16 Pennaeth Gwasanaethau Democtratic

3.5.3.17 Dileu

3.5.3.18 Rheolwr Gwasanaethau TGCh

3.5.3.19 Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.