Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Bod yn gynghorydd


Mae bod yn gynghorydd ar Ynys Môn yn caniatáu i chi helpu a gwella eich cymuned leol. Defnyddio eich angerdd a’ch cymhelliad i wireddu newid gwirioneddol!

Beth yw cynghorydd?

Mae Cynghorwyr yn bobl sy’n cael eu hethol i gynrychioli eu cymuned yn dilyn etholiad. Mae yna gynghorwyr sir a chynghorwyr tref a chymuned.

Ar ôl cael eich ethol yn gynghorydd, gallwch gynrychioli’r bobl yn eich cymuned a gwneud penderfyniadau ar eu rhan. Gall fod yn rôl heriol iawn, ond mae’n rhoi llawer o foddhad hefyd os ydych yn angerddol am eich cymuned.

Gwrandewch a gwyliwch gynghorwyr yn rhannu eu profiadau.

Darganfod mwy

Mae gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wefan am fod yn gynghorydd. Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth am beth mae cynghorwyr yn ei wneud, pa gymorth y maent yn ei dderbyn a sut i ddod yn gynghorydd.

Mae’n cynnwys casgliad o fideos ac astudiaethau achos hefyd.

Byddwch yn Gynghorydd Cymru

Cronfa Mynediad i Swyddi Etholedig Cymru

Sefydlwyd Cronfa Mynediad i Swyddi Etholedig Cymru er mwyn ceisio dileu’r rhwystrau bydd pobl anabl yn wynebu wrth ymgeisio am swyddi etholedig, wrth ddarparu help ariannol gyda chostau addasiadau a chymorth rhesymol.  Gweinyddir y Gronfa gan Anabledd Cymru gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Pecyn enwebu

Pecyn enwebu

Mae'r dyddiad ar gyfer enwebiadau bellach wedi mynd heibio

Mae'r pecyn enwebu hwn at ddefnydd ymgeiswyr sy'n sefyll etholiad llywodraeth leol yng Nghymru. 

Mae'n cynnwys y ffurflenni sydd angen eu cwblhau gan ymgeiswyr a'u cyflwyno i'r Swyddog Canlyniadau (drwy law, post neu'n electroneg drwy e-bost: enwebiadau@ynysmon.gov.uk) erbyn 4pm ar 5 Ebrill.

Lawrlwythwch y pecyn enwebu

Ganllawiau ac adnoddau

Ganllawiau ac adnoddau sydd eu hangen arnoch os ydych yn ymgeisydd mewn etholiad cyngor plwyf neu gymuned yng Nghymru.

Ewch i wefan Y Comisiwn Etholiadol

Etholiad nesaf

Cynhelir yr etholiadau lleol nesaf ar 5 Mai 2022.