Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Datganiad o'r cyfrifon


Mae’r datganiad cyfrifon hwn yn egluro cyllid Cyngor Sir Ynys Môn yn ystod blwyddyn ariannol a’r sefyllfa ariannol ar ddiwedd y flwyddyn honno.

Mae gwybodaeth bellach ar gyfrifon a chyllidebau’r cyngor ar gael oddi wrth y Gwasanaeth Cyllid. Mae croeso i chwi anfon unrhyw sylwadau neu ymholiadau i sylw’r Gwasanaeth Cyllid.

Oedi wrth baratoi a chyhoeddi’r cyfrifon drafft tu hwnt i 31 Mai 2023

O dan Reoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’u diwygiwyd), mae’n ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cyngor Sir Ynys Môn lofnodi a dyddio Datganiad Cyfrifon drafft Cyngor Sir Ynys Môn ac ardystio ei fod yn cyflwyno darlun gwir a theg o’r sefyllfa ariannol ar ddiwedd y flwyddyn y mae’n berthnasol iddi ac o incwm a gwariant y cyngor ar gyfer y flwyddyn honno.

Yn unol â’r Rheoliadau, rhaid cwblhau hyn erbyn 31 Mai bob blwyddyn.

Serch hynny, mae’r rheoliadau’n gwneud darpariaeth ar gyfer awdurdodau lleol sy’n wynebu oedi wrth baratoi a chyhoeddi eu cyfrifon ariannol blynyddol trwy gyhoeddi hysbysiad ar wefan y cyngor perthnasol yn nodi’r rhesymau am yr oedi wrth gyhoeddi’r cyfrifon drafft.

Pwrpas yr hysbysiad hwn yw hysbysu Dinasyddion Ynys Môn a chydranddeiliaid y bydd oedi wrth gyhoeddi Datganiad Cyfrifon y Cyngor ar gyfer 2022 i 2023.

Mae’r gwybodaeth yma yn dangos disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran yr amserlenni diwygiedig ar gyfer paratoi a chyhoeddi Datganiad Cyfrifon awdurdodau lleol ar gyfer 2022 i 2023. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod 'yn dilyn y pandemig ac asedau isadeiledd (megis ffyrdd, llwybrau troed, goleuadau stryd a chelfi stryd), materion archwilio a godwyd y llynedd', fod effaith barhaus ar adnoddau staff awdurdodau lleol ac efallai y bydd gwaith ychwanegol i’w wneud er mwyn llunio’r cyfrifon terfynol eleni.

Yr amserlen a awgrymir gan Lywodraeth Cymru

Datganiad Cyfrifon Drafft

Terfyn Amser Statudol: 31 Mai 2023

Terfyn Amser Estynedig: 31 Gorffennaf 2023

Datganiad o’r Cyfrifon Archwiliedig

Terfyn Amser Statudol: 31 Gorffennaf 2023

Terfyn Amser Estynedig: 31 Rhagfyr 2023

Nid yw’r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio’r cyfrifon drafft ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023 erbyn 31 Mai 2023.

Effaith yr oedi wrth gwblhau’r archwiliad o Ddatganiad Cyfrifon 2021i 2022 sydd i gyfrif am hyn, fel yr amlygir gan Lywodraeth Cymru uchod.

Yn ogystal, roedd y gwaith yn fwy cymhleth a chafwyd gwaith ychwanegol a arweiniodd at ragor o oedi, yn arbennig mewn perthynas â chynnydd mewn trefniadau asiantaeth, mwy o weithio ar y cyd gydag awdurdodau lleol eraill, mwy o waith cyfrifo cyfalaf oherwydd y cynnydd a wnaed ar brosiectau Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, megis yr Ysgol Corn Hir newydd yn Llangefni, ac adeiladu tai cyngor newydd, yn ogystal â phrynu ac adnewyddu tai er mwyn cynyddu nifer y tai cyngor ymhellach.

Rheswm arall am yr oedi wrth gyhoeddi’r datganiad cyfrifon drafft yw fod y cyngor yn disgwyl i ganllawiau CIPFA gael eu cyhoeddi mewn perthynas â sefyllfa asedau pensiwn anarferol y cyngor, rhywbeth sydd hefyd yn effeithio ar sawl cyngor arall. Bydd y cyngor felly’n gweithio’n unol ag amserlenni estynedig Llywodraeth Cymru. 

Marc Jones FCPFA
Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.