Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Siarter Gofal Cwsmer


Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi datblygu cyfres o safonau ar gyfer gofal cwsmer.

Ein chwe amcan strategol

Mae'r amcanion hyn yn cefnogi gweledigaeth allweddol y cyngor o greu Ynys Môn sy'n iach ac yn llewyrchus lle gall pobl ffynnu.

Yr Iaith Cymraeg

Cynyddu cyfleoedd i ddysgu a defnyddio'r iaith.

Gofal cymdeithasol a llesiant

Rhoi cymorth cywir ar yr adeg cywir.

Addysg

Sicrhau darpariaeth effeithiol ar gyfer heddiw a chenedlaethau'r dyfodol.

Tai

Sicrhau fod gan pawb yr hawl i alw rhywle yn gartref.

Economi

Hyrwyddo cyfleoedd i ddatblygu economi'r ynys.

Newid hinsawdd

Ymateb i'r argyfng, mynd i'r afael â newid gweithio tuag at fod yn sefydlaid sero net erbyn 2030.

Ein gwerthoedd

Parch

Rydym yn barchus ac ynystyriol tuag at eraill ergwaethaf ein gwahaniaethau.

Gonestrwydd

Rydym yn ymrwymedig isafonau uchel o ran ymddygiadac uniondeb.

Cydweithio

Rydym yn gweithio fel tîm,gyda’n cymunedau a’npartneriad i gyflawni’rcanlyniadau gorau ar gyfer pobl Ynys Môn.

Hyrwyddo’rcyngor a’r ynys

Rydym yn creu ymdeimlad ofalchder mewn gweithio i’rcyngor ac yn cyflwyno delweddgadarnhaol o’r cyngor a’r ynys.

Mae ein siarter yn nodi ein hymrwymiad i chi

Gallwch ddibynnu arnom ni i:

 • gadw at ein gair
 • eich helpu, bod yn gwrtais a’ch trin yndeg a gyda pharch
 • ceisio deall eich amgylchiadau
 • dilyn prosesau’n gywir
 • dweud wrthych beth i’w wneud osnad ydych yn fodlon

Mae’n bwysig ein bod ni’n:

 • ei gwneud hi mor hawdd â phosibl i chiddefnyddio ein gwasanaethau
 • sicrhau bod mwy o wasanaethau ar gaelyn ddigidol ar-lein fel y gallwch wneud pethau ar amser sy'n gyfleus i chi
 • cefnogi'r rhai sydd angen cymorth i gaelmynediad i'n gwasanaethau
 • cyhoeddi gwybodaeth am fudd-daliadau a gwasanaethau ar-lein ar y wefan hon
 • egluro sut i gysylltu â ni wyneb ynwyneb neu drwy apwyntiad

Byddwn yn gwneud ein gwaithdrwy:

 • rhoi'r penderfyniad cywir, gwybodaeth, neuunrhyw fudd-dal yr ydych wedi gwneud caisamdano
 • egluro pethau'n glir os nad yw’r canlyniad yrhyn yr oeddech wedi gobeithio amdano
 • ymddiheuro am unrhyw gamgymeriad,unioni'r sefyllfa a dysgu ohoni
 • delio â'ch cais ar unwaith
 • egluro beth fydd yn digwydd nesaf, ac erbynpryd a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi amgynnydd
 • defnyddio’ch adborth i wella sut rydym yngwneud pethau
 • cadw at Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus (dolen allanol i wybodaeth yn Saesneg), a elwir hefyd yn Egwyddorion Nolan

Hoffem i chi gyfrannuhefyd:

 • Rhoi’r wybodaeth gywir i ni’n brydlon
 • Ein hysbysu pan fydd unrhyw beth ynnewid
 • Mynychu apwyntiadau’n brydlon
 • Dangos parch tuag at ein staff - rydym yngweithredu dim goddefgarwch o unrhywgam-drin corfforol neu lafar

Llenwch ein ffurflen ddiogel, hygyrch er mwyn rhoi adborth ar unrhyw un o’n gwasanaethau.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.