Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Storio petroliwm


I redeg busnes lle mae petrol yn cael ei storio ar gyfer dosbarthu yn uniongyrchol i danc tanwydd peiriant mewn danio - neu lle mae cyfanswm mawr o betrol yn cael ei storio ar gyfer defnydd preifat - mae’n rhaid i chi gael trwydded gan eich awdurdod trwyddedu petroliwm lleol.

Rhaid i geisiadau ar gyfer ardaloedd Llundain Fawr neu sir fetropolitan gael eu gwneud i’r awdurdod tân ac achub lleol. Ym mhob achos arall dylid gwneud ceisiadau i gyngor sir neu fwrdeistref lleol.

Bydd ffi yn daladwy am drwydded.

Gall amodau gael eu gosod ar drwydded.

Na Fydd. Er budd y cyhoedd mae’n ofynnol i’r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, byddwch cystal â chysylltu â hwy

Swyddfeydd y cyngor, Llangefni,  Ynys Môn. LL77 7TW

(01248) 750057

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol yn gyntaf. Gweler y manylion cyswllt.

Os gwrthodir unrhyw gais, gall y ceisydd wneud apêl i’r Ysgrifennydd Gwladol.

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol yn gyntaf. Gweler y manylion cyswllt.

Os gwrthodir unrhyw gais, gall y ceisydd wneud apêl i’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os ydych, fel defnyddiwr, am wneud cwyn, ein cyngor fyddai i chi gysylltu â'r masnachwr trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor i chi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU(UK European Consumer Centre)