Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Troseddau perthnasol


Mae trosedd berthnasol yn cyfeirio at y troseddau a restrir yn y Ddeddf a allai, ar gollfarn, diystyru’r grant neu adnewyddu trwydded bersonol i’r ymgeisydd dan sylw.

Mae’r troseddau hyn yn cynnwys:

 • y rhai sy’n cynnwys troseddau difrifol
 • y rhai sy’n cynnwys anonestrwydd difrifol
 • y rhai sy’n cynnwys cyffuriau a reolir
 • troseddau rhywiol penodol
 • troseddau a grëwyd gan y Ddeddf

Yn gyffredinol, yn gryno, y troseddau yn ymwneud â:

 • dramgwyddau o dan Licensing Act 2003
 • troseddau o dan y deddfau a trwyddedu presennol ee Licensing Act 1964, Late Night Refreshment Act 1969 ac ati
 • dramgwyddau o dan Firearms Act 1968
 • troseddau o dan y Trade Descriptions Act 1968 (lle mae nwyddau yn neu’n cynnwys alcohol)
 • troseddau o dan y Theft act, gan gynnwys twyll
 • dramgwyddau o dan Gaming Act 1968 (plentyn yn cymryd rhan mewn hapchwarae mewn adeilad sydd â thrwydded alcohol)
 • dramgwyddau o dan Misuse of Drugs Act 1971
 • troseddau o dan y Theft Act 1978
 • troseddau o dan y Customs and Excise Management Act 1979
 • troseddau o dan y Tobacco Products Duty Act 1979
 • troseddau o dan Forgery and Counterfeiting Act 1981
 • dramgwyddau o dan Firearms (Amendment) Act 1988
 • troseddau o dan y Copyright, Designs and Patents Act 1988
 • troseddau o dan y Road Traffic Act 1988 (drink-driving)
 • dramgwyddau o dan Food Safety Act
 • troseddau o dan y ddeddf Trade Marks act 1994 (lle mae nwyddau yn neu’n cynnwys alcohol)
 • dramgwyddau o dan Firearms (Amendment) Act 1997
 • troseddau rhywiol
 • troseddau treisgar
 • troseddau o dan y Private Security Industry Act 2001
 • troseddau o dan y Gambling Act 2005
 • dramgwyddau o dan Fraud Act 2006
 • troseddau dan Business Protection from Misleading Marketing Regulations 20088 (lle mae’r hysbysebu yn ymwneud ag alcohol neu nwyddau sy’n cynnwys alcohol)
 • troseddau o dan y Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 (gysylltiedig yn uniongyrchol gyda hyrwyddo, gwerthu neu gyflenwi alcohol neu cynnyrch sy’n cynnwys alcohol)
 • Yn ogystal â datgan yr holl ‘troseddau perthnasol’, mae’n rhaid i ymgeiswyr gynnwys manylion am unrhyw droseddau tramor ar gyfer y maent wedi cael yn euog neu, yn achos ceisiadau am adnewyddu trwydded, wedi’ch cael yn euog ers y grant neu adnewyddu olaf y drwydded .

Euogfarnau am droseddau (ac eithrio troseddau perthnasol) o dan gyfraith unrhyw le y tu allan i Gymru a Lloegr, gan gynnwys rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig fel yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn cael eu cyfrif fel troseddau dramor. Bydd manylion y rhain hefyd angen rhoi. Y rheswm am y termau ar wahân yw na fydd troseddau o dan y gyfraith o leoedd y tu allan i Gymru a Lloegr, sy’n cyfateb i droseddau perthnasol, o reidrwydd yn bodoli yn union yr un ffurf yn droseddau perthnasol.

Bydd pob cais am drwydded bersonol rhaid i chi gynnwys manylion am gofnodion o unrhyw drosedd berthnasol neu drosedd dramor y mae’r ymgeisydd wedi cael ei ddyfarnu’n euog. Mae’n rhaid i’r awdurdod trwyddedu roi rhybudd, os yw’r ymgeisydd wedi cael yn euog o drosedd berthnasol neu drosedd dramor, i brif swyddog yr heddlu ar gyfer yr ardal honno. Bydd yr heddlu yn ystyried yr euogfarn.Am droseddau perthnasol, bydd yr heddlu yn ymgynghori naill ai eu cofnodion eu hunain neu rai o’r heddlu perthnasol os cafodd y trosedd ei gyflawni mewn ardal wahanol. Bydd y prif swyddog yr heddlu wedyn hysbysu’r awdurdod trwyddedu os yw’n fodlon y byddai caniatáu’r neu adnewyddu’r drwydded bersonol yn tanseilio’r amcan trwyddedu o atal troseddau ac anhrefn. Am droseddau tramor bydd yr heddlu yn cymryd camau i gysylltu â’u cymheiriaid yn y rhanbarth neu’r wlad lle digwyddodd y gollfarn.

Os cewch eich cyhuddo o drosedd berthnasol, rhaid i chi ddangos eich trwydded bersonol i’r llys. Os nad yw hynny’n ymarferol, rhaid i chi ddweud wrth y llys fod gennych drwydded bersonol; yr awdurdod cyhoeddi, a pham nad ydych yn gallu dangos y drwydded. Os cewch eich dyfarnu’n euog, bydd y Llys yn hysbysu’r awdurdod trwyddedu perthnasol am y gollfarn, a gall orchymyn fforffedu neu atal y drwydded.Methiant i gynhyrchu, neu roi gwybod i’r llys am eich trwydded, heb esgus rhesymol, yn drosedd o dan adran 128 o’r Ddeddf. Mae’r ddedfryd yn sgil collfarnu am y drosedd hon yw dirwy o hyd at £ 500, a gallai arwain at fforffedu neu atal y drwydded.

Mae hyn yn drosedd (gweler uchod). Mae hefyd yn dod yn eich dyletswydd i hysbysu’r awdurdod trwyddedu a roddodd y drwydded y gollfarn am y tramgwydd perthnasol, ac unrhyw ddedfryd a roddwyd. Rhaid i’r hysbysiad hwn gynnwys y drwydded bersonol, neu ddatganiad egluro pam na chafodd ei amgáu. Methu â gwneud hyn, heb esgus rhesymol, yn drosedd. Mae’r ddedfryd yn sgil collfarnu am y drosedd hon yw dirwy o hyd at £ 500, a gallai arwain at fforffedu neu atal y drwydded.

Rhaid i chi hysbysu’r awdurdod trwyddedu a roddodd y drwydded y gollfarn, ac unrhyw ddedfryd a roddwyd. Rhaid i’r hysbysiad hwn gynnwys y drwydded bersonol, neu ddatganiad egluro pam na chafodd ei amgáu. Methiant i wneud hynny, heb esgus rhesymol, yn drosedd. Mae’r ddedfryd yn sgil collfarnu am y drosedd hon yw dirwy o hyd at £ 500 a gallai arwain at y llys yn gorchymyn fforffedu neu atal y drwydded.

Rhaid i chi hysbysu’r awdurdod trwyddedu yn berthnasol i yr euogfarn. Methiant i wneud hynny, heb esgus rhesymol, yn drosedd.Mae’r ddedfryd yn sgil collfarnu am y drosedd hon yw dirwy o hyd at £ 2500.

Mae’r Ddeddf yn gwneud darpariaeth ar gyfer achosion lle apeliadau yn erbyn euogfarnau.